SkramoušMěstský znak na radniciSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 04 z 18.02.2019


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 4
konaného dne 18.02.2019

Usnesení č. 1/4/2019
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10, rozpočtu města na r. 2018, schválené starostou města a vedoucí finančního odboru dne 31.12.2018 na základě pověření ZM,
které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 5/2/2018.
RM vzala na vědomí dne 09.01.2019 usnesením č.2/4/2019.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/4/2019

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na r. 2019, schválené Radou města Mšena dne 23.01.2019 usnesením č. 1/5/2019 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 3/4/2019
ZM bere na vědomí:
- Zápis z jednání Finančního výboru města Mšena, konaného dne 12.12.2018.
- Zápis z jednání Kontrolního výboru města Mšena, konaného dne 8.2.2019.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 4/4/2019
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova od MMR v rámci DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice – Cinibulkova 471, Mšeno“.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželi se 3 (Mgr. Hanzl, Ing. Flígl, p. Jizba)
Schváleno

Usnesení č. 5/4/2019
ZM schvaluje nové Zásady města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím,zabývajícím se dobrovolnou činností občanů.
Platnost od 18.02.2019.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 6/4/2019
ZM vyhlašuje grantové řízení města Mšena pro rok 2019 podle nových „Zásad města Mšena pro udělování podpory spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“. Termín doručení žádostí stanovuje ZM v roce 2019 do 01.04.2019 do 14:30 na Městský úřad Mšeno do podatelny úřadu, případně poštou, rozhodné je datum podání. V dalších letech dle schválených zásad.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Fanta)
Schváleno

Usnesení č. 7/4/2019
ZM jmenuje pana místostarostu Jiřího Guttenberga a na základě losu pana Guttenberga st., Ing. Flígla, Ing. Fantu, Mgr. Nečasovou členy komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2019 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“, které byly schváleny usnesením ZM č. 5/4/2019 dne 18.02.2019.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 8/4/2019
ZM schvaluje přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019 ve výši 650 000 Kč a navýšení kvóty o 100 000 Kč (vítěz krajského kola soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018) a stanovuje rozdělení této částky takto:
a) 161 000 Kč na akci obnova povrchu a dilatačních spár bazénu Městských lázní Mšeno + spoluúčast města, vlastníka objektu ve výši min. 50 %, tj. 161 480 Kč.
b) 28 000 Kč na repasi a nátěr 1 ks dvoukřídlých dveří v sokolovně ve Mšeně + spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 5 660 Kč + spoluúčast TJ Sokol Mšeno, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 22 900 Kč.
c) 561 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - III. etapa + spoluúčast města ve výši 10 % tj. 114 007 Kč +spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 465 054 Kč.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Hanzl)
Schváleno

Usnesení č. 9/4/2019
ZM schvaluje koupi pozemků p. č. 414/2, 427, 425, 1315 v k. ú. a obci Mšeno o celkové výměře 10.640 m2 od vlastníka pozemků za smluvní cenu 160.000 Kč.
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu městem Mšenem a vlastníkem pozemků. Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z HV městských lesů.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 10/4/2019
ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Jiřího Fanty na post předsedy Kontrolního výboru ZM Mšena a jmenuje předsedou Kontrolního výboru ZM Mšena pana Petra Jizbu.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 1 (p. Jizba)
Schváleno