SedlecNáměstí Míru ve MšeněHra světelZávěsný znak

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 19 ze dne 02.10.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 19 konané dne 02.10.2019

Usnesení č. 1/19/2019
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pod označením “I - 30 32 10 – 1, 3“ mezi společností Vodárny Kladno - Mělník a.s. a městem Mšenem, kde předmětem smlouvy je v pozemcích města Mšena parc. č. 1090/1, 1090/5, 3341/24, 3376 v k. ú. Mšeno a parc. č. 383/6, 416/1, 416/2, 421, 423/1, 426, 427, 429 v k. ú. Sedlec u Mšena umístění inženýrských sítí - vodovodních řadů PE DN 90 mm a PE DN 110 mm, gravitační kanalizační stoky PP DN 250 mm a PP DN 400 mm a tlakového kanalizačního řadu PE DN 90 mm včetně přečerpávací stanice odpadních vod a dávkovací stanice.
Rozsah služebnosti je vyznačen geometrickým plánem č. 205, 1025-95/2019 ze dne 27.08.2019.
Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH. Cena je stanovena s ohledem na skutečnost, že jde o veřejně prospěšnou stavbu, která slouží městu Mšenu a jeho obyvatelům.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/19/2019
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.500 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Mělník na akci „Benefiční večer ČČK“ (23.11.2019) v rámci ocenění dárců krve, občanů města Mšena.
Ocenění občané města: Veronika Hanousková, Radek Kneř, Monika Karabáčková.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/19/2019
RM jmenuje členku Komise MA 21 paní Alenu Oupickou, OSVČ.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/19/2019
RM jmenuje členku Komise pro projednávání přestupků paní Bc. Martinu Hanzlovou.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/19/2019
RM bere na vědomí Zápisy č. 2 a 3. ze Školské a kulturní komise RM ze dne 26.6.2019, resp. 18.9.2019 a děkuje komisi za celoroční úspěšnou práci pro město Mšeno.
RM schvaluje dobrovolné vstupné na divadelní vystoupení „Odjezd nejistý“ neratovického divadla ve Mšeně, akce proběhne v Sokolovně dne 3.11.2019 a zároveň RM souhlasí s doplněním akce v evangelickém kostele dne 03. 11. 2019, kde vystoupí Intermezzo.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/19/2019
RM projednala předložený návrh rozpočtu Školské a kulturní komise RM na rok 2020.
RM k předloženému návrhu nemá námitek a doporučuje ZM návrh schválit v rámci rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.