Městský znak na radniciOlešnoBoleslavská ulice a školaMariánské sousoší na náměstí Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 15 ze dne 17.07.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 15 konané dne 17.07.2019

Usnesení č. 1/15/2019
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města Mšena na r. 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/15/2019
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: S-4680/DOP/2018,
číslo zhotovitele: 118029/SaM/CL/2018 ze dne 11.7.2018 ve znění Dohody o narovnání
čj. S-4680/DOP/2018/1 formou Dodatku č. 1 ze dne 6. 5. 2019 na veřejnou zakázku
s názvem: ,,II/273 Mšeno, průtah" mezi objednatelem č. 1 Středočeským krajem, objednatelem č. 2 městem Mšenem a dodavatelem SaM silnice a mosty a.s., kterým se mění cena díla z důvodu změn během výstavby na konečných 39.706.368,82 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/15/2019
RM schvaluje cenovou nabídku od firmy TIMAO s. r. o. na pořízení dokumentace pro provedení stavby chodníku při severním okraji ulice Boleslavská v ceně 144.353 Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/15/2019
RM doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky, investici do 200 tis. Kč na stavbu opěrné zdi v Růžové ulici. Financování z FRR.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/15/2019
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace pro stavbu na pozemku st. p. č. 67 v k. ú. a obci Olešno. Předmětem smlouvy je kanalizační přípojka 7,5 m, vodovodní přípojka 7,5 m, přípojka dešťové kanalizace 7,5 m do pozemku města p. č. 1449 v k. ú. Olešno. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města, a to za cenu 1.000 Kč (kanalizační přípojka), 1.000 Kč (vodovodní přípojka), 1.000 Kč (přípojka dešťové kanalizace), celkem 3.000 Kč.
K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval.
Schváleno.

Usnesení č. 6/15/2019

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021949/002
mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je umístění stavby zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 230-1089/2019 potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 09.05.2019 pod č. PGP-699/2019-206 na pozemku města p. č. 1456/1 ostatní plocha v k. ú. Olešno, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/15/2019

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6022747/VB
mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je umístění stavby zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a rozpojovací skříň v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1009-10116/2018 potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 27.06.2019 pod č. PGP-1070/2019-206 na pozemku města p. č. 3378 v k. ú. Mšeno, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/15/2019
RM projednala a bere na vědomí „Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01/2019 – 06/2019“ Mateřské školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.