SedlecSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouSedlecBusta T.G.M. v parku před školou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 02 ze dne 28.11.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 2 konané dne 28.11.2018

Usnesení č. 1/2/2018
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 1.600.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/2/2018
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 580.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/2/2018
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 200.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/2/2018
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 600.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/2/2018
RM projednala návrh rozpočtu města na rok 2019 a plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Mšena na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 a doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh schválit.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/2/2018
RM schvaluje „Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Mšena za rok 2018“. RM upozorňuje ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem na povinnost splnit povinnost provést inventarizaci majetku města a předložit inventurní soupisy radě města do 31.01.2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/2/2018
RM projednala a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 Svazku obcí Máchův kraj.
RM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/2/2018
RM projednala a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 Svazku měst a obcí VKM.
RM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/2/2018
RM navrhuje a doporučuje ZM schválit jako zástupce města do dozorčí rady Středočeských vodáren, a. s., pana Ing. J. B., MBA.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/2/2018

RM schvaluje zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města,
a to pozemku p. č. 3351/3 ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, ostatní plocha, o výměře
18 m2 vlastníkovi pozemku p. č. 519/1 v k. ú. Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/2/2018
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. J. T. za období červenec - prosinec 2018 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/2/2018
RM schvaluje nákup telefonní ústředny včetně terminálů a příslušenství k ústřednám, a to v celkové ceně 217.794 Kč (cena včetně DPH). Nákup bude hrazen z provozních prostředků DSM, a to v souladu s rozpočtem organizace schváleným zřizovatelem.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/2/2018
RM vydává ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2. zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, panu P. J., bytem ... osvědčení o tom, že se stal ke dni 2.11.2018 zastupitelem města Mšena.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/2/2018
RM v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tyto zastupitele, kteří mohou užívat státní znak při obřadech (např. svatby, vítání občánků apod.): Mgr. M. P..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.