Městský znak na radniciVojtěchovOsvětlení nám. MíruSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 80 ze dne 11.04.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 80 konané dne 11.04.2018

Usnesení č. 1/80/2018
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města Mšena na r. 2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/80/2018
RM bere na vědomí zprávu o plnění povinností a závazků stanovených Smlouvou mezi společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. a městem Mšenem o nájmu, provozu a správě veřejného osvětlení.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/80/2018
RM schvaluje zavedení pytlového svozu odpadu v Sedlci ihned po dokončení nových povrchů v Sedlci.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/80/2018
RM bere na vědomí „Zprávu nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2017“ určenou pro zřizovatele příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno, p. o. s výrokem „BEZ VÝHRAD“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/80/2018
RM bere na vědomí „Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017“ Domova seniorů Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/80/2018
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu Domova seniorů Mšeno, p. o. na r. 2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/80/2018
RM schvaluje:
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2018 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Pečovatelská služba.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2018 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Denní stacionář.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2018 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2018 ve výši 570.000 Kč je poskytována ke krytí odpisů DHM a krytí dalších nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Domov pro seniory.
Financování příspěvku zřizovatele je prováděno na základě  Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-16685/SOC/2016, které bylo poskytovateli vydáno Středočeským krajem dne 15. 12. 2016, ke kterému tímto zřizovatel přistupuje.
Příspěvek zřizovatele tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. věst.  L 7, 11. 1. 2012)."
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/80/2018
RM projednala žádost Českého svazu včelařů, ZO Mšeno o finanční příspěvek na nákup léčiv na tlumení nemoci Varroa destructor a doporučuje ZM schválit ZO Mšeno příspěvek ve výši 6.800 Kč
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/80/2018
RM schvaluje bezplatný pronájem venkovního městského stanu (včetně jeho postavení a následné demontáže) a bezplatný pronájem příslušného prostoru koupaliště na akci „Tancovačka s Brutusem aneb pravá bigbítová kapela“, která se uskuteční dne 21.07.2018 na koupališti ve Mšeně. Areál koupaliště musí být dne 22.07.2018 pořadatelem uklizen do 10:00 hod. a předán v bezvadném stavu městu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/80/2018
RM doporučuje ZM zařadit akci „Tancovačka s Brutusem aneb pravá bigbítová kapela“ do vyhlášky o nočním klidu v roce 2018.
Hlasování:
3 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.