Sousoší panny Marie, foto: Petra NejedláOlešnoSedlecOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 17 z 11.06.2018


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 17,
konaného dne 11.06.2018

Usnesení č. 1/17/2018
ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2 a 3, rozpočtu města na r. 2018 schválené radou města dne 11.04.2018, č. u. 1/80/2018 a 30.05.2018, č. u. 1/83/2018, na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 2/17/2018
ZM schvaluje účetní závěrku účetnictví města Mšena za rok 2017 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu).
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 3/17/2018

ZM schvaluje Závěrečný účet města Mšena za r. 2017, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2017 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
ZM schvaluje uvedené dokumenty bez výhrad.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 4/17/2018
ZM projednalo financování akce „II/273 Mšeno, průtah“ a schvaluje přijetí úvěru 10,0 mil. Kč na zajištění financování této akce.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 5/17/2018

ZM schvaluje zadání územní studie pro oblast území města vymezené ulicemi Jatecká a Zahradní dle podkladů.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 6/17/2018
ZM zamítá žádost na přesun stanoviště kontejnerů na Podolci a pověřuje starostu zušlechtěním stanoviště.
Hlasování:
10 pro, 1 proti (paní Říhová), 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 7/17/2018

ZM schvaluje přímý prodej nemovitých věcí ve vlastnictví města v k. ú. Sedlec u Mšena, a to
zaplocené části pozemku p. č. 419/1 ve vlastnictví města, ostatní plocha, vlastníkům pozemku p. č. st. 4 a p. č. st. 5 v k. ú. Sedlec u Mšena za cenu 100 Kč/m2.
Zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila Rada města Mšena dne 02.05.2018 pod číslem usnesení 10/81/2018.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 8/17/2018

ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2018 takto:
- pan Kaulfus Jaromír 20.000,-Kč vrata
- paní Klementová Martina 35.000,-Kč okna
- paní Macková Radka 70.000,-Kč výkladce, vrata
- Miklušákovi Pavla a Pavel 35.000,-Kč fasáda
- paní Studničková, pan Líbal 0,-Kč štít
- pan Šuster Ladislav 66.240,-Kč okna (1 okno 7.360 Kč)
- pan Živný Miroslav 50.000,-Kč pavlač
Celkem 276.240,-Kč
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 9/17/2018
ZM schvaluje finanční dar římskokatolické farnosti ve Mšeně na akci "Obnova fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - II. etapa" v roce 2018 ve výši 223.760 Kč, financování z Fondu regenerace a 118.591 Kč, financování z Fondu rozvoje a rezerv, celkem 342.351 Kč.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 1 se zdržel (pan Kočí).
Schváleno.

Usnesení č. 10/17/2018
ZM v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“ a podle těchto zásad schvaluje v „Grantovém řízení města Mšena 2018“ finanční částku:
TJ SOKOL Mšeno 50.000 Kč, oblast B II a 54.900 Kč oblast C.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 11/17/2018
ZM na základě žádosti Českého svazu včelařů, ZO Mšeno o finanční příspěvek na nákup léčiv na tlumení nemoci Varroa destructor a na základě doporučení RM schvaluje ZO Mšeno příspěvek ve výši 6.800 Kč. Financování z rozpočtové rezervy města.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 12/17/2018

ZM schvaluje zařadit do OZV o nočním klidu akci „Tancovačka s Brutusem aneb pravá bigbítová kapela“ - OZV města Mšena o nočním klidu, Čl. 3, písm. c , „v noci z 21.7. na 22.7.2018“.
Hlasování:
8 pro, 2 proti (paní Štráchalová, pan Mach), 1 se zdržela (paní Prieložná).
Schváleno.

Usnesení č. 13/17/2018

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 11.06.2018 v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 5 odst. 6) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 1/2018 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 2/2017 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, ze dne 12.06.2017.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu nabývá účinnosti, z důvodu obecného zájmu, dnem jejího vyhlášení.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 2 se zdržely (paní Štráchalová, paní Prieložná).
Schváleno.

Usnesení č. 14/17/2018
ZM volí soudkyněmi přísedícími Okresního soudu v Mělníku paní Miluši Flíglovou Jizbovou a paní Milenu Dvorščíkovou.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 15/17/2018
ZM dle ustanovení § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje počet členů zastupitelstva města Mšena pro příští volební období 2018 – 2022 na celkový počet 15 (slovy patnáct).
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.