Náměstí Míru v nociOsvětlení nám. MíruPoklička z úpatíMariánské sousoší na náměstí Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 03 ze dne 12.12.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 3 konané dne 12.12.2018

Usnesení č. 1/3/2018
Starosta města zřizuje v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon), jako pracovní orgán starosty města pro řešení krizových situací, krizový štáb.
RM schvaluje statut krizového štábu. Statut krizového štábu nabývá účinnosti dnem 13.12.2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/3/2018
RM schvaluje vnitřní předpis č. 2/2018 „Směrnice k provádění stravování zaměstnanců města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/3/2018
RM schvaluje firmě SaM silnice a mosty a. s. prodloužení termínu dokončení stavby „II/273 Mšeno, průtah“ do 31.05.2019 z důvodu nutnosti provedení zlepšení aktivní zóny, kvůli archeologickému výzkumu na stavbě, z důvodu nálezu podzemních částí staré ČSPHM a její následné likvidace, z důvodu realizace nových vodovodních přípojek společností Středoč. vodárny a. s., z důvodu rekonstrukce stávající kanalizace a také klimatických podmínek.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/3/2018
RM schvaluje cenovou nabídku a zadání zakázky firmě TIMAO s. r. o. na zakázku „Studie zástavby Mšeno – Na Čihadle“, kde předmětem díla je zpracování studie pro zástavbu na plochách severně od silnice č. II/259 v části Na Čihadle na plochách dle ÚP – II. a III. etapa, za cenu 215.380 Kč včetně DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/3/2018
RM schvaluje finanční dar občanům Mšena za přínos v oblasti rozvoje kulturního života města v celkové výši 19.500 Kč (dle přílohy).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/3/2018
RM schvaluje na základě žádosti odměnu řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. Čeňku Hlavatému za období červenec - prosinec 2018
v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/3/2018
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, Bc. Daně Svobodové za období červenec - prosinec 2018
v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/3/2018
RM schvaluje dle NV č. 341/2017 Sb., s účinností od 1.12.2018 ředitelce MŠ Mšeno p. o.
Bc. Daně Svobodové zařazení do 11. platové třídy.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/3/2018
RM schvaluje pacht pozemků a uzavření pachtovní smlouvy na pozemky ve vlastnictví města p. č. 1667 o výměře 6213 m2, a p. č. 1596 o výměře 4202 m2, trvalý travní porost, v k. ú. Olešno panu J. H. za účelem zemědělské činnosti.
Doba trvání pachtu 4 (čtyři) roky, roční nájemné 2.600 Kč včetně daně v zákonné výši.
Zveřejnění záměru bylo schváleno RM dne 14.11.2018, číslo usnesení 4/1/2018 a 5/1/2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se. (1 nehlasoval – pan místostarosta Guttenberg)
Schváleno.

Usnesení č. 10/3/2018
RM schvaluje ZUŠ Mšeno, p. o. uvolnění částky 150 518 Kč z rozpočtu školy – z položky na vybavení a výukový materiál, na nákup:
- altová příčná flétna Trevor James (Alt) 33223, cena 36 106 Kč,
- bass klarinet Buffet Crampon BC1180-2-0, cena 114 412 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/3/2018
Rada města souhlasí s předloženými termíny uzavření MŠ Mšeno v roce 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/3/2018
Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy mezi městem Mšenem a p. V.V. na na byt č. 5, v 4. NP, v Masarykově ul. č. p. 38, Mšeno z důvodu neplacení nájemného.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/3/2018

RM schvaluje zveřejnit záměr města pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví města, kde předmětem pronájmu je část nebytových prostor o celkové výměře 14,44 m2 v přízemí domu č. p. 400, na adrese Boleslavská ul., Mšeno za účelem provozování kanceláře.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.