Kostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláVečerní kašnaSkalička v ziměNáměstí Míru v noci

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 01 z 31.10.2018


USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mšena
konaného dne 31.10.2018 od 17:00 hodin.

Usnesení č. 1/1/2018
ZM schvaluje návrh na změnu pořadí projednávaných bodů programu
a to takto:
- bod programu 8. Volba starosty města/starostky města
- bod programu 9. Volba místostarosty/místostarostky
- bod programu 10. Volba členů rady města
Hlasování:
pro 12, proti 2, zdržel se 1
Schváleno.

Usnesení č. 2/1/2018
1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva města
3. Určení zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Určení počtu členů rady a místostarostů
6. Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
7. Určení způsobu volby starosty/ky města, místostarosty/ky a rady města
8. Volba starosty města/starostky města
9. Volba místostarosty/místostarostky
10. Volba členů rady města
11. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
12. Volba předsedy finančního výboru
13. Volba předsedy kontrolního výboru
14. Volba členů finančního výboru
15. Volba členů kontrolního výboru
16. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a dalších osob (za výkon funkcí členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města).
17. Různé, všeobecné informace
18. Diskuse
19. Závěr
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno.

Usnesení č. 3/1/2018
ZM stanovuje, že ve městě Mšeně bude počet členů rady města 5 (pět).
ZM schvaluje, že ve městě Mšeně bude volen jeden místostarosta.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno.

Usnesení č. 4/1/2018

ZM v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města Mšena bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. k) zákona o obcích dále určuje, že pro výkon žádné z dalších funkcí nebude člen zastupitelstva obce uvolněn.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno.

Usnesení č. 5/1/2018
ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty města, místostarosty a rady města .
Hlasování:
pro 6, proti 9, zdrželo se 0
Neschváleno.

Usnesení č. 6/1/2018
ZM schvaluje schvaluje tajný způsob volby starosty města, místostarosty a rady města postupem uvedeným předsedajícím.
Hlasování:
pro 9, proti 6, zdrželo se 0
Schváleno.

Usnesení č. 7/1/2018
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí
starostou města Mšena pana Ing. Martina Macha
Výsledek tajného hlasování:
pro 11
Schváleno.

Usnesení č. 8/1/2018
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí tajnou volbou místostarostou města Mšena pana Jiřího Guttenberga mladšího.
Výsledek tajného hlasování:
pro pana Jiřího Guttenberga mladšího 8
Schváleno.

Unesení č. 9/1/2018
ZM volí členy rady města Mšena
1. pana Františka Šulce mladšího, výsledek tajného hlasování: pro 9 (devět)
2. paní Mgr. Hanu Nečasovou, výsledek tajného hlasování: pro 8 (osm)
3. pana Václava Háze, výsledek tajného hlasování: pro 8 (osm)
Schváleno.

Usnesení č. 10/1/2014

ZM zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor a kontrolní výbor budou nejméně tříčlenné o lichém počtu členů.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželi se 2
Schváleno.

Usnesení č. 11/1/2018
ZM volí předsedou finančního výboru pana Davida Hanzla.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželi se 2
Schváleno.

Usnesení č. 12/1/2018
ZM volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Jiřího Fantu.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželi se 2
Schváleno.

Usnesení č. 13/1/2018
ZM odkládá volbu členů finančního výboru na následující zasedání zastupitelstva města.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno.

Usnesení č. 14/1/2018
ZM volí člena kontrolního výboru pana Václava Nováka.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno.

Usnesení č. 15/1/2018
ZM volí členku kontrolního výboru paní Jitku Dlouhou.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželi se 3
Schváleno.

Usnesení č. 16/1/2018
ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce neuvolněného místostarosty: 0 (nula) Kč.
Hlasování:
pro 4, proti 8, zdrželi se 3
Neschváleno.

Usnesení č. 17/1/2018
ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce neuvolněného místostarosty: 10.000 (desettisíc) Kč.
Hlasování:
pro 8, proti 4, zdrželi se 3
Schváleno.

Usnesení č. 18/1/2018
ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce člena rady města: 0 (nula) Kč.
Hlasování:
pro 4, proti 7, zdrželi se 4
Neschváleno.

Usnesení č. 19/1/2018
ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce člena rady města: 3.000 (třitisíce) Kč.
Hlasování:
pro 7, proti 5, zdrželi se 3
Neschváleno.

Usnesení č. 20/1/2018

ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce předsedy výboru ZM : 1.500 (tisícpětset) Kč.
Hlasování:
pro 7, proti 5, zdrželi se 3
Neschváleno.

Usnesení č. 21/1/2018

ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce člena výboru ZM : 500 (pětset) Kč.
Hlasování:
pro 7, proti 3, zdrželo se 5
Neschváleno.

Usnesení č. 22/1/2018
ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce člena výboru ZM : 0 (nula) Kč.
Hlasování:
pro 6, proti 7, zdrželi se 2
Neschváleno.

Usnesení č. 23/1/2018
ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce předsedy komise RM : 1.000 (tisíc) Kč.
Hlasování:
pro 8, proti 4, zdrželi se 3
Schváleno.

Usnesení č. 24/1/2018

ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce člena komise RM : 500 (pětset) Kč.
Hlasování:
pro 7, proti 3, zdrželo se 5
Neschváleno.

Usnesení č. 25/1/2018
ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce člena výboru ZM : 0 (nula) Kč.
Hlasování:
pro 7, proti 6, zdrželi se 2
Neschváleno.

Usnesení č. 26/1/2018
ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce člena ZM bez další funkce : 1.000 (tisíc) Kč.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována:
- v případě starosty obce ode dne zvolení do funkce starosty obce
- v případě místostarosty ode dne zvolení do funkce místostarosty
- v případě členů rady města ode dne zvolení do funkce člena rady
- v případě předsedů a členů výborů zastupitelstva obce ode dne zvolení do příslušné funkce
- v případě předsedů a členů komisí rady obce (starosty) ode dne jmenování do příslušné funkce
- v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce za situace, kdy se bude jednat o člena zastupitelstva obce bez další funkce, ode dne složení slibu člena zastupitelstva obce (v případě zvolení do jakékoliv funkce člena či předsedy výboru nebo jmenování do funkce předsedy či člena komise, nebude tato měsíční odměna počínaje dnem zvolení či jmenování poskytována).
Hlasování:
pro 8, proti 4, zdrželi se 3
Schváleno.

Usnesení č. 27/1/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v souladu s ust. § 74 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, při souběhu výkonu více funkcí se měsíční odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna.
Hlasování:
pro 12, proti 3, zdrželo se 0
Schváleno.