Historická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieSousoší panny Marie, foto: Petra NejedláBrusnéPamátník mistra Jana Husa, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 82 ze dne 16.05.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 82 konané dne 16.05.2018

Usnesení č. 1/82/2018
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-6001098/VB/01, mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - kabelové distribuční rozvody NN v rozsahu 104 m, na pozemcích parc. č. 940/70, 940/71 a 940/72 v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví města Mšena. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 15.200 Kč (bez DPH).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/82/2018
RM projednala financování akce „II/273 Mšeno, průtah“ a doporučuje ZM schválit přijetí úvěru 10,0 mil. Kč na zajištění financování této akce.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/82/2018
RM projednala a schvaluje umístění zapůjčeného parkovacího automatu od firmy Parking Pro s. r. o. na parkoviště u Pokliček.
RM schvaluje parkovné u Pokliček ve výši 10 Kč/hod. a 100 Kč/den.
Výnos z parkovného bude použit na rozvoj této lokality.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/82/2018
RM schvaluje Směrnici o nakládání s osobními údaji Městského úřadu Mšeno
s účinností od 25.05.2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/82/2018
RM schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci ev. SoS-8/12 uzavřený mezi městem Mšenem a Sdružením na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv, z.s., jehož předmětem je poskytování a zajištění služeb pro město Mšeno a jím zřízené příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ, ZUŠ a DSM) v návaznosti na jejich konkrétní potřeby činnosti související s ochranou osobních údajů a nakládáním s osobními údaji v rozsahu sjednaném samostatnými smlouvami.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/82/2018
RM schvaluje „Smlouvu o poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů ev. SP-29/2018/O“ uzavřenou mezi městem Mšenem a Sdružením na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv, z.s., zastoupeným panem Jaroslavem Slunečkem a paní Mgr. Lucií Skřivánkovou, kde předmětem smlouvy je služba spočívající v plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu v ust. Článku 39 a souv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro město Mšeno.
Ve stejném smyslu RM schvaluje návrh smlouvy pro všechny příspěvkové organizace města (MŠ, ZŠ, ZUŠ a DSM).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/82/2018
RM projednala povinnost ZM stanovit počet členů zastupitelstva pro příští volební období nejpozději 85 dnů před dnem voleb do zastupitelstev obcí a doporučuje ZM stanovit tento počet na 15 (patnáct).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/82/2018
RM schvaluje žádost o povolení rozšíření cesty o nájezdový oblouk v šířce 1 m
na pozemku p. č. 1457/2 v k. ú. Olešno. Rozšíření cesty bude provedeno na náklady žadatele, oblouk bude zpevněn štěrkem, bude zachován výkop pro odvod dešťové vody.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

 Alena Oupická

 Ing. Martin Mach

 členka rady

 starosta