Městské lázně - koupalištěHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieBrusnéRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René Volfík

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 16 z 12.03.2018


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 16
konaného dne 12.03.2018

Usnesení č. 1/16/2018
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu města na r. 2017 schválené Radou města Mšena dne 20.12.2017 usnesením č.1/73/2017 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016 a zároveň ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14 rozpočtu města na r. 2017 schválené starostou města Mšena dne 29.12.2017 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 5/10/2016. RM vzala na vědomí dne 10.01.2018 usnesením č.1/74/2018.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.


Usnesení č. 2/16/2018
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, rozpočtu města na r. 2018 schválené radou města dne 28.02.2018, č. u. 1/77/2018, na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.


Usnesení č. 3/16/2018
ZM schvaluje „Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů“ uzavřenou mezi městem Mšenem a Středočeským krajem na akci „II/273 Mšeno, průtah“, která se týká komplexní rekonstrukce Mělnické ulice.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/16/2018
ZM schvaluje financovat stavební objekty města u akce „II/273 Mšeno, průtah“ prostřednictvím úvěru.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.


Usnesení č. 5/16/2018
ZM schvaluje přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 ve výši 835 000 Kč a stanovuje rozdělení této částky takto:
a) 63 000 Kč na akci přesun, otočení a repase vstupních dveří a obnova povrchu vstupní podesty – teraco v sokolovně ve Mšeně + spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 12 700 Kč + spoluúčast TJ Sokol Mšeno, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 50 681 Kč.
b) 740 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - II. etapa + spoluúčast města ve výši 10 % tj. 148 100 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 592 351 Kč.
Nevyčerpaná částka dotace ve výši 32 000 Kč bude vrácena zpět MK ČR.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0.zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/16/2018
ZM schvaluje darování nemovitého majetku ve vlastnictví města panu J. Š. a paní B. H., a to
pozemek p. č. 351/1, v k. ú. Skramouš, o výměře 4556 m2, druh pozemku – trvalý travní porost, jako kompenzaci škody vlastníka, vzniklé směnou pozemků dle usnesení ZM č. 14/12/2017 ze dne 13.03.2017.
ZM schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mšenem a obdarovanými.
Záměr darovat nemovitou věc schválilo Zastupitelstvo města Mšena na svém zasedání
č. 15 dne 11.12.2017 pod číslem usnesení 11/15/2017, zveřejněn byl dne 19.12.2017.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/16/2018
ZM schvaluje koupi části pozemku p. č. 940/29 v k. ú. Mšeno, nově oddělené části pozemku dle geometrického plánu č. 944-215/2017, p. č. 940/73, v k. ú. Mšeno, o výměře 165 m2 za cenu 200 Kč /m2, celkem 165 x 200, tj. 33.000 Kč (třicettřitisíckorunčeských).
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a majitelkou uvedeného pozemku.
Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/16/2018
ZM schvaluje prodej nemovitého majetku, části pozemku p. č. 1393/1 v k. ú. Mšeno, ve vlastnictví města, a to dle GP č. 960-711/2017, nově vzniklé části p. č. 1393/12 o výměře 27 m2 za cenu 100 Kč/m2, tj. celkem 2700 Kč vlastníkům pozemku st. p. č. 495 v k. ú. Mšeno.
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a vlastníky pozemku st. p. č. 495 v k. ú. Mšeno, ZM schvaluje prodej pod podmínkou zajištění věcného břemene k údržbě a opravě vodovodní přípojky.
Záměr prodeje schválila Rada města Mšena na svém zasedání dne 06.12.2017 pod číslem usnesení 6/72/2017, zveřejněn byl dne 13.12.2017.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/16/2018
ZM schvaluje prodej nemovitého majetku ve vlastnictví města, a to
části pozemku p. č. 416/1 v k. ú. Sedlec u Mšena nově dle GP č. 198-838b/2017 oddělenou část
p. č. 416/9 o výměře 29 m2 za cenu á 100 Kč/m2, tj. celkem 2.900 Kč vlastníkům pozemku st. p. č. 39/2 v k. ú. Sedlec.
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a vlastníky pozemku st. p. č. 39/2 v k. ú. Sedlec.
Záměr přímého prodeje schválilo Zastupitelstvo města Mšena na svém zasedání
č. 15 dne 11.12.2017 pod číslem usnesení 9/15/2017, zveřejněn byl dne 14.12.2017.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/16/2018
ZM schvaluje prodej nemovitého majetku ve vlastnictví města, a to
části pozemku p. č. 1073/61 v k. ú. Mšeno nově dle GP č. 961-733/2017 oddělenou část p. č. 1073/80 v k. ú. Mšeno o výměře 93 m2 za cenu 29 Kč/m2, tj. celkem 2697 Kč panu L. M..
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a panem L. M..
Záměr prodeje schválilo Zastupitelstvo města Mšena na svém zasedání č. 15 dne 11.12.2017 pod číslem usnesení 8/15/2017.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/16/2018
ZM jmenuje pana místostarostu Karla Píče a na základě losu D. Svobodovou, J. Trunkovou,
J. Krúpu a J. Flígla členy komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2018 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.