Hra světelNáměstí Míru v nociNa SkaličkáchOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 10 ze dne 17.04.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 10 konané dne 17.04.2019

Usnesení č. 1/10/2019
RM bere na vědomí „Zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek“ z jednání hodnotící komise konaného dne 11.04.2019 v rámci projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“, s názvem zakázky
„ZŠ Mšeno – vybavení učeben (dodávka nábytku, výukových pomůcek, ICT a elektro vybavení), zajištění konektivity a zabezpečení vstupů“.
RM schvaluje, aby zadavatel plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“, s názvem veřejné zakázky „ZŠ Mšeno – vybavení učeben (dodávka nábytku, výukových pomůcek, ICT a elektro vybavení), zajištění konektivity a zabezpečení vstupů“
zadal vybranému dodavateli,
a to:
v části A
firmě Artspect, a. s., IČ 28123395
za podmínek uvedených v jeho předložené a hodnocené nabídce:
- celková nabídková cena: 556.700 Kč bez DPH,
v části B
firmě Vcomfort s. r. o., a. s., IČ 28784154
za podmínek uvedených v jeho předložené a hodnocené nabídce:
- celková nabídková cena: 1.316.833 Kč bez DPH,
v části C
firmě FLAME System, s. r. o., IČ 26846888
za podmínek uvedených v jeho předložené a hodnocené nabídce:
- celková nabídková cena: 668.600 Kč bez DPH,
v části D
firmě Vcomfort s. r. o., a. s., IČ 28784154
za podmínek uvedených v jeho předložené a hodnocené nabídce:
- celková nabídková cena: 822.200 Kč bez DPH.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/10/2019
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6003159/9 „Mšeno-rek. TS U Mlýna ME_0490a kNN Nádražní" mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN, rozpojovací a pojistkové skříně v pozemcích ve vlastnictví města
parc. č. 509/1, parc. č. 509/2, parc. č. 3348/8, parc. č. 3441/4, parc. č. 3441/5 v k. ú. Mšeno, pozemku parc. č. st. 411, v k. ú. Mšeno, jehož součástí je stavba - budova č. p. 326.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 32 480,- Kč (slovy:třicetdvatisícčtyřistaosmdesát korun českých). K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/10/2019
RM schvaluje zveřejnění záměru přímého prodeje části pozemku parc. č. 509/1, v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města, geometrickým plánem č. 893-32/2016 pro rozdělení pozemku nově vzniklého pozemku parc. č. 509/21 o výměře 42 m2 v k. ú. Mšeno firmě ČEZ Distribuce, a. s.,IČ 24729035 (která zde vlastní zařízení distribuční soustavy - pojistkovou skříň a trafostanici).
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/10/2019
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Mšeno ve výši 312 301 Kč, které budou použity na zaplacení části faktur za stavební práce 1. etapy projektu IROP. Po proplacení peněz na ze strany IROP, resp. města Mšena, budou tyto finance vráceny zpět do rezervního fondu.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/10/2019

RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Mšeno ve výši 91 000 Kč, které budou použity na nákup třítroubé pece do školní kuchyně.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/10/2019
RM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví města parc. č. 577 o výměře 331 m2, v k. ú. Olešno.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.