Skalička v ziměRadnice v ziměVečerní kašnaSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Jak postupovat při opravě v MPZ


Mnozí z vás jste četli v dubnovém Mšensku článek Ing. Jaromíra Flígla s názvem „Městská památková zóna: ani památkáři nemohou vše“. V tomto článku jste se dověděli pouze to, co je napsáno na konci každého úředního rozhodnutí první instance, že je možno se proti rozhodnutí odvolat a že se stalo, že jedno odvolání bylo úspěšné. Tím se popsala celá jedna stránka papíru, která sloužila především ke zviditelnění pisatele, jako opozičního zastupitele s motivem „hleďte, jak se o vás starám, to radnice neumí“. Tímto článkem vám, kteří se chystáte nově stavět či opravovat nemovitosti v Městské památkové zóně Mšeno (MPZ), pomoženo nebylo.

Pravdou je, že MPZ byla vyhlášena proto, aby bylo zachováno naše kulturní dědictví, ale na druhou stranu se musí v těchto zónách normálně bydlet na úrovni požadavků dnešní doby. Problémem také je, že řešení nových staveb i oprav staveb stávajících, umístěných v MPZ, je spojeno se zvýšenými finančními náklady, rovněž tak i při omezování orgány památkové péče je provoz těchto staveb nákladnější. Nicméně finanční náhrada za omezení orgány památkové péče, potažmo státu žádná, takový je zákon. Argument pronesený pracovnicí Národního památkového ústavu (NPÚ) „tak si ty domy nemusíte kupovat“ neobstojí už proto, že většina trvale bydlících obyvatel v MPZ objekty zdědila po rodičích či příbuzných a většinou nemají jinou možnost bydlení. Tuto skutečnost by si měli uvědomit především pracovníci orgánů památkové péče. Jejich úkolem by mělo být, aby majitelům nemovitostí bylo detailně vysvětleno, z jakých důvodů jsou vysloveny jednotlivé požadavky památkové péče, a ti to dohodnuté řešení přijali. Na případné nevstřícné, až arogantní jednání nebo nesmyslné požadavky pracovníků památkové péče si lze stěžovat, nejlépe u jejich nadřízených. Vždyť ani pracovníci památkové péče nejsou neomylní, jako názorný příklad lze uvést technicky nesprávné požadavky pracovnice NPÚ při opravě západní fasády kostela sv. Martina na vyložení okapniček parapetu oken. Stačilo se jen podívat na opačnou východní fasádu v původním provedení, naši předci to uměli.

V dalším obsahu tohoto článku se vám budu snažit popsat, jak postupovat při zamýšlené nové stavbě, opravě nebo úpravě stávající stavby v MPZ. Dlužno upozornit, že se týká i oplocení i jednotlivých prvků stavby, jako jsou okna, dveře a vrata.

Jako první je třeba si pečlivě promyslet stavební záměr. Doporučuje se i konzultace s odborníkem stavařem či architektem. U složitějších věcí lze i požádat pracovníky orgánů památkové péče o předběžnou konzultaci, nejlépe na oddělení památkové péče odboru kultury Městského úřadu Mělník, do jehož zájmu MPZ Mšeno spadá. Při této konzultaci by vám mělo být vysvětleno, jaké požadavky lze od nich očekávat. Promyšlený návrh, jak z hlediska vzhledu, tak i technického řešení je předmětem žádosti o závazné stanovisko, napsaném na formuláři, popřípadě i s přílohami, formulář si lze stáhnou na stránkách Městského úřadu Mělník, odbor kultury, nebo je k dispozici i na mšenském stavebním úřadě. Vyplněnou žádost zaslat nebo doručit na Městský úřad, odbor kultury Mělník. Následně pracovníci památkové péče (pracovník NPÚ, pracovník odboru kultury, oddělení památkové péče) každou stávající stavbu, jejíž úprava je předmětem žádosti, navštíví osobně. Žadatelům se doporučuje být přítomen této prohlídky, případně mít sebou i odborníka k diskuzi nad názory orgánů památkové péče. Jejich požadavky by vám měly být řádně zdůvodněny. Nepřistupujte na striktní nároky bez jejich zdůvodnění. Z této prohlídky bude sepsán protokol, který obdržíte poštou. Proti tomuto protokolu se lze odvolat, jak bývá součástí jeho znění, vyvoláním dalšího jednání. Při tomto jednání lze navrhovat další řešení požadavků památkové péče (PP) s tím, že musí být technicky správná, což pracovníci PP někdy nedokážou posoudit. Výsledkem tohoto jednání by měl být definitivní návrh.

Následně obdržíte závazné stanovisko. Pokud je kladné a vyjádří přípustnost stavby či úprav, máte vyhráno a můžete pracovat, ale jen v tom případě, pokud stavba či opravy a úpravy stavby nejsou natolik rozsáhlé, že podléhají stavebnímu řízení, kdy je třeba projektová dokumentace pro ohlášení nebo povolení stavby, kterou předložíte mšenskému stavebnímu úřadu.

Označí-li výrok závazného stanoviska váš požadavek za nepřípustný, lze zvážit možnost odvolání. Při psaní odvolání je třeba dodržet určité právní formulace, jako např. „odvolávám se proti výroku závazného stanoviska“. Jednotlivé body, které jsou uvedeny v odůvodnění závazného stanoviska, je třeba okomentovat nesouhlasnými argumenty, případně návrhem dalšího, pro vás přijatelného řešení. Odvolání se podává ke krajskému úřadu prostřednictvím Městského úřadu Mělník, odboru kultury, oddělení památkové péče.

Při podání odvolání je třeba mít trpělivost. Výsledkem odvolání může být výrok o přípustnosti vašeho záměru, pak můžete jásat. V případě potvrzení výroku původního stanoviska vám zbývá jen obrátit se na soud. Tuto eventualitu bych ani nedoporučoval, vzhledem k její časové i finanční náročnosti s nezaručeným výsledkem.

Závěrem vám, kteří se chystáte podstoupit výše popsané řízení, chci doporučit následující. Pro přípravu vámi zamýšlených prací si vezměte ke konzultacím odborníka, případně se nechte jím zastupovat (na plnou moc je opět formulář). Při jednání omezte emoce, klid přispívá k lepšímu výsledku.

Doufám, že tímto podrobným popisem jsem vás navedl „jak na to“. Už proto, že tím nesleduji žádné místně politické cíle, což se nedá prohlásit o pisateli článku, na který je tento text reakcí. Vždyť pisatel článku v dubnovém Mšensku je „vzorovým pečovatelem“ o vlastní nemovitost.

Ing. Václav Pechouš