Závěsný znakvzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláSkramoušSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 90 ze dne 03.10.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 90 konané dne 03.10.2018

Usnesení č. 1/90/2018
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města Mšena na r. 2018.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval (pan Píč nebyl přítomen v jednací místnosti).
Schváleno.

Usnesení č. 2/90/2018
RM schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo s firmou Jirop trade s. r. o. na akci „Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 299, Mšeno“ z důvodu dlouhodobého neplnění smluvních ujednání ze strany dodavatele.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/90/2018
RM schvaluje cenovou nabídku firmy Antoš s. r. o. na dokončení akce „Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 299, Mšeno“ v max. výši 982.859,40 Kč (bude účtováno dle skutečného rozsahu prací a dodávek a dle jednotkových cen pol. rozpočtu).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/90/2018
RM schvaluje cenovou nabídku firmy Garpen zahradnická spol. s. r. o. na výsadbu dřevin na koupališti ve Mšeně ve výši 177.446,67 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/90/2018
RM schvaluje Mateřské škole Mšeno pro školní rok 2018/2019 výjimku z počtu dětí stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se snížením i zvýšením počtu dětí na třídu takto:
1. třída z 24 dětí na 25 dětí
2. třída z 24 dětí na 25 dětí
3. třída z 16 dětí na 15 dětí.
Celková kapacita školy nebude překročena, průměrný počet dětí na jednu třídu je 21,6 dětí a tím je dodržen zákonný požadavek stanovený vyhláškou o předškolním vzdělávání.
Toto zvýšení, resp. snížení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/90/2018
RM schvaluje Rozpočtovou úpravu č. 2 Domova seniorů Mšeno, p. o. pro rok 2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/90/2018
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Mělník na akci „Benefiční večer ČČK“ (27.10.2018) v rámci ocenění dárců krve, občanů města Mšena. Ocenění občané města: Luboš Valta, Hana Sasková, Karol Hovorka, Pavel Steinbach.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/90/2018
RM neschvaluje finanční příspěvek na zřízení nového BabyBoxu ve Slaném.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/90/2018
RM neschvaluje žádost paní Š. M. o přemístění krbových kamen z č. p. 38 do č. p. 14. RM souhlasí s připojením vlastního zařízení (krbových kamen) k vytápění bytu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/90/2018
RM schvaluje přemístění pomníčku hrdiny Chorušic Jaroslava Havlíčka ze soukromého pozemku p. č. 805/269 v k. ú. Mšeno na pozemek v majetku města p. č. 3354/1 v k. ú. Mšeno dle přiloženého nákresu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/90/2018
RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu, pachtu pozemku p. č. 1608 v k. ú. Olešno ve vlastnictví města, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 5378 m2, za účelem sekání píce a pasení.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/90/2018

RM schvaluje prodej chodníkových dlaždic 50x50 cm vytěžených ze stavby v ulici Mělnické občanům města za 20 Kč/kus.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.