Skalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouFaraonKostel sv. Martina - Masarykova uliceMariánské sousoší na náměstí Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 13 ze dne 12.06.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 13 konané dne 12.06.2019

Usnesení č. 1/13/2019
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města Mšena na r. 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/13/2019
RM projednala žádost Římskokatolické farnosti Mšeno u Mělníka o finanční příspěvek ve výši 62.000 Kč na III. etapu obnovy fasády kostela sv. Martina.
RM doporučuje ZM částku v uvedené výši poskytnout. Financování ze zůstatku Fondu regenerace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/13/2019
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6021848 /VB/03 Mšeno – kNN 9RD, Na Čihadle – Město Mšeno mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN, 2x nová SR a výměna SD v pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 437/8, parc. č. 440/11 a parc. č. 3348/9 v k. ú. Mšeno. Rozsah věcného břemene na dotčených pozemcích je vymezen v geometrickém plánu č. 1013-11140/2019 potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 29. 3. 2019 pod č. PGP-469/2019-206. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 25.850 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/13/2019
RM uděluje Domovu seniorů Mšeno, p. o. "Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s přijetím dotace a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu pro tematické zadání "Sociální oblast".
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/13/2019
RM schvaluje na základě žádosti odměnu Mgr. et. Bc. Blance Dvorščíkové, MBA, ředitelce Domova seniorů Mšeno, p. o. za období leden - červen 2019 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů neškolních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/13/2019
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu ředitelce MŠ Bc. Daně Svobodové za období leden – červen 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/13/2019
RM projednala žádost Správy železniční dopravní cesty, s. o. o odstranění staveb železničních přechodů P3038 a P3039 na trati Mšeno – Skalsko a neschvaluje zrušení železničních přechodůP3038 a P3039 na trati Mšeno – Skalsko z důvodu potřeby zajištění přístupu vlastníků k pozemkům a přístupu IZS k lesním celkům.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/13/2019
RM schvaluje finanční dar Regionálnímu muzeu Mělník ve výši 4.000 Kč určený na vydání „Confluens – Vlastivědný sborník Mělnicka“, ve kterém bude publikován text s názvem „Olešno po druhé světové válce. Odsun německého obyvatelstva a osídlování obce na Kokořínsku“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/13/2019
RM schvaluje žádost ZO ČSCH Mšeno o povolení svodu drobného zvířectva v počtu 200 ks králíků, 160 ks drůbeže, 100 ks holubů a menšího množství exotického ptactva při pořádání 22. místní výstavy v areálu ZO ČSCH v Jezerní ulici ve dnech 18. - 20. července 2019. Veterinární dozor zajišťuje MVDr. Hrdlička. Odpovědná osoba Jiří Povejšil, jednatel ZO ČSCH Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/13/2019
RM schvaluje žádost firmy PINAKO PRODUCTION s. r. o. o umístění sídla firmy na adresu Mšeno, Boleslavská 400.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/13/2019
RM jmenuje členy komise MA 21:
Mgr. Hanu Nečasovou, Mgr. et Bc. Blanku Dvorščíkovou, MBA, Bc. Danu Svobodovou.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/13/2019
RM stanovuje vstupné na akci pořádanou městem pod názvem „Plovárna“, která se bude konat dne 22.06.2019 na koupališti ve Mšeně na 80 Kč. Pro den 22.06.2019 RM ruší zlevněné vstupné na koupaliště.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

 Jiří Guttenberg, v. r.

 Ing. Martin Mach, v. r.

 místostarosta

 starosta