Večer před kostelem sv. MartinaVítejte ve MšeněMěstské lázně - koupalištěSousoší panny Marie, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 84 ze dne 20.06.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 84 konané dne 20.06.2018

Usnesení č. 1/84/2018
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílona  stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce ulice Stránecké – východní část“, uzavřené dne 6.3.2018 mezi smluvními stranami městem Mšenem a firmou EUROVIA CS, a. s..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/84/2018
RM souhlasí s realizací kanalizačních přípojek pro č. p. 37 a č. p. 39 v Sedlci a darováním čerpacích jímek pro tyto nemovitosti.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/84/2018
RM projednala a doporučuje ZM vstup do spolku „Máchův kraj – destinační management, z. s.
RM doporučuje ZM vyjádřit souhlas s obsahem plynoucím ze stanov spolku a s usneseními orgánů spolku na jejich základě přijatými.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/84/2018
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu ředitelce Bc. Daně Svobodové za období leden – červen 2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/84/2018
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“, odměnu ředitelce Mgr. Jiřině Trunkové za období leden – červen 2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/84/2018
RM souhlasí za zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Mšeno, p. o. celkem ve výši 25.270 Kč od WOMEN FOR WOMEN o.p.s. ve školním roce 2018/2019
v rámci projektu „Obědy pro děti“ za účelem úhrady obědů pro 6 žáků ZŠ Mšeno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/84/2018
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnostiIP-12-6012532/VB/29, MUDr. Mencl
mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem sml. je stavba zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 3445, v k. ú. Mšeno,ve vlastnictví města, v rozsahu vymezeným v geometrickém plánu č. 973-9623/2017, potvrzeném KÚ Mělník dne 04.06.2018 pod č. PGP-812/2018-206, za jednorázovou náhradu ve výši 14.000,00 Kč. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/84/2018
RM schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6022747/VB/01 Mšeno, kNN pro rekreaci – ev.č. 38, p. č. 660“, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a. s. a městem Mšenem, kde předmětem smlouvy je zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN, rozpojovací skříň, na pozemku parc. č. 3378, v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví města Mšena, v rozsahu, který bude vyznačen v Geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, a který bude proveden na náklady strany budoucí oprávněné. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města za cenu 1.000 Kč. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/84/2018
RM schvaluje spolku LysaFree, z. s. bezúplatnou výpůjčku části pozemků ve vlastnictví města p. č. 3441/4, 3441/5 a 3441/6 (dle přiloženého plánku) v k. ú. Mšeno za účelem zastávky historického vlaku ve Mšeně a následného kulturního programu na uvedených pozemcích ve vlastnictví města. V průběhu akce musí být umožněn průjezd obyvatelům města, IZS, SŽDC, autobusové dopravě. Pořadatel zajistí vlastní mobilní WC a úklid po skončení akce. Na akci se nevybírá vstupné.
Výpůjčka se schvaluje na dobu určitou, tj. dne 09.09.2018 v době od 14:00 do 17:30 hod.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/84/2018
RM schvaluje pronájem koupaliště firmě FOX HUNTER, s. r. o. na uspořádání soukromé akce pro klienta „Hendricks“ v měsíci září/2018 (termín bude pořadatelem upřesněn) na Městském koupališti ve Mšeně po domluvě s nájemcem restaurace na koupališti a za podmínky ukončení akce do 20:00 hod a úklidu po skončení akce.
Cena pronájmu 30.000 Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/84/2018
RM neschvaluje žádost o zábor veřejného prostranství – chodníku
(cca 6 míst, 1 stůl, 1 lavice, 2 židle) u jídelny v ulici Boleslavské, č. p. 8, Mšeno z důvodu nutnosti zachování dostatečné průchozí šířky chodníku.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/84/2018
RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 2 v domě č. p. 9 ve Mšeně – Romanově obálkovou metodou. Minimální požadované nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2 celkové podlahové plochy ( 104,84 m2 ) bytu měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním.
Termín pro podání písemných přihlášek je do 08.08.2018 do 11:00 hodin.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/84/2018
RM schvaluje zveřejnit záměr přímého pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví města,
a to části pozemku p. č. 1570/2 o výměře 376 m2 v k. ú. Mšeno za účelem soukromého využití – zahrádka, nájemci bytu č. 2, v č. p. 9, Mšeno – Romanov.
Cena pronájmu: 3 Kč/m2 / rok, tj celkem 1.128 Kč / rok.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/84/2018
RM stanovuje vstupné na akci pořádanou městem pod názvem „Plovárna“, která se bude konat dne 23.06.2018 na koupališti ve Mšeně na 80 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/84/2018
RM schvaluje ceník a půjčovní řád lehátek a kuželek na koupališti ve Mšeně.
Lehátka – 80 Kč / den, 20 Kč / 1 hod., kuželky - 20 Kč / hod. Vše včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/84/2018
RM doporučuje ZM přijetí daru, a to části pozemků p. č. 1174/3, 4, 6 v k. ú. Mšeno od majitelky podílů pozemků.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.