Výstava prací žáků ZUŠ na radniciBrusnéMěstský znak na radniciFaraon

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 02 z 28.11.2018


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 2
konaného dne 28.11.2018

Usnesení č. 1/2/2018
ZM schvaluje a vydává jednací řád Zastupitelstva města Mšena.
14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 2/2/2018
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na r. 2018 schválené radou města
dne 03.10.2018, č. u. 1/90/2018 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 3/2/2018
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, rozpočtu města na r. 2018 schválené radou města dne 17.10.2018, č. u. 1/91/2018, na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016.
Hlasování:
9 pro, 1 proti (p. Krúpa), 4 se zdrželi (p. Guttenberg st., p. Jizba, Mgr. Prieložná, Mgr. Hanzl).
Schváleno.

Usnesení č. 4/2/2018
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření města na rok 2018
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 5/2/2018
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno provedením závěrečné rozpočtové úpravy na konci kalendářního roku, a to s tím, že zastupitelstvo města vezme rozpočtové změny na vědomí na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před schválením starostou města.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 6/2/2018
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radu města operativním prováděním rozpočtových opatření tak, aby byly prováděny převody, navýšení a ponížení paragrafů rozpočtu, a to s tím, že zastupitelstvo města vezme rozpočtové změny na vědomí vždy na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před schválením radou města ve stejném termínu jako členové rady města.
Hlasování:
9 pro, 4 proti (Mgr. Hanzl, p. Guttenberg st., p. Krúpa, p. Jizba), 1 se zdržel (Mgr. Prieložná).
Schváleno.

Usnesení č. 7/2/2018
ZM jmenuje starostu města Ing. Martina Macha zástupcem města Mšena na valné hromady společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a. s.. Starosta je jmenován zástupcem města na celé volební období 2018 – 2022.
Hlasování:
13 pro, 1 proti (Mgr. Hanzl), 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 8/2/2018
ZM schvaluje nominaci, navrhuje zástupce města do dozorčí rady Středočeských vodáren a. s. pana Ing. Jana Bloudka, MBA.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Mgr. Prieložná, p. Jizba).
Schváleno.

Usnesení č. 9/2/2018
ZM ukládá starostovi města zahájit kroky vedoucí ke změně stavebního povolení projektu „II/273 Mšeno, průtah“ , tzv. změně stavby před dokončením. Změnou stavby je myšlena změna povrchu v nájezdech do ulic Žižkova, Tyršova, Husova. Původní stav - kamenná dlažba, nový stav - asfaltový povrch.
Hlasování:
5 pro, 9 proti (Ing. Mach, Mgr. Nečasová, Ing. Fanta, p. Guttenberg ml., p. Uher, p. Kauler,
p. Háze, p. Šulc, p. Oupická), 0 se zdržel.
Neschváleno.

Usnesení č. 10/2/2018
ZM schvaluje spolufinacování projektu „II/273 Mšeno, průtah“ z FRR.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (p. Jizba, p. Krúpa, Mgr. Hanzl).
Schváleno.

Usnesení č. 11/2/2018
ZM stanovuje maximální počet členů finančního a kontrolního výboru na 7 (sedm).
Hlasování:
9 pro, 4 proti (p. Guttenberg st., Mgr. Hanzl, p. Jizba, Mgr. Prieložná), 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 12/2/2018
ZM schvaluje, aby hlasování o navržených kandidátech do finančního a kontrolního výboru proběhlo v bloku.
Hlasování:
6 pro, 5 proti (Mgr. Hanzl, Mgr. Prieložná, p. Guttenberg st., p. Krúpa, p. Jizba), 2 se zdrželi (p. Háze, p. Šulc).
Neschváleno.

Usnesení č. 13/2/2018
ZM schvaluje, aby hlasování o navržených kandidátech do finančního a kontrolního výboru proběhlo samostatně, o každém kandidátovi zvlášť, po jednom.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Schváleno.

Usnesení č. 14/2/2018
ZM volí členkou finančního výboru paní Miluši Flíglovou Jizbovou.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 15/2/2018
ZM volí členkou finančního výboru paní Ing. Lucii Dittrtovou.
Hlasování:
8 pro, 1 proti (Mgr. Prieložná), 4 se zdrželi (Mgr. Hanzl, p. Guttenberg st,. p. Krúpa, p. Jizba)
Schváleno.

Usnesení č. 16/2/2018
ZM volí členkou finančního výboru paní Mgr. Jiřinu Trunkovou.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 17/2/2018
ZM volí členem finančního výboru pana Tomáše Uhra
12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Uher).
Schváleno.

Usnesení č. 18/2/2018
ZM volí členem kontrolního výboru pana Jana Krúpu.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Krúpa).
Schváleno.

Usnesení č. 19/2/2018
ZM volí členem kontrolního výboru pana Martina Kaulera.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Kauler).
Schváleno.

Usnesení č. 20/2/2018
ZM volí členem kontrolního výboru pana Petra Jizbu.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Jizba).
Schváleno.

Usnesení č. 21/2/2018
ZM volí členem kontrolního výboru pana Václava Háze.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Háze).
Schváleno.

Usnesení č. 22/2/2018
ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 28.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce člena rady města: 3.000 Kč (třitisíce).
Hlasování:
8 pro, 0 proti, 5 se zdrželo (Mgr. Hanzl, Mgr. Prieložná, p. Guttenberg st., p. Krúpa, p. Jizba).
Schváleno.

Usnesení č. 23/2/2018
ZM revokuje usnesení ZM č. 23/1/2018 ze dne 31.10.2018 a
stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 28.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce předsedy komise rady města: 0 Kč (nula).
Hlasování: 8 pro, 4 proti (Mgr. Hanzl, p. Guttenberg st,. p. Krúpa, p. Jizba), 1 se zdržel (Mgr. Prieložná).
Schváleno.

Usnesení č. 24/2/2018
ZM schvaluje financování opravy cisterny hasičského auta z FRR.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Šulc).
Schváleno.

Usnesení č. 25/2/2018
ZM schvaluje politika zodpovědného za MA 21 pana starostu Ing. Martina Macha.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.