VojtěchovVítejte ve MšeněVěž kostela sv. MartinaSousoší Immaculaty na nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 03 z 19.12.2018


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 3
konaného dne 19.12.2018

Usnesení č. 1/3/2018
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města na r. 2018.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 2/3/2018
ZM schvaluje předložený rozpočet města Mšena na rok 2019 jako schodkový ve výši 44.986.000 Kč, kde schodek ve výši 4 mil. je pokryt úvěrem a ZM schvaluje plán nákladů a výnosů r. 2019 – hospodářská činnost.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Ing. Flígl, p. Guttenberg st., p. Jizba).
Schváleno.

Usnesení č. 3/3/2018
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020-2021.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 4/3/2018
ZM bere na vědomí předložené návrhy rozpočtů na rok 2019 Svazku měst a obcí VKM,
Svazku obcí Máchův kraj a Dobrovolného svazku obcí EKOD. ZM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 Svazku měst a obcí VKM.
ZM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Mgr. Hanzl).
Schváleno.

Usnesení č. 5/3/2018
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova od MMR v rámci DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Obnova ulice Na Tržišti, Mšeno“.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 6/3/2018
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova od MMR v rámci DT 117d8210C – Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury na akci „Parkoviště u zdravotního střediska – Na Skaličkách 31, Mšeno“.
Hlasování:
11 pro, 2 proti (Ing. Flígl, Mgr. Hanzl), 2 se zdrželi (Mgr. Prieložná, p. Krúpa).
Schváleno.

Usnesení č. 7/3/2018
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova od MMR v rámci DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukce kotelny radnice – nám. Míru 1, Mšeno“.
Hlasování:
9 pro, 1 proti (Ing. Flígl), 5 se zdrželo (Mgr. Hanzl, Mgr. Prieložná, Ing. Fanta, p. Jizba, p. Krúpa).
Schváleno.

Usnesení č. 8/3/2018
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova od MMR v rámci DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci „Mšeno – Workoutové hřiště v Debři“.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 9/3/2018
ZM schvaluje koupi části pozemku p. č. 1/2 v k. ú. a obci Mšeno, a to geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 991-557/2018 nově vzniklý pozemek p. č. 1/6 v k. ú. a obci Mšeno, ostatní plocha o výměře 11 m2 od vlastníka pozemku za smluvní cenu 1.000 Kč.
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu městem Mšenem a vlastníkem pozemku. Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 10/3/2018
ZM schvaluje přímý prodej pozemku p. č. 3351/3 v k. ú. a obci Mšeno o výměře 18 m2 vlastníkovi pozemku 519/1 v k. ú. a obci Mšeno za smluvní cenu 1.000 Kč.
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu městem Mšenem a vlastníkem pozemku. Náklady spojené s prodejem ponese město.
Záměr prodeje pozemku byl schválen RM usnesením č. 10/2/2018 dne 28.11.2018.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 11/3/2018
ZM volí členem finančního výboru pana Ing. Martina Verana.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Guttenberg st.).
Schváleno.