Památník mistra Jana Husa, foto: Petra NejedláVojtěchovRájSousoší panny Marie, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 14 ze dne 26.06.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 14 konané dne 26.06.2019

Usnesení č. 1/14/2019
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města Mšena na r. 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/14/2019
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Mšenem a panem L. M., kde předmětem smlouvy je umístění pod povrchem služebného pozemku ve vlastnictví města p. č. 3445 v k. ú. Mšeno vodovodní přípojky a vodoměrné šachty v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 1018-53/2019 schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj KP Mělník dne 28.05.2019 pod č. PGP – 877/2019-206.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/14/2019
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu
s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu ředitelce Mgr. Jiřině Trunkové za období leden – červen 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/14/2019
RM schvaluje na základě žádosti ředitele Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace
a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu řediteli Mgr. Čeňku Hlavatému za období leden – červen 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/14/2019
Rada města jako zřizovatel MŠ Mšeno, p. o. schvaluje MŠ Mšeno realizaci projektu „Veselá školka“
v rámci šablon financovaných z EU z OP VVV.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/14/2019
RM schvaluje Mateřské škole Mšeno, p. o. pro školní rok 2019/2020 výjimku z počtu dětí stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se snížením i zvýšením počtu dětí na třídu takto:
1. třída z 24 dětí na 25 dětí
2. třída z 24 dětí na 25 dětí
3. třída z 16 dětí na 15 dětí.
Celková kapacita školy nebude překročena, průměrný počet dětí na jednu třídu je 21,6 dětí a tím je dodržen zákonný požadavek stanovený vyhláškou o předškolním vzdělávání.
Toto zvýšení, resp. snížení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/14/2019
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč sl. A. H. na sportovní činnost
a reprezentaci na MS v mažoretkovém sportu v Záhřebu, které se koná
ve dnech 4.7. - 7.7.2019 a reprezentaci na akci EMA, která se koná v srpnu 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.