BrusnéBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Radnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 09 ze dne 03.04.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 9 konané dne 03.04.2019

Usnesení č. 1/9/2019
RM projednala účetní závěrku města Mšena za rok 2018 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu), Závěrečný účet města Mšena za r. 2018, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2018 se závěrem „Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004“ a doporučuje zastupitelstvu města uvedené dokumenty schválit bez výhrad.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/9/2019
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města Mšena na r. 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/9/2019
RM bere na vědomí zápis č. 1/2019 ze zasedání konaného dne 27.03.2019 Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno.
RM projednala a doporučuje ZM schválit navržené rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2019 takto:
- pan M. P., 100.000 Kč, statika, okna
- pan K. K., 50.000 Kč, fasáda
- paní R. M., 70.000 Kč, vrata, výkladce
- pan T. L., 50.000 Kč, okna, fasáda, krytina
- pan R. S., 10.000 Kč, vrata
- pan J. R., 100.000 Kč, komplet
- ČCE, 24.755 Kč, kolumbárium
- Celkem 404.755 Kč,
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/9/2019
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pod označením “16010-034653_VPI Mšeno, průtah II/273“ mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a městem Mšenem, kde předmětem smlouvy je v pozemcích města Mšena parc. č. 3341/20 a 3341/23, v katastrálním území Mšeno umístěno podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě. Služebnost se zřizuje za jednorázovou cenu celkem 100 Kč + DPH za dva dotčené pozemky. Cena je stanovena s ohledem na fakt, že město Mšeno je investorem překládky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/9/2019
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce zařízení OMNIA TURRIS mezi městem Mšenem a firmou CZ.NIC, z. s. p. o., kde předmětem smlouvy je analýza a sběr informací
o bezpečnostních událostech v oblasti počítačových sítí a výzkum v oblasti síťové bezpečnosti.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/9/2019
RM schvaluje „Smlouvu o veřejné službě v přepravě cestujících“ mezi městem Mšenem a společností Kokořínský SOK s.r.o. na spoje na lince 250071 (spoje č. 3, 4, 8, 9, 13, 16)
a na lince 250077 (spoje 5, 6) – cyklobus.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/9/2019
RM projednala a doporučila ředitelce MŠ upravit Kritéria pro přijímání dětí k docházce
do Mateřské školy Mšeno, p. o.. Účinnost kritérií od 04.04.2019.
Školským obvodem MŠ Mšeno, p. o. je území města Mšena včetně jeho místních částí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/9/2019
RM (v rámci účetní závěrky) schvaluje „Vyhodnocení hospodaření za rok 2018“ Základní umělecké školy Mšeno, p. o. a bere na vědomí Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 – 12.2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/9/2019
RM schvaluje návrh na vyřazení majetku Základní umělecké školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/9/2019
RM bere na vědomí plnění Závazného ukazatel pro rok 2018 - meziroční snížení nákladů o 1% ZUŠ Mšeno, p. o.,přičemž v roce 2018 nedošlo ke snížení provozních nákladů oproti roku 2017. Nárůst nákladů o cca 0,07 %.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/9/2019

RM schvaluje pronájem koupaliště za účelem běžeckého závodu Kokořínský kos dne
21. září 2019, po projednání s provozovatelem/nájemcem restaurace a za podmínky dodržování nočního klidu, dodržování provozní doby restaurace, úklidu po skončení akce.
Cena pronájmu 10 Kč včetně DPH za každého účastníka závodu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.


Usnesení č. 12/9/2019
RM jmenuje členem Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Ing. V. N, MBA.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/9/2019
RM jmenuje členem Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ paní J. Ž.
Hlasování:
2 pro, 2 proti, 1 zdržel se.
Nes
chváleno.

Usnesení č. 14/9/2019
Rada města schvaluje zvýšení od 01.05.2019 nájemné ve služebních bytech v mateřské škole Havlíčkova č.p. 273, Mšeno, na 50,- Kč/1 m², neboť uplynula 20 letá lhůta dle článku č. III, bod 5 Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci mezi městem Mšenem a Ministersvem pro místní rozvoj. Ostatní části obou nájemních smluv včetně inflační doložky zůstávají beze změny.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/9/2019

RM schvaluje pronájem restaurace na koupališti SK Mšeno z. s., Boleslavská 398, 27735 Mšeno, IČ 42741866.
RM schvaluje nájemní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a SK Mšeno
na dobu určitou od 1.6.2019 do 31.12.2019 za cenu za toto období ve výši 30.600,- Kč.
V případě oboustranné spokojenosti může být uplatněna opce. Podmínky jsou upřesněny
v nájemní smlouvě.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/9/2019
RM schvaluje dobrovolné vstupné na divadelní představení Divadelního spolku při Sokolu Mšeno „Potřetí bych umřít nechtěl“, které se bude konat dne 13.04.2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 17/9/2019
RM v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tyto zastupitele, kteří mohou užívat státní znak při obřadech (např. svatby, vítání občánků apod.): Martin Kauler.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.