SedlecNáměstí Míru ve MšeněObří hlava a žábaČerník (foto: O.Vokál)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 17 ze dne 21.08.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 17 konané dne 21.08.2019

Usnesení č. 1/17/2019
RM bere na vědomí a schvaluje ředitelce Domova seniorů Mšeno, p. o.
Mgr. et Bc. B. D., MBA postup do vyššího platového stupně
dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací
ve veřejných službách a správě a s přihlédnutím k vykonávané práci,
ke kvalifikačním předpokladům, započtené době rozhodné pro stanovení platového stupně . Platový stupeň se zvyšuje na stupeň č. 12 s účinností od 01.08.2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/17/2019
RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu, přímého pachtu pozemků p. č. 1073/26, 1073/61, 3370 v k. ú. Mšeno a p. č. 427 v k. ú. Sedlec u Mšena ve vlastnictví města za účelem zemědělské činnosti právnímu nástupci předchozího nájemce firmě Agrijan za cenu 5000 Kč/ha.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/17/2019

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města Mšena na r. 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/17/2019
RM schvaluje udělení plné moci radní Mgr. Haně Nečasové k podpisu neodkladných dokumentů po dobu nepřítomnosti starosty a místostarosty ve 31. týdnu 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/17/2019
RM schvaluje přijetí dotace ve výši 53.499,60 Kč z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, reg.č. CZ.30.X.0/0.0./0.0./19_009/0000040 a zároveň schvaluje její převedení na účet Základní školy Mšeno, p.o.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.