Kostel sv. Martina - Masarykova uliceOlešnoSousoší panny Marie, foto: Petra NejedláOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 05 ze dne 23.01.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 5 konané dne 23.01.2019

Usnesení č. 1/5/2019
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města Mšena na r. 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/5/2019
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Dostavba kanalizační sítě v ulici Růžová, Mšeno“ ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2019 a spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/5/2019
RM schvaluje Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO, který prodlužuje termín dokončení díla do 31.5.2019, číslo smlouvy objednatele: S-4680/DOP/2018, číslo dodavatele: 118029/SaM/CL/2018, na akci „II/273 Mšeno, průtah“. Smluvní strany: Středočeský kraj, město Mšeno a SaM silnice a mosty a.s..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/5/2019
RM bere na vědomí změny vzniklé během výstavby u akce „II/273 Mšeno, průtah“,
a to ZBV („změny během výstavby“) č. 2, 3 a 5.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/5/2019
RM schvaluje tyto závazné ukazatele ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem na r. 2019:
a)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 1.600.000,- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem, vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku, resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
b)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 200.000,- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stav žáků na úrovni 400 žáků.
c)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 580.000,- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto
ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžného roku. Plnění nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stávající naplněnost mateřské školy.
d)
Na základě § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění stanovuje rada města ředitelce Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek neinvestičních nákladů 600.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1% (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny plánu nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i
v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/5/2019
RM souhlasí, jako zřizovatel Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu pro tematické zadání "Sociální oblast".
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/5/2019

RM schvaluje finanční zápůjčku ve výši 500.000 Kč Domovu seniorů Mšeno, p. o. z FRM DSM na krytí nutných provozních výdajů pro počátek roku 2019, do doby obdržení státní provozní dotace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/5/2019
RM souhlasí s připojením města Mšena k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a v rámci této kampaně s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2019 na budově úřadu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/5/2019
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnostič.IE-12-6001961/43
mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je umístění stavby zařízení distribuční soustavy – „Mšeno 3 kVN, rek. kNN ul. Palackého, Husova“ na pozemcích parc. č. 3449/1, 3341/22, 3341/10, 3341/17, 122/3, 3341/16, 3341/20, 3499, 3341/6, 3403/1, 3341/15, a pozemku parc. č. st.177, vše v k. ú. Mšeno, v rozsahu vymezeným v geometrickém plánu č. 935-57/2017potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník dne 25.9.2017 pod č. PGP-1279/2017-206,za jednorázovou náhradu ve výši 85.950 Kč. . K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/5/2019
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-6001962/10 „Mšeno rek. kNN Mělnická, Zahradní, Václavské náměstí“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je umístění stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN a pojistkové skříně v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 913-7605/2016 potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 5.10.2016 pod č. PGP-1411/2016-206 na pozemcích města parc. č. 3341/23, 3341/24, 948, 3341/22, 3341/9, 3341/18, 3341/20, 3341/25, 3379, 3341/26, 14/1, 3449/1, v k. ú. Mšeno, za jednorázovou náhradu ve výši 79.980 Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých). K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/5/2019
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IZ-12-6000444/2 „Mšeno, přel. příp. VN, ul. Mělnická“
mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
kde předmětem smlouvy je umístění stavby zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení VN v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 988-15/2018 potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 18.9.2018 pod č. PGP-1362/2018-206 na pozemcích města parc. č. 1090/6, 3341/4, 3341/24 v k. ú. Mšeno, za jednorázovou náhradu ve výši 15.890 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/5/2019
RM revokuje usnesení RM č. 4/32/2016 ze dne 24.2.2016, a to ve znění, ...“- v čele každé komise zřizované RM stojí člen zastupitelstva“. RM tuto část z usnesení vypouští, ostatní znění zůstává v platnosti.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/5/2019
RM jmenuje předsedkyní Komise pro školství a kulturu paní Bc. Danu Svobodovou.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/5/2019
RM jmenuje členy Komise pro školství a kulturu:
Mgr. Jiřinu Trunkovou, Danu Dlouhou, Bc. Martinu Hanzlovou, MgA. Davida Bidla, Ph.D., Ing. Danielu Sobotkovou, Evu Kratochvílovou, Adélu Kummerovou, Mgr. Martinu Klementovou, Mgr. Čeňka Hlavatého, BcA. Pavla Šebestu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/5/2019

RM jmenuje členy Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno:
Ing. arch. Kamilu Hrbáčovou, Radka Sobotku, Mgr. Janu Berkovou, Ing. Jana Pustějovského, Mgr. Čeňka Hlavatého, Prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., Věru Goldbergerovou.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/5/2019
RM (vzhledem k malému počtu podaných žádostí) vyhlašuje prodloužení termínu pro podání žádostí o dotace z Fondu regenerace. Termín podání žádostí je do 28. února 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.