Drážní most v HlovciBusta T.G.M. v parku před školouNa SkaličkáchHradsko

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 06 z 20.05.2019


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 6
konaného dne 20.05.2019

Usnesení č. 1/6/2019
ZM schvaluje účetní závěrku města Mšena za rok 2018 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu).
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/6/2019

ZM schvaluje Závěrečný účet města Mšena za r. 2018, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2018 se závěrem „Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004“. ZM schvaluje uvedené dokumenty bez výhrad.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 3/6/2019

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na r. 2019,schválené Radou města Mšena dne 03.04.2019 usnesením č. 2/9/2019 a rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na r. 2019,schválené Radou města Mšena dne 15.05.2019 usnesením č. 1/11/2019 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 4/6/2019
ZM si vyhrazuje schvalování rozpočtových opatření vedoucí k zařazení nových investičních a opravárenských akcí nad 200 tis. Kč bez DPH.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 5/6/2019
ZM si vyhrazuje schvalování rozpočtových opatření vedoucí k navýšení výdajů u jednotlivých stavebních, investičních a opravárenských akcí nad 200 tis. Kč bez DPH.
Hlasování:
pro 7, proti 4 (Ing. Mach, pan Guttenberg ml., paní Oupická, pan Uher),
zdrželi se 2 ( Mgr. Nečasová, pan Háze)
Neschváleno

Usnesení č. 6/6/2019

ZM schvaluje finanční dar ve výši 30.000 Kč společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s., určený na zajištění a úhradu nákladů spojených s vydáním publikace „Mladoboleslavsko – víc než brána do Českého ráje“. ZM zároveň schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mšenem a společností Kultura města Mladá Boleslav a. s..
Hlasování:
pro 11, proti 1 (Ing. Flígl), zdržel se 1 (Mgr. Hanzl),
Schváleno

Usnesení č. 7/6/2019
ZM nepřijímá poníženou dotaci MV Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v rámci dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, výzva JSDH_V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ a schvaluje podání nové žádosti do letošního programu.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 8/6/2019
ZM schvaluje překlenovací půjčku ve výši 500.000 Kč společnosti Kokořínský SOK s. r. o. na profinancování nákupu dvou nových autobusů na CNG (v případě získání dotace z ITI IROP) v celkové hodnotě 6,5 mil. Kč. Financování ze zůstatku hospodářské činnosti města na dobu jednoho roku.
Hlasování:
pro 10, proti 1 (Mgr. Hanzl), zdrželi se 2 (pan Krúpa, Ing. Flígl)
Schváleno

Usnesení č. 9/6/2019
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi městem Mšenem a Základní školou Mšeno, p. o., kde předmětem této smlouvy je návratná bezúročná finanční výpomoc ve výši 4.000.000 Kč (slovy: čtyřimiliónykorun) za účelem výpomoci k zajištění předfinancování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu 11703: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Mšeno.
Identifikační číslo projektu: 117D036000987. EIS .06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004157.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 10/6/2019

ZM projednalo upravenou studii LOKALITA ZAHRADNÍ Mšeno, bere tuto upravenou studii na vědomí a žádá úřad územního plánování o veřejné projednání.
Hlasování:
pro 6, proti 6 (Ing. Flígl, Mgr. Hanzl, pan Krúpa, pan Guttenberg st., Mgr Prieložná, pan Jizba), zdržel se 1 (Ing. Fanta)
Nechváleno

