Skalní útvar PokličkyČerník (foto: O.Vokál)pamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláOsvětlení nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 7 z 29.07.2019


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 7
konaného dne 29.07.2019

Usnesení č. 1/7/2019
ZM schvaluje úhradu mimořádného členského příspěvku ve výši 100 Kč na obyvatele města Dobrovolnému svazku obcí EKOD na investice potřebné k zahájení činnosti firmy EKOD Servis, s.r.o..
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/7/2019

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na r. 2019,schválené Radou města Mšena dne 12.06.2019 usnesením č. 1/13/2019, rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na r. 2019,schválené Radou města Mšena dne 26.06.2019 usnesením č. 1/14/2019 a rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města na r. 2019,schválené Radou města Mšena dne 17.07.2019 usnesením č. 1/15/2019 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 3/7/2019
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města na rok 2019.
Hlasování:
pro 10, proti 1 (Ing. Flígl), zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 4/7/2019
ZM schvaluje „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ uzavřenou mezi společností Vodárny Kladno – Mělník a. s. a městem Mšenem.
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 (p. Krúpa)
Schváleno

Usnesení č. 5/7/2019

ZM schvaluje „Smlouvu o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury – kanalizace“ uzavřenou mezi městem Mšenem, Středočeskými vodárnami a. s. a společností Vodárny Kladno – Mělník a. s..
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 (p. Krúpa)
Schváleno

U
snesení č. 6/7/2019
ZM schvaluje uvolnění finančních prostředků, investici do 200 tis. Kč na stavbu opěrné zdi
v Růžové ulici. Financování z FRR.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 7/7/2019
ZM schvaluje koupi Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku č. 1001-582/2018, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj KP Mělník č. PGP-1983/2018-206 z pozemku p. č. 437/1 o výměře 9315 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Mšeno, oddělené části pozemku o výměře 304 m2, nově označenou jako pozemek p. č. 437/23, druh pozemku orná půda, do svého vlastnictví za cenu dohodou ve výši 1 Kč/1 m2, tj. celkem 304 Kč od vlastníka pozemku.
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu na uvedený pozemek mezi městem Mšenem a vlastníkem pozemku. Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Prodávající prodává uvedený pozemek za cenu nižší, než je cena v místě obvyklá vzhledem k tomu, že kupující město Mšeno se zavazuje na nemovitostech, které jsou předmětem koupě provést inženýrské sítě, a to kanalizační řad, vodovodní řad, sítě NN včetně rozvaděčů a zpevněnou komunikaci.
Hlasování:
pro 8, proti 0, zdrželi se 3 (Ing. Flígl, p. Jizba, p. Guttenberg st.)
Schváleno

Usnesení č. 8/7/2019
ZM schvaluje Strategickýplán rozvoje města Mšena na roky 2020 – 2025 včetně odsouhlasených změn.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželi se 2 (p. Guttenberg st., Mgr. Hanzl)
Schváleno

Usnesení č. 9/7/2019
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi městem Mšenem a společností Kokořínský SOK s. r. o., kde předmětem této smlouvy je návratná bezúročná finanční výpomoc ve výši 500.000 Kč (slovy: pětsettisíckorun) za účelem výpomoci k zajištění získání finančních prostředků na pořízení dvou nových nízkoemisních nízkopodlažních autobusů s pohonem CNG splňujících normu EURO 6.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 10/7/2019
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi městem Mšenem a společností SK Mšeno, z. s., kde předmětem této smlouvy je návratná bezúročná finanční výpomoc ve výši 100.000 Kč (slovy: jednostotisíckorunkorun) za účelem stavby vrtané studny v areálu SK Mšeno, z. s..
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdržel se 1 (p. Guttenberg st.)
Schváleno

Usnesení č. 11/7/2019
ZM schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2018.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 12/7/2019
Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 29.07.2019 v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 5 odst. 6) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 1/2019 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2018 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, ze dne 11.06.2018.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu nabývá účinnosti 15. dnem ode dne zveřejnění.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno.