Drážní most v HlovciČerník (foto: O.Vokál)Skalní útvar PokličkyMěstský znak na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 18 z 26.09.2018


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 18,
konaného dne 26.09.2018

Usnesení č. 1/18/2018
ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4 a 5, rozpočtu města na r. 2018 schválené radou města dne 11.07.2018, č. u. 1/85/2018 a 29.08.2018, č. u. 1/88/2018, na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 2/18/2018
ZM schvaluje přijetí investičního úvěru s fixní sazbou od poskytovatele úvěru Komerční banky, a. s., výše úvěru – 10.000.000,- Kč (desetmilionůkorunčeských).
Účelem úvěru je financování akce „II/273 Mšeno, průtah“.
ZM o tom schvaluje smlouvu mezi Komerční bankou, a. s. a městem Mšenem.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 3/18/2018
ZM schvaluje aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Mšeno:
Část 6. Návrh regenerace
6.2.1.1 prioritní akce – nemovité kulturní památky
sokolovna čp. 22 (r. č. ÚSKP 105152) – č. 3
doplňuje se:
v sloupci „pokračování obnovy“
obnova teracových podlah
(2017 – 2020).
Městské lázně (r. č. ÚSKP 37659/2-3774) – č. 2
doplňuje se:
v sloupci „pokračování obnovy“
rekonstrukce povrchů bazénu
(2018 – 2020).
ZM schvaluje úplné znění bodu
6.2.1.1 prioritní akce – nemovité kulturní památky
Kostel sv. Martina (r. č. ÚSKP 41873/2-3773)
potřeba podpory 50 %, 10 % - město, 40 % - vlastník (ŘKC).

č.

název akce regenerace

dosud
realizované práce

přidělené dotace
z Programu
v letech
2006 – 2015
(v tis. Kč):

pokračování obnovy

částka (v tis. Kč)

1

kostel sv. Martina plášť

obnova střešního
pláště, I. etapa (2006)

střecha (2007)

krov a střecha (2008)

obnova krovu a střechy (2009)

sanktusník (2010)

pokračování obnovy krovu a střechy lodi (2011)

pokračování obnovy krovu a střechy lodi (2012)

celková obnova hlavního vstupního schodiště

obnova krovu a střechy presbytáře vč. klempířských prvků(2013)

okenní výplně – vitráže (2014 – 2022)

obnova 7 oken

fasádní plášť

133 (2006)
190 (2007)

105 (2008)
105 (2009)
340 (2010)

310 (2011)
400 (2012)

340 (2010)

310 (2011)338 (2012)62 (2012)200 (2013)200 (2014)
205 (2015)

284 (2016)

538 (2017)

fasádní plášť
(2017 – 2022)

věž (střecha)výhled

5.000


obnova střechy věže dosud není připravena

Městské lázně (r.č. ÚSKP 37659/2-3774)
potřeba podpory 50 %, 50 % - město.

č. 2

název akce
regenerace

dosud
realizované
práce

přidělené dotace
z Programu v letech 2006 – 2015
(v tis. Kč):

pokračování obnovy

částka (v tis. Kč)


městské lázně -celková obnova

obnova lázeňské budovy, I. etapa  (2006)

výměna oken, zárubní a dřevěných prvků (2007)

vestibul hlavní budovy (2008)

obnova severní fasády (2009)

fontány (2011)

nátěr omítek bočních křídel, repliky mobiliáře
(2013)

střecha (2015)


nátěr střechy (2016)

rekonstrukce schodišť (2017-18)

133 (2006)
210 (2007)
95 (2008)

95 (2009)
90 (2010)


z vlastních zdrojů

z vlastních zdrojů

90 (2011)

z vlastních zdrojů


200 (2014)
146 (2015)

36

100

oplocení vč. brány, opěrných zdí a úpravy komunikace (2014 - 2020)

rekonstrukce povrchů bazénu

3.000odhad 500

Sokolovna č. p. 22 (r.č. ÚSKP 105152)
potřeba podpory 50 %, 10 % - město, 40 % - vlastník.

č. 3

název akce
regenerace

dosud realizované práce

přidělené dotace
z Programu
v letech
2006 – 2015
(v tis. Kč):

pokračování obnovy

částka
(v tis. Kč)


postupná celková obnova

zateplení bočních stěn a zadní stěny včetně obnovy fasády (2015 – 2022)
financováno z OPŽP


obnova teracových podlah (2015 – 2022)0 (2015)

89 (2016)
výměna střešní krytiny

obnova čelní stěny fasády

obnova všech historických dveří(2017 – 2020)

obnova teracových podlah

dosud není známa
126

Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 4/18/2018
ZM schvaluje „Strategický plán rozvoje sportu ve Mšeně pro období 2018 – 2022“.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 5/18/2018
ZM schvaluje odložit vstup města do spolku „Máchův kraj – destinační management, z. s.“
a navrhuje zjistit relevantní informace o činnosti agentury „Severozápad“.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 6/18/2018
ZM schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú. Kanina a k. ú. Mšeno v rámci zpracování Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kanina včetně částí k. ú. Mšeno a Velký Újezd u Chorušic.
Nedílnou součástí usnesení je příloha, mapa s hraničními pozemky a změnami. příloha.pdf (dokument Adobe PDF)příloha.pdf
ZM schvaluje dohodu mezi obcí Kanina a městem Mšenem o změně obecní hranice dle návrhu nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kanina včetně částí k. ú. Mšeno a Velký Újezd u Chorušic (dále jen KoPÚ Kanina) a v souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v platném znění.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Ing. Jaromír Flígl, Mgr. Marcela Prieložná)
Schváleno.

Usnesení č. 7/18/2018
ZM schvaluje přímý prodej nemovitých věcí ve vlastnictví města v k. ú. Olešno, obec Mšeno, okres Mělník, a to zaplocené části pozemku p. č. 518 ve vlastnictví města v k. ú. Olešno, ostatní plocha, vlastníkům pozemku p. č. 512/1 (cca 40 m2)
a p. č. 512/2 (cca 37 m2) za cenu 100 Kč/m2.
Zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví městaschválila Rada města Mšena dne 15.08.2018 pod číslem usnesení 2/87/2018.
ZM schvaluje smlouvy mezi kupujícími a městem Mšenem s tím, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 8/18/2018

