Skalička v ziměVojtěchovBrusnéNáměstí Míru panoramaticky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 11 ze dne 15.05.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 11 konané dne 15.05.2019

Usnesení č. 1/11/2019
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města Mšena na r. 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/11/2019
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí ½ provozní ztráty víkendového cyklobusu na trase Mělník – Mšeno v letní sezóně 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/11/2019
RM revokuje své usnesení č. 1/10/2019 ze schůze RM č. 10 konané dne 17.04.2019
v části C z důvodu odstoupení firmy FLAME System, s. r. o., IČ 26846888 od uzavření smlouvy
a schvaluje, aby zadavatel plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“, s názvem veřejné zakázky „ZŠ Mšeno – vybavení učeben (dodávka nábytku, výukových pomůcek, ICT a elektro vybavení), zajištění konektivity a zabezpečení vstupů“
zadal zakázku dodavateli, který se umístil jako druhý ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky v části C, a to firmě
Vcomfort s. r. o., a. s., IČ 28784154
za podmínek uvedených v jeho předložené a hodnocené nabídce:
- celková nabídková cena: 678.118 Kč bez DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/11/2019
RM doporučuje ZM schválit překlenovací půjčku ve výši 500.000 Kč společnosti
Kokořínský SOK s. r. o. na profinancování nákupu dvou nových autobusů na CNG
(v případě získání dotace z ITI IROP) v celkové hodnotě 6,8 mil. Kč.
Financování ze zůstatku hospodářské činnosti města na dobu jednoho roku.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/11/2019
RM bere na vědomí návrh komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2019 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“ a podle těchto zásad schvaluje rozdělení finanční částky v „Grantovém řízení města Mšena 2019“ takto:

Grantové řízení Města Mšena 2019 - sportovní spolky  
Název spolku, oblast, schváleno RM:

TJ Sokol Mšeno, C, 136 200 Kč
SK Mšeno, C, 48 600 Kč
SK Mšeno, B1, 8 000 Kč
SK Mšeno, B1, 120 000 Kč
TJ Sokol Mšeno, B1, 47 060 Kč
Enduro Klub Mšeno, B1, 30 000 Kč
Živný Adolf, B1, 20 000 Kč
Celkem  409 860 Kč
  
Grantové řízení Města Mšena 2019 - ostatní spolky  
Název spolku, oblast, schváleno RM
SDH Mšeno, B2, 17 000 Kč
JAWA - MOTO - ČZ - veterán club Mšeno, B2, 12 000 Kč
ZO ČSCH Mšeno, B2, 6 000 Kč
Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí, B2, 2 000 Kč
Myslivecký spolek Houska, B2, 2 500 Kč
Český svaz včelařů, B2, 10 000 Kč
Myslivecký spolek Liška Sedlec, B2, 5 250 Kč
Divadelní sdružení TJ Sokol Mšeno, B2, 19 446 Kč
Farní sbor ČCE ve Mšeně, B2, 1 500 Kč
Rybářské sdružení ve Mšeně, B2, 5 000 Kč
Celkem  80 696 Kč
 
Dále RM projednala a doporučuje ZM schválit příspěvek:
TJ Sokol Mšeno - 136.200 Kč, oblast C,
SK Mšeno - 120.000 Kč, oblast B1.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/11/2019
RM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 1 Domova seniorů Mšeno, p. o. na rok 2019.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval.
Schváleno.

Usnesení č. 7/11/2019
RM schvaluje:
- Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2019 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Pečovatelská služba,
- Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2019 ve výši 1,000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Denní stacionář.
- Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2019 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
- Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2019 ve výši 579.000 Kč je poskytována ke krytí odpisů DHM a krytí dalších nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Domov pro seniory.
Financování příspěvku zřizovatele je prováděno na základě Smlouvy o pověření k
poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-16685/SOC/2016, které bylo
poskytovateli vydáno Středočeským krajem dne 15.12.2016, ke kterému tímto zřizovatel
přistupuje. Příspěvek zřizovatele tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl, 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř, věst, L 7, 11.1.2012),"
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval.
Schváleno.

Usnesení č. 8/11/2019

RM bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Mšeno o konání každoroční akce Dětský den – Pohádkový les, a to 25. 5. 2019 od 13:00 hod. v lesoparku Debř. RM schvaluje, že na této akci se bude vybírat dobrovolné vstupné.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval.
Schváleno.

Usnesení č. 9/11/2019
RM města projednala žádost SK Mšeno o bezúročnou půjčku na stavbu vrtané studny v areálu SK Mšeno a doporučuje ZM poskytnout bezúročnou půjčku ve výši 100.000 Kč,
splatnou ve dvou splátkách.
Financování ze zůstatku hospodářské činnosti města.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/11/2019
RM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ve vlastnictví města
parc.č. 1651/1 v k.ú. Mšeno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/11/2019
RM schvaluje akci „Swingová tančírna na plovárně“ v termínu 08.06.2019
na Městském koupališti ve Mšeně po domluvě s nájemcem restaurace na koupališti
a za podmínky dodržování nočního klidu, dodržování provozní doby restaurace,
úklidu po skončení akce. Odpovědná osoba – Anna Hůlková.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/11/2019
RM schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč na provoz Linky bezpečí.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/11/2019
RM schvaluje celodenní pronájem areálu koupaliště ve Mšeně panu V.J. a slečně M.K. dne 20.9.2019 za účelem konání svatební hostiny a oslavy. Cena pronájmu je 5.000 Kč + DPH.
RM upozorňuje nájemce na nutnost projednání s provozovatelem/nájemcem restaurace
a za podmínky dodržování nočního klidu, dodržování provozní doby restaurace, úklidu
po skončení akce.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/11/2019
RM schvaluje na základě žádosti Enduro klubu Mšeno v AČR při pořádání Mezinárodního mistrovství České republiky motocyklových závodů Enduro-sprint ve dnech 3. – 4.8.2019 průjezd po pozemcích města v katastru obce Mšeno a Skramouš dle přiloženého popisu trasy a přiložené mapy. Pozemky budou uvedeny po závodě do původního stavu a předány do jednoho měsíce po závodě určeným zaměstnancům města.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/11/2019
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, přípojky NN pro stavbu na pozemku p. č. st. 63/1 v k. ú. a obci Olešno.
Předmětem smlouvy je kanalizační přípojka 6,5 m, vodovodní přípojka 6,5 m, přípojka NN 6,5 m do pozemku města p. č. 1454/1 v k. ú. Olešno.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města,
a to za cenu 1.000 Kč (kanalizační přípojka), 1.000 Kč (vodovodní přípojka), 1.000 Kč (připojka NN) celkem 3.000 Kč + DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/11/2019
RM jmenuje členem Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ pana Josefa Vyhlase.
Hlasování:
1 pro, 2 proti, 1 zdržel se.
Ne
chváleno.