SedlecFaraonOlešnoZávěsný znak

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 88 ze dne 29.08.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 88 konané dne 29.08.2018

Usnesení č. 1/88/2018
RM schvaluje 5. rozpočtové opatření města Mšena pro rok 2018.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/88/2018
RM projednala nabídky komerčních bank na financování akce "II/273 Mšeno, průtah" a doporučuje ZM schválit přijetí investičního úvěru s fixní sazbou od poskytovatele úvěru Komerční banky, a. s.,
a o tom doporučuje ZM schválit smlouvu mezi Komerční bankou, a. s. a městem Mšenem.
Účelem financování je akce „II/273 Mšeno, průtah“, výše úvěru – 10.000.000,- Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/88/2018
RM připravila, projednala a doporučuje ZM schválit „Strategický plán rozvoje sportu ve Mšeně pro období 2018 – 2022“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/88/2018

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem a paní I.V. pro stavbu kanalizační přípojky na parcele ve vlastnictví města p. č. 3341/15 v k. ú. Mšeno, pro pozemek p. č. st. 272 v k. ú. Mšeno k RD č. p. 181.
Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu v souladu s vnitřním předpisem povinného - „Pravidly pro zřízení věcného břemene pro umístění inženýrských sítí do pozemků města“, a to ve výši 5.000 Kč + DPH za kanalizační přípojku v délce 13,81 m.

Usnesení č. 5/88/2018
RM schvaluje prodloužení nájemních (pachtovních) smluv č. 194/2013 a 1940/2013, které byly uzavřeny mezi městem Mšenem a 1. zemědělskou a. s. Chorušice akciovou společností o 3 roky, tedy do 30.9.2021. RM schvaluje dodatky uvedených smluv s ročním nájemným ve výši 4.000 Kč/ha + daň.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/88/2018

RM projednala a doporučuje ZM schválit koupi, úplatné nabytí pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem SPÚ, a to pozemky:
- p. č. 808/2, o výměře 276 m2, druh pozemku orná půda,
- p. č. 3468/4, o výměře 189 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- p. č. 372/34, o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- p. č. 812/17, o výměře 303 m2, druh pozemku ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník na LV č. 10002, obec Mšeno, k. ú. Mšeno,
a to z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Mšena, a o tom doporučuje ZM schválit smlouvu mezi Státním pozemkovým úřadem, jakožto prodávajícím a městem Mšenem, jakožto kupujícím, s tím, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/88/2018

RM schvaluje uzavření „Dodatku k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na sociální služby, tedy činnosti nebo souborů činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2018, ev. č. dodatku  poskytovatele S-0279/SOC/2018/1“ mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o. včetně příloh. 
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.