Poklička z úpatíObří hlava a žábaVečerní kašnaHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole Historie

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 20 ze dne 16.10.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 20 konané dne 16.10.2019

Usnesení č. 1/20/2019
RM schvaluje cenovou nabídku firmy ZKP kladno, s. r. o. na zpevnění manipulační plochy na místě bývalého zdravotního střediska v ulici Zahradní za cenu 106.570,75 Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/20/2019

RM schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 27714C o nájmu části nemovitosti ze dne 01.02.2000 ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené mezi městem Mšenem a společností Vodafone Czech Republic a. s., kde předmětem Dodatku je umístění dvou nezávislých tras pro vedení optického kabelu a prodloužení doby nájmu do roku 2030.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/20/2019
RM v souvislosti s dostavbou kanalizace v ulici Boleslavské doporučuje ZM schválit darování kanalizačních jímek s čerpadly majitelům nemovitostí v Boleslavské ulici, pokud se připojí do jednoho roku od kolaudace díla.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/20/2019
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2020 Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Základní školy Mšeno, p. o. na roky 2021 a 2022.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/20/2019
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2020 Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Mateřské školy Mšeno, p. o. na roky 2021 a 2022.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/20/2019
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2020 Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Základní umělecké školy Mšeno, p. o. na roky 2021 a 2022.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/20/2019
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2020 Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled rozpočtu Domova seniorů Mšeno, p. o. na roky 2021 a 2022. 
RM k předloženým materiálu nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/20/2019
RM schvaluje Domovu seniorů Mšeno, p. o. odpisový plán na rok 2020.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/20/2019
RM schvaluje Základní škole Mšeno, p. o. převod finančních prostředků ve výši 89.781,48 Kč (za pronájem místa pro operátora Vodafone) do rezervního fondu ZŠ Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/20/2019
RM projednala a bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/20/2019
RM bere na vědomí a schvaluje ředitelce Základní školy Mšeno, p. o. Mgr. J. T. postup do vyššího platového stupně dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě a s přihlédnutím k vykonávané práci, ke kvalifikačním předpokladům, započtené době rozhodné pro stanovení platového stupně. Platový stupeň se zvyšuje na stupeň č. 7 s účinností od 01.10.2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/20/2019
RM schvaluje pronájem části nezastavěného pozemku p. č. st. 178 v k. ú. Mšeno, o výměře 32 m2 paní D. P., bytem ..., 277 35 Mšeno za účelem soukromého využití – zahrádka. Nájem se uzavírá od 01.11.2019 na dobu neurčitou. Cenu za nájem zahrádky RM stanovuje na 100,- Kč ročně. Zveřejnění záměru bylo schváleno Radou města Mšena dne 18.09.2019, číslo usnesení 9/18/2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/20/2019
RM bere na vědomí rezignaci pana Ing. J. F. ze dne 14.10.2019 na post člena Zastupitelstva města Mšena.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/20/2019

RM vydává, ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2. zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, panu V. N., nar. ..., bytem ..., 277 35 Mšeno osvědčení o tom, že se stal ke dni 15.10.2019 členem Zastupitelstva města Mšena.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.