ZM schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 940/65 v k. ú. Mšeno za cenu stanovenou znaleckým posudkem SPÚ, a to z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Mšena, a o tom
ZM schvaluje smlouvu mezi Státním pozemkovým úřadem, jakožto prodávajícím a městem Mšenem, jakožto kupujícím.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 9/18/2018
ZM schvaluje
1. bezúplatný převod pozemků, a to:
p. č. 3341/45 o výměře 1168 m2 – ostatní plocha
p. č. 3341/46 o výměře 1119 m2 – ostatní plocha
p. č. 3341/47 o výměře 3008 m2 – ostatní plocha
p. č. 3394/3 o výměře 19 m2 – ostatní plocha
p. č. 3416/1 o výměře 1708 m2 – ostatní plocha
p. č. 3422/4 o výměře 399 m2 – ostatní plocha
p. č. 3422/6 o výměře 263 m2 – ostatní plocha
p. č. 3422/7 o výměře 180 m2 – ostatní plocha
p. č. 3429/2 o výměře 325 m2 – ostatní plocha
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník na LV 10001, obec Mšeno, k. ú. Mšeno,
p. č. 383 o výměře 111 m2 – ostatní plocha
p. č. 406 o výměře 1064 m2 – ostatní plocha
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník na LV 10001, obec Mšeno, k. ú. Skramouš,
p. č. 1451/8 o výměře 9 m2 – ostatní plocha
p. č. 1496/1 o výměře 1945 m2 – ostatní plocha
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník na LV 10001, obec Mšeno, k. ú. Olešno,
a to z vlastnictví města Mšena do vlastnictví Středočeského kraje, a o tom schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mšenem, jakožto dárcem a Středočeským krajem, jakožto obdarovaným s tím, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.
2. bezúplatné nabytí pozemků, a to:
p. č. 501/7 o výměře 88 m2 – ostatní plocha
p. č. 3348/3 o výměře 1090 m2 – ostatní plocha
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník na LV 915, obec Mšeno, k. ú. Mšeno,
a to z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Mšena, a o tom schvaluje darovací smlouvu mezi Středočeským krajem, jakožto dárcem a městem Mšenem, jakožto obdarovaným, s tím, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.
Záměr města bezúplatně převést pozemky ve vlastnictví města do vlastnictví Středočeského kraje schválilo Zastupitelstvo města Mšena dne 11.12.2017 pod číslem usnesení 6/15/2017. Zveřejněno 19.07.2018.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 10/18/2018
ZM revokuje usnesení č. 5 z 25. jednání Zastupitelstva města Mšena ze dne 15.02.2010 a
ZM schvaluje koupi, úplatné nabytí pozemků, za cenu stanovenou znaleckým posudkem SPÚ, a to pozemky:
- p. č. 3468/4, o výměře 189 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- p. č. 372/34, o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- p. č. 812/17, o výměře 303 m2, druh pozemku ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník na LV č. 10002, obec Mšeno, k. ú. Mšeno,
a to z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Mšena, a o tom
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi Státním pozemkovým úřadem, jakožto prodávajícím a městem Mšenem, jakožto kupujícím.
Kupující prohlašuje, že ve vztahu k převáděným pozemkům splňuje zákonem stanovené podmínky pro to, aby na něho mohly být pozemky převedeny dle schváleného územního plánu města Mšena ze dne 02.04.2014.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 12/18/2018
ZM neschvaluje prodej části pozemku (cca 350 m2) v majetku města p. č. 40/3 v k. ú. Skramouš majitelům pozemků p. č. 40/6 a p. č. st. 33 v k. ú. Skramouš.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 12/18/2018
ZM schvaluje přijetí daru, a to části pozemků p. č. 1174/3 (6,5 m2), 1175/4 (60,6 m2), 1174/6 (3,9 m2) v k. ú. Mšeno od majitelky podílů pozemků.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 13/18/2018
ZM schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2017.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 14 /18/2018
ZM schvaluje výsledky „Desatera problémů města Mšena 2018“:
1. Vyvolat jednání k navrácení původního povrchu silnice „Na Větráku“
2. Obnova divadla v Debři
3. - 4. Krytá zastávka u školy
3. - 4. Udržet lékaře a lékárnu
5. Obnova tratě bicross
6. Byty pro mladé, seniory atd.
7. - 8. Vybudování kanceláře pro sociálního pracovníka
7. - 8. Bezbariérovost úřadu
9. Otázka likvidace odpadu po uzavření skládky
10.-11. Odbahnění rybníka v Sedlci
10.-11. Letní kino (mobilní)
a doporučuje vedení města zabývat se prioritně body:
- udržet lékaře a lékárnu
- krytá zastávka u školy
- byty pro mladé, seniory atd.
- otázka likvidace odpadu po uzavření skládky.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 15/18/2018
ZM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva obce – starostovi města Mšena, a to ve výši dvojnásobku měsíční odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí stanoví nařízení vlády (NV č.318/2017), za osobní angažovanost na projektech města, za mimořádnou snahu při získávání finančních prostředků z různých zdrojů jako jsou např. dotacea v neposlední řadě za reprezentaci města jednak v orgánech jiných uskupení, tak i navenek. Konkrétně za výkon funkce jednatele společnosti Kokořínský SOK s. r. o.,funkce předsedy DSO EKOD, jakož i vykonávání IT služeb pro Městský úřad Mšeno.
Hlasování:
11pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval (Ing. Martin Mach).
Schváleno