OlešnoNáměstí Míru panoramatickyEvangelický kostelHra světel

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 78 ze dne 14.03.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 78 konané dne 14.03.2018

Usnesení č. 1/78/2018
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce ulice Stránecké – východní část“, uzavřené dne 6.3.2018, mezi smluvními stranami městem Mšenem a dodavatelem firmou EUROVIA CS, a. s..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/78/2018
RM schvaluje proplacení faktury za dvě revizní šachty k domům č. p. 3 a č. p. 36 v Sedlci v ceně revizních šachet schválených usnesením ZM č. 4/15/2017 ze dne 11.12.2017, které nakupuje město, a to 2 656 Kč za jednu revizní šachtu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/78/2018
RM schvaluje účetní závěrku 2017 ZUŠ Mšeno, p. o., rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu,
RM schvaluje „Vyhodnocení hospodaření za rok 2017“ Základní umělecké školy Mšeno, p. o.. RM schvaluje kladný hospodářský výsledek ZUŠ Mšeno, p. o. za rok 2017 ve výši 73.774,59 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu školy ve výši 60.000 Kč
a do fondu odměn školy ve výši 13.774,49 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/78/2018
RM bere na vědomí meziroční snižování provozních nákladů ZUŠ Mšeno, p. o. v letech 2016 a 2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/78/2018
RM (v rámci účetní závěrky) schvaluje „Vyhodnocení hospodaření za rok 2017“ Mateřské školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/78/2018
RM schvaluje udělení výjimky z počtu žáků ve třídě dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů. Počet žáků v běžné třídě je stanoven na 30.
Jedná se o VII. třídu, do které dochází aktuálně 32 žáků.
Vzdělávací, hygienické, bezpečnostní i další podmínky budou při tomto větším počtu žáků ve třídě splněny.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/78/2018
RM, jako zřizovatel, souhlasí se vznikem dvou pracovních míst v Domově seniorů Mšeno, p. o. od 01.04.2018, resp. 01.06.2018. Souhlas RM je součástí "Žádosti o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/78/2018
RM (v rámci účetní závěrky) schvaluje „Vyhodnocení hospodaření za rok 2017“ Domova seniorů Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/78/2018
Rada města v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje zastupitele Ing. Jaromíra Flígla, který může užívat státní znak při obřadech (např. svatby aj.).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.