Usnesení č. 11/6/2019:
Zastupitelstvo města bere na vědomí založení obchodní společnosti s ručením omezeným s názvem EKOD Servis, jejímž jediným vlastníkem je DSO EKOD, se sídlem v Doksech, se základním kapitálem 1 Kč, předmět podnikání – nakládání s odpady (vč. nebezpečných), silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost má tři jednatele. Za společnost u písemných právních jednání jednají vždy dva jednatelé společně.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 12/6/2019
ZM v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“ a podle těchto zásad schvaluje v „Grantovém řízení města Mšena 2019“ finanční částku:
TJ Sokol Mšeno - 136.200 Kč, oblast C,
SK Mšeno - 120.000 Kč, oblast B1.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 13/6/2019
ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2019 takto:
- pan M. P., 100.000 Kč, statika, okna
- pan K. K.., 50.000 Kč, fasáda
- paní R. M., 70.000 Kč, vrata, výkladce
- pan T. L., 50.000 Kč, okna, fasáda, krytina
- pan R. S., 10.000 Kč, vrata
- pan J. R., 100.000 Kč, komplet
- ČCE, 24.755 Kč, kolumbárium
- Celkem 404.755 Kč,
ZM zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 14/6/2019
ZM revokuje usnesení č. 8/4/2019 ze dne 18.2.2019 ve věci přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019, která je navýšena za vítězství v krajském kole soutěže a její rozdělení a schvaluje nové usnesení ve věci, a to:
ZM schvaluje přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019 ve výši 650 000 Kč a navýšení kvóty o 100 000 Kč (vítěz krajského kola soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018) a stanovuje rozdělení této částky takto:
a) 155 000 Kč na akci obnova povrchu a dilatačních spár bazénu Městských lázní Mšeno + spoluúčast města, vlastníka objektu ve výši min. 50 % uznatelných výdajů, tj. 155 380 Kč.
b) 31 000 Kč na repasi a nátěr 1 ks dvoukřídlých dveří v sokolovně ve Mšeně + spoluúčast města ve výši min. 10 %, tj. 6 333 Kč + spoluúčast TJ Sokol Mšeno, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 25 989 Kč.
c) 564 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - III. etapa + spoluúčast města ve výši min. 10 % tj. 114 007 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 462 055 Kč.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 15/6/2019
ZM schvaluje přijetí daru, a to:
části pozemku 808/1 o výměře 87 m2, nově označenou jako pozemek p. č. 808/4 v k. ú. a obci Mšeno,
od vlastníka pozemku. ZM zároveň schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mšenem a Římskokatolickou farností Mšeno u Mělníka. Obdarované město dar od dárce přijímá do svého výlučného vlastnictví.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 16/6/2019
ZM schvaluje prodej nemovité věci ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, a to:
část pozemku p. č. 509/1 v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města - geometrickým plánem č. 893-32/2016 pro rozdělení pozemku schváleným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, KP Mělník dne 16.08.2017 oddělenou část pozemku, nově označenou p. č. 509/21, ostatní plocha o výměře 42 m2 firmě ČEZ Distribuce, a. s., (která zde vlastní zařízení distribuční soustavy - pojistkovou skříň a trafostanici), za cenu 10.500 Kč (slovy: desettisícpětset korun českých). Kupní cena je osvobozena od DPH dle zák. 235/2004 Sb, § 56. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu na uvedený pozemek mezi městem a firmou ČEZ Distribuce, a. s..
Zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila rada města dne 17.04.2019 pod číslem usnesení 3/10/2019.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 17/6/2019
ZM bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Kokořínský SOK s. r. o. za rok 2018.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 18/6/2019
ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky SK Mšeno ve výši 100.000 Kč, splatnou ve dvou splátkách, na stavbu vrtané studny v areálu SK Mšeno. Financování ze zůstatku hospodářské činnosti města.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1 (pan Guttenberg st.)
Schváleno

Usnesení č. 19/6/2019
ZM schvaluje nominaci, navrhuje zástupce Svazku měst a obcí VKM
do dozorčí rady společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. pana Ing. Jana Bloudka, MBA.
Hlasování:
pro 10, proti 1 (Ing. Flígl), zdrželi se 2 (pan Guttenberg st., pan Jizba)
Schváleno

Usnesení č. 20/6/2019

ZM volí soudce přísedící Okresního soudu v Mělníku paní Marii Skuhrovou.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 21/6/2019
ZM volí za člena finančního výboru pana Petra Vaňače.
Hlasování:
pro 7, proti 2 (pan Uher, Ing. Mach), zdrželi se 4 (pan Guttenberg ml., paní Oupická, Mgr. Nečasová, pan Háze)
Neschváleno

Usnesení č. 22/6/2019
ZM schvaluje prodej nepotřebné střešní eternitové krytiny z č. p. 299 minimálně za pořizovací cenu a pověřuje pana starostu a úřad realizací prodeje.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržela se 1 (paní Oupická)
Schváleno