Černík (foto: O.Vokál)Hra světelSkramoušNáměstí Míru v noci

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 8 z 30.09.2019


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 8
konaného dne 30.09.2019

Usnesení č. 1/8/2019
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města na r. 2019,schválené Radou města Mšena dne 21.08.2019 usnesením č. 3/17/2019 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/8/2019
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu města na rok 2019.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 3/8/2019
ZM schvaluje Dodatek č. 1
Veřejnoprávní smlouvy o návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi městem Mšenem a Základní školou Mšeno, p. o., kde předmětem tohoto dodatku je navýšení návratné bezúročné finanční výpomoci o 1.200.000 Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíc korun českých) za účelem výpomoci k zajištění předfinancování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu 11703: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Mšeno. Identifikační číslo projektu: 117D036000987. EIS .06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004157.
Financování z FRR.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 4/8/2019
ZM schvaluje Dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. FR-1/2019 uzavřenou mezi městem Mšenem a panem Tomášem Lamberským, kde předmětem tohoto dodatku je změna čl. II, bod č. 4, tj. posunutí termínu dokončení akce.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 5/8/2019

ZM schvaluje Partnerskou smlouvu o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu
„DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“ uzavřenou mezi Dobrovolným svazkem EKOD a účastníky partnerské smlouvy, tedy i městem Mšenem.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdrželo se 7 (paní Prieložná, pan Guttenberg st., pan Hanzl, pan Krúpa, pan Flígl, pan Jizba, pan Fanta)
Neschváleno

Usnesení č. 6/8/2019
ZM schvaluje nákup kontejneru s bočním univerzálním vyklápěčem 120/240 l. Financování z FRR.
Hlasování:
pro 8, proti 0, zdrželo se 5 (paní Prieložná, pan Hanzl, pan Flígl, pan Jizba, pan Fanta)
Schváleno

Usnesení č. 7/8/2019
ZM schvaluje nákup cisterny PN 50 (5.000 lt.) za účelem zalévání stromů v krajině a vyvážení septiků na území města Mšena.
Financování z hospodářské činnosti Města.
Hlasování:
pro 6, proti 3 (paní Prieložná, pan Flígl, pan Guttenberg st.), zdrželi se 4 (pan Fanta, pan Jizba, pan Hanzl, pan Krúpa)
Neschváleno

Usnesení č. 8/8/2019
ZM schvaluje výsledky „Desatera problémů města Mšena 2019“.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 9/8/2019
ZM pověřuje radu města, aby do příštího jednání ZM připravila varianty řešení veřejného WC ve městě.
Hlasování:
pro 9, proti 1 (pan Hanzl), zdrželi se 3 (paní Prieložná, pan Jizba, pan Guttenberg st.)
Schváleno