Černík (foto: O.Vokál)Sousoší Immaculaty na nám. MíruBrusnéMěstská pečeť

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 81 ze dne 02.05.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 81 konané dne 02.05.2018

Usnesení č. 1/81/2018
RM projednala účetní závěrku města Mšena za rok 2017 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu), Závěrečný účet města Mšena za r. 2017, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2017 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a doporučuje zastupitelstvu města uvedené dokumenty schválit bez výhrad.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/81/2018
RM bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 343/17, 10303210 ze dne 29.06.2017, uzavřený mezi městem Mšenem, Vodárnami Kladno – Mělník a. s. a firmou ZEPRIS s. r. o., kde předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla „Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“ do 30.06.2018.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/81/2018
RM bere na vědomí Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 35_2017 ze dne 29. 06. 2017 uzavřený mezi městem Mšenem a JD-Stavební Inženýrství, s.r.o., kde předmětem dodatku je prodloužení doby výstavby kanalizace v obci Sedlec do konce června 2018. Odměna za výkon TDS a BOZP příkazníkovi zůstává beze změny.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/81/2018
RM schvaluje nákup čerpacích stanic tlakové kanalizace (AQ-TK1-09-400, jímka SB-CT 930/700H, poklop SB, manžeta PO 160) od firmy Zepris, s. r. o. v počtu 3 kusů, za cenu 27.250 Kč bez DPH za 1 kus, tj. celkem 81.450 Kč bez DPH.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/81/2018
RM schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
č. S/200505/02300969/58/06 (včetně příloh) uzavřený mezi městem Mšenem a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kterým se smlouva prodlužuje na dobu určitou do 31.05.2019, a kterým se mění příloha č. 1 – Specifikační list a příloha č. 2 – Ceník a výpočtový list.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/81/2018
RM schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Mšenem a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč určeného na podporu kulturní akce „Oslava výročí ZŠ a 100 let založení ČSR“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/81/2018
RM bere na vědomí protokoly o kontrole, které byly sepsány na základě dvou kontrol Domova seniorů Mšeno – stravovacího provozu Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územní pracoviště Mělník dne 13.04.2018 a 16.04.2018.
RM bere na vědomí Zápis roční prověrky BOZP v DSM, p. o..
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/81/2018
RM schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021949_2“, kde předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - kabelové distribuční rozvody NN, na pozemku parc. č. 1456/1, v k. ú. Olešno, ve vlastnictví města Mšena. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 1.000 Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/81/2018
RM schvaluje nabídku pana Jiřího Maleckého na generální opravu věžních hodin kostela sv. Martina ve Mšeně. Cena zakázky činí 30.000 Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/81/2018
RM schvaluje zveřejnit záměr přímého prodeje zaplocených částí pozemku v majetku města p. č. 419/1 v k. ú. Sedlec u Mšena majitelům pozemků p. č. st. 4 a st. 5 v k. ú. Sedlec u Mšena, dle oddělovacího GP, který bude pořízen na náklady kupujících.
RM doporučuje ZM přímý prodej zaplocených částí pozemku v majetku města p. č. 419/1 v k. ú. Sedlec u Mšena majitelům pozemků p. č. st. 4 a st. 5 v k. ú. Sedlec u Mšena.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/81/2018

RM schvaluje žádost pana J. H. o umístění lavičky na hřbitově naproti hrobce rodiny Horákovy na jeho náklady.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/81/2018
RM schvaluje dobrovolné vstupné na akci Dětský den – Veselé sportování, která se koná dne 26. 5. 2018 od 13:00 hod. na hřišti za školou.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.