Obřadní síň radniceOlešnoPohled na Mšeno od severuSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 06 ze dne 06.02.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 6 konané dne 06.02.2019

Usnesení č. 1/6/2019
RM bere na vědomí „Zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek“
z jednání hodnotící komise konaného dne 30.01.2019 ve 14:00 hod. v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“.
RM schvaluje, aby zadavatel plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“
zadal vybranému dodavateli, a to firmě BESTFIVE s. r. o., IČ 29296455 za podmínek uvedených v jeho předložené a hodnocené nabídce:
- celková nabídková cena: 1.584.00 Kč bez DPH
- celková nabídková cena: 1.916.640 Kč včetně DPH, 21%.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/6/2019
RM projednala Územní studii „LOKALITA ZAHRADNÍ“ Mšeno a doporučuje ZM schválit variantu A.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/6/2019
RM schvaluje 2. úpravu plánu hospodaření Základní školy Mšeno, p. o. na rok 2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/6/2019
RM schvaluje inventarizaci majetku Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2018,
schvaluje návrh na vyřazení majetku Základní školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/6/2019
RM schvaluje Odpisový plán ZŠ Mšeno, p. o. na rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/6/2019
RM schvaluje úpravu plánu hospodaření č. 5/2018 Mateřské školy Mšeno, p. o. na rok 2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/6/2019
RM schvaluje předloženou „Inventarizační zprávu Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2018, schvaluje inventarizaci majetku Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2018
a schvaluje návrh na vyřazení majetku Mateřské školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/6/2019
RM schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2018,
RM schvaluje účetní závěrku 2018 - plnění plánu nákladů a výnosů za rok 2018, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek MŠ Mšeno, p. o. za rok 2018 ve výši 9.125,75 Kč a jeho převod do rezervního fondu MŠ Mšeno, p. o...
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/6/2019
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Základní umělecké školy Mšeno, p. o. za rok 2018 a schvaluje návrh na vyřazení majetku ZUŠ.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/6/2019
RM schvaluje Odpisový plán Základní umělecké školy Mšeno, p. o. na rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/6/2019
RM schvaluje předložené hospodaření Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace za rok 2018,
RM schvaluje účetní závěrku 2018, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu DSM Mšeno, p.o..
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek DSM, p. o. za rok 2018 ve výši 128.772,71 Kč
a jeho převod do rezervního fondu DSM Mšeno, p. o..
RM schvaluje čerpání rozpočtu DSM, p. o. k 31.12.2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/6/2019
RM schvaluje „Plnění závazných ukazatelů Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2018“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/6/2019
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnostič.EP-12-6003238/1 „Mšeno-přeložka kNN Mělnická“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je umístění stavby zařízení distribuční soustavy na pozemcích
parc. č. 3341/4 a 3341/24 v k. ú. Mšeno, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 989-14/2018potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník dne 03.09.2018 pod č. PGP-1279/2018-2016,za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/6/2019
RM doporučuje ZM schválit nové Zásady města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů s platností ode dne usnesení ZM.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/6/2019
RM jmenuje člena Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ pana Josefa Kaulera.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/6/2019
RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout občerstvení (restauraci) na Městském koupališti ve Mšeně za stejných podmínek jako v roce 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.