Mariánské sousoší na náměstí MíruOlešnoSkramoušSousoší Immaculaty na nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 18 ze dne 18.09.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 18 konané dne 18.09.2019

Usnesení č. 1/18/2019
RM schvaluje zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města,
a to zaplocené části pozemku p. č. 61/2 v k. ú. Mšeno (dle GP) vlastníkovi pozemku p. č. 61/4 v k. ú. Mšeno.
RM doporučuje ZM výkup části pozemku p. č. 61/4 v k. ú. Mšeno pod komunikací (dle GP)
od majitele pozemku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/18/2019
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1
Veřejnoprávní smlouvy o návratné finanční výpomoci uzavřené mezi městem Mšenem a Základní školou Mšeno, p. o., kde předmětem tohoto dodatku je navýšení návratné bezúročné finanční výpomoci o 1.200.000 Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíc korun českých) za účelem výpomoci k zajištění předfinancování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu 11703: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Mšeno. Identifikační číslo projektu: 117D036000987. EIS .06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004157.
Financování z FRR.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/18/2019
RM schvaluje Základní škole Mšeno, p. o. přijetí sponzorského daru ve výši 37 128 Kč od WOMEN FOR WOMEN o.p.s. za účelem úhrady obědů pro 9 žáků ZŠ Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/18/2019
RM schvaluje výjimku z počtu žáků Základní škole Mšeno, p. o., dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů, ve školním roce 2019/2020 pro IX. třídu. Počet žáků nyní ve třídě je stanoven na 31 žáků. Toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/18/2019
RM schvaluje Základní škole Mšeno, p. o. finanční příspěvek na poznávací zájezd žáků školy do Anglie ve výši 10.000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/18/2019

RM bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na byt č. 3 v č. p. 299 v Tyršově ulici. Nájem bude ukončen 31.12.2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/18/2019
RM schvaluje minimální cenu nájemného v městských bytech na 60 Kč /m2/měsíc.
Městský úřad bude každoročně tuto minimální cenu aktualizovat o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/18/2019
RM schvaluje zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 3, 1+1 v 1. nadzemním podlaží,
1 kuchyň, 1 pokoj, 1 předsíň, WC, celková podlahová plocha včetně příslušenství 49,82 m2,
v domě č. p. 299 v Tyršově ulici. Pevné nájemné je stanoveno ve výši 60 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu včetně příslušenství měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Přihlášky se podávají do 30.10.2019 do 11:00 hod..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/18/2019
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci ve vlastnictví města, části nezastavěného pozemku p. č. st. 178 o výměře cca 32 m2 v k. ú. Mšeno za účelem soukromého využití – zahrádky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/18/2019
RM schvaluje účast ZŠ Mšeno, p. o. v projektu „Příběhy našich sousedů ve Mšeně“
v roce 2020.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/18/2019
RM schvaluje pronájem, přímý pacht pozemků p. č. 1073/26, 1073/61, 3370 v k. ú. Mšeno
a p. č. 427 v k. ú. Sedlec ve vlastnictví města za účelem zemědělské činnosti právnímu nástupci předchozího nájemce firmě Agrijan za cenu 5000 Kč/ha. RM zároveň schvaluje pachtovní smlouvu.Zveřejnění záměru schválila RM dne 21.08.2019, č. u. 2/17/2019, záměr pachtu byl zveřejněn dne 26.08.2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/18/2019
RM schvaluje prodejní cenu palivového jehličnatého dřeva na 500 Kč + DPH
a cenu 400 Kč + DPH pro vlastníky nemovitostí ve Mšeně.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/18/2019
RM schvaluje členkám TJ Sokol Mšeno otužování na městském koupališti v podzimních měsících roku 2019. Účast na vlastní nebezpečí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.