Věž kostela sv. MartinaKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláSkramoušRadnice v zimě

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 77 ze dne 28.02.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 77 konané dne 28.02.2018

Usnesení č. 1/77/2018
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města Mšena na r. 2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/77/2018
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Opravy v budově HZS Mšeno, Cinibulkova č. p. 471“ firmu EPROREAL s. r. o.
za cenu 718.979,95 Kč bez DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/77/2018
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 299, Mšeno“. firmu Jirop trade s. r. o. za cenu 991.744,73 Kč bez DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/77/2018

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce ulice Stránecké – východní část“ firmu EUROVIA CS, a. s.
za cenu 4.444.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/77/2018
RM schvaluje „Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci“ pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „II/273 Mšeno, průtah“.
RM projednala financování akce „II/273 Mšeno, průtah“ a doporučuje ZM schválit financování prostřednictvím úvěru.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/77/2018
RM projednala a doporučuje ZM schválit „Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů“ uzavřenou mezi městem Mšenem a Středočeským krajem na akci „II/273 Mšeno, průtah“. .
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/77/2018
RM projednala a doporučuje ZM schválit koupi části pozemku p. č. 940/29 v k. ú. Mšeno, nově oddělené části pozemku dle geometrického plánu č. 944-215/2017, p. č. 940/73, o výměře 165 m2 od majitelky pozemku. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/77/2018
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018144/003
mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je umístění stavby zařízení distribuční soustavy - kNN na pozemcích parc. č. 985, 1000/1, v k. ú. Jestřebice u Kokořína, obec Dobřeň, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 264-749/2017 za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč + DPH v zákonné výši, tj. celkem 1.815,00Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/77/2018
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018144/008
mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je umístění stavby zařízení distribuční soustavy - kNN na pozemcích parc. č. 1546, 1555, 3390, 3391, 388/3, v k.ú. Mšeno a Sedlec u Mšena, obec Mšeno, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 967-749/2017 a 200-749/2017 za jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč + DPH v zákonné výši, tj. celkem 24.200Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/77/2018
RM schvaluje předloženou „Inventarizační zprávu Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2017,
schvaluje inventarizaci majetku Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2017,
schvaluje návrh na vyřazení majetku Základní školy Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/77/2018
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2017 Základní školy Mšeno, p. o., rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu,
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2017
ve výši 57.619,03 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu školy ve výši 47.619,03 Kč
a do fondu odměn školy ve výši 10.000 Kč a schvaluje převedení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti ve výši 63 934.- Kč do rezervního fondu školy.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/77/2018
RM schvaluje „Vyhodnocení hospodaření 2017“ Zakladní školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/77/2018
RM bere na vědomí bilanci výdajů a nákladů Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2017, tedy meziroční snížení režijních nákladů o 1%.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/77/2018
RM bere na vědomí meziroční snižování provozních nákladů Mateřské školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/77/2018
RM schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na sociální služby, tedy činnosti nebo souborů činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2018, ev. č. smlouvy poskytovatele S-0279/SOC/2018“ mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o. včetně příloh.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/77/2018
RM schvaluje 2. úpravu plánu rozpočtu Základní umělecké školy Mšeno, p. o. pro rok 2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 17/77/2018
RM neschvaluje žádost o potvrzení o nevyužitelnosti pozemku p. č. 1153/1 a p. č. 1135/2
v k. ú. Olešno pro účely osvobození od daňové povinnosti.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 18/77/2018
RM schvaluje plán zlepšování činnosti a aktivit města Mšena v rámci MA 21 a NSZM na r. 2018:
1. Akreditované vzdělávání koordinátorky (účast na jednom ze školení v průběhu roku 2018
dle plánu NSZM – Jarní škola ZM/Dačice, Letní škola ZM/Rožnov pod Radhoštěm,
Podzimní škola ZM/Břeclav).
Termín: březen nebo červen 2018.
Odpovědnost: koordinátorka, politik MA 21 a NSZM (dále jen „politik“).
Realizace: tajemnice (tajemník)
2. Medializace aktivit Zdravého města Mšena a Místní agendy 21 (uveřejnění min. 2 článků
v médiích (Mšensko, regionální tisk).
Termín: v průběhu roku 2018.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Realizace: politik, koordinátorka
3. Zveřejňování všech aktivit na webových stránkách města v rubrice MA 21 A NSZM.
Termín: v průběhu roku 2018.
Odpovědnost: koordinátorka
Realizace: koordinátorka.
4. Zveřejňování aktivit v celostátní databázi MA 21.
Odpovědnost: koordinátorka
Termín: v průběhu roku 2018.
Spolupráce: CENIA.
5. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní a dalších aktivit
duben - DEN ZEMĚ
květen - DEN BEZ TABÁKU
červen - DNY BEZ ÚRAZŮ
říjen - DNY ZDRAVÍ
Odpovědnost: politik, koordinátorka
Realizace: politik, koordinátorka, komise MA21 a NSZM, organizace zřizované městem a sportovní a jiné spolky.
6. Plánování s veřejností – uskutečnit 2 kulaté stoly (1x za půl roku) na předem stanovená
témata v oblasti rozvoje města, revitalizace zeleně, krajiny, budování dětských hřišť apod.
Termín: 1. setkání v první polovině roku 2018 a 2. v druhé polovině roku 2018 (bude upřesněno dodatečně.
Odpovědnost: politik, koordinátorka, komise MA 21 a NSZM.
7. Plánování s veřejností – uspořádání Fóra Zdravého města – Desatero problémů města Mšena.
Termín: 17.09.2018
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
8. Rozšířit a zkvalitnit partnerskou spolupráci se spolky (se ZŠ a MŠ, DSM a ZUŠ jsou již
smlouvy o partner. spolupráci uzavřené a spolupracuje se zejména v rámci celostátních kampaní).
Termín: v průběhu roku 2018.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Spolupráce: výše uvedené organizace.
9. Zpracovat a předložit zprávu o aktivitách akcí v rámci MA 21 a NSZM za rok 2018 a připravit plán zlepšování na rok 2019.
Termín: do 31.01.2019.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 19/77/2018
RM schvaluje pronájem části zahrádky p. č. 1570/2 o výměře 376 m2 ve vlastnictví města
v k. ú. Mšeno, panu Martinu Šimečkovi, bytem Romanov č. p. 9, 277 35 Mšeno.
Nájem se uzavírá od 01.03.2018.na dobu neurčitou.
Cenu za nájem části zahrádky RM stanovuje na 1.128,- Kč ročně.
Zveřejnění záměru bylo schváleno Radou města Mšena dne 24.01.2018, číslo usnesení 9/75/2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 20/77/2018
RM bere na vědomí Zápis ze školské a kulturní komise ze dne 31.01.2018.
RM schvaluje komisí předložený návrh financování akcí na rok 2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.