Obří hlava a žábaOlešnoBrusnéSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 86 ze dne 25.07.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 86 konané dne 25.07.2018

Usnesení č. 1/86/2018
RM projednala a schvaluje záměr koupě pozemku parcelní číslo 940/65 v k. ú. Mšeno
za cenu stanovenou znaleckým posudkem SPÚ.
RM doporučuje ZM schválit koupi předmětného pozemku.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/86/2018
RM schvaluje na základě žádosti ředitele Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu řediteli Mgr. Čeňku Hlavatému za období leden - červen 2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/86/2018
RM projednala a bere na vědomí „Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 – 06.2018“ Základní umělecké školy Mšeno, p. o..
RM projednala a bere na vědomí „Rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu příspěvkové organizace – ZUŠ Mšeno, p. o.“ k 30.06.2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/86/2018
RM schvaluje „2. úpravu plánu nákladů a výnosů ZUŠ Mšeno, p. o.“ rozpočtu ZUŠ Mšeno pro rok 2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/86/2018
RM projednala a bere na vědomí „Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 – 06.2018“ Základní školy Mšeno, p. o..
RM projednala a bere na vědomí „Rozvahu, výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace – ZŠ Mšeno, p. o.“ k 30.06.2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/86/2018
RM schvaluje „1. úpravu plánu nákladů a výnosů ZŠ Mšeno, p. o.“ rozpočtu ZŠ Mšeno pro rok 2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/86/2018

RM projednala a bere na vědomí „Čerpání (plnění) rozpočtu za období 01.2018 – 06.2018“ Domova seniorů Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/86/2018
RM nedoporučuje ZM prodej částí pozemku v sousedství cesty v majetku města
p. č. 518 v k. ú. Olešno majitelům pozemků p. č. 512/1 (cca 40 m2) a p. č. 512/2
(cca 37 m2) v k. ú. Olešno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/86/2018
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 35 000 Kč Smíšenému pěveckému sboru INTERMEZZO Mšeno, organizační složce města, na pokrytí části účastnických a pobytových nákladů spojených s účastí na mezinárodním hudebním festivalu Cantate Dresden 2018 (2.11.- 4.11.2018). Financování z rozpočtové rezervy.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/86/2018
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem a panem M. K. pro stavbu vodovodní přípojky a přípojky kanalizace na parcele ve vlastnictví města p. č. 3341/24 v k. ú. Mšeno, pro pozemek p. č. st. 120/2 v k. ú. Mšeno, k novostavbě RD, umístěné na pozemku p. č. st. 120/2 v k. ú. Mšeno.
Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu v souladu s vnitřním předpisem povinného - „Pravidly pro zřízení věcného břemene pro umístění inženýrských sítí do pozemků města“, a to ve výši 1.000 Kč + DPH za přípojku vodovodního řadu a 1.000 Kč + DPH za přípojku kanalizace, celkem tedy 2.000 Kč + DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/86/2018
RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku (cca 350 m2) v majetku města p. č. 40/3 v k. ú. Skramouš majitelům pozemků p. č. 40/6 a p. č. st. 33 v k. ú. Skramouš.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/86/2018
RM neschvaluje žádost o pronájem koupaliště za účelem svatební oslavy dne 28. září 2018. Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/86/2018
RM schvaluje Provozní řád komunitního centra v Sedlci a Smlouvu o zajištění správy komunitního centra - klubovny pro spolky v Sedlci č. p. 5.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/86/2018
RM schvaluje vstupné ve výši 100,- Kč na akci pořádanou městem Mšenem s názvem „Poslední koupání“, která se uskuteční na koupališti ve Mšeně dne 01.09.2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.