vzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláNáměstí Míru panoramatickySedlecMariánské sousoší na náměstí Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 75 ze dne 24.01.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 75 konané dne 24.01.2018

Usnesení č. 1/75/2018
RM schvaluje tyto závazné ukazatele ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem na r. 2018:
a)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 1.600.000,- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem, vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku, resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
b)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 200.000,- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stav žáků na úrovni 400 žáků.
c)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 580.000,- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto
ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžného roku. Plnění nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stávající naplněnost mateřské školy.
d)
Na základě § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění stanovuje rada města ředitelce Domovu seniorů Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek neinvestičních nákladů 600.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1% (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny plánu nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i
v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/75/2018
RM schvaluje odpisový plán na rok 2018 Základní školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/75/2018
RM souhlasí, jako zřizovatel Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu pro tematické zadání "Sociální oblast".
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/75/2018
RM schvaluje finanční zápůjčku ve výši 500.000 Kč Domovu seniorů Mšeno, p. o. z FRM DSM na krytí nutných provozních výdajů pro počátek roku 2018, do doby obdržení státní provozní dotace.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/75/2018
RM bere na vědomí přijetí finančního daru od fyzické osoby ve výši 5.000 Kč a finančního daru od právnické osoby ve výši 20.000 Kč Domovem seniorů Mšeno, příspěvkovou organizací.
Prostředky budou využity na úhradu výdajů spojených s kulturním a společenským vyžitím klientů DSM, p. o. a na účely spojené s poskytováním sociálních služeb ve prospěch klientů DSM, p. o..
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/75/2018
RM schvaluje Rozpočtovou úpravu plánu č. 7 rozpočtu MŠ Mšeno, p. o. na rok 2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/75/2018
Rada města schvaluje termíny uzavření MŠ Mšeno, p. o. v roce 2018.
V době konání školy v přírodě 14.5.-18.5.2018, na přelomu prázdnin 23.7.-12.8.2018,
poslední prázdninový týden od 27.8. do 2.9.2018 včetně, vánoční prázdniny
od 22.12. do 2.1.2019.
Termíny budou rodičům včas oznámeny a vyvěšeny s dostatečným předstihem na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/75/2018
RM souhlasí s připojením města Mšena k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a v rámci této kampaně s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2018 na budově úřadu.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/75/2018
RM schvaluje zveřejnit záměr přímého pronájmu části pozemku cca 376 m2, p. č. 1570/2 v
k. ú. Mšeno, za účelem soukromého využití – zahrádka, nájemci bytu č. 2, v č. p. 9, Mšeno – Romanov.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/75/2018
RM vyhlašuje grantové řízení města Mšena pro rok 2018 podle „Zásad města Mšena pro udělování podpory spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“. Termín doručení žádostí stanovuje rada města do 09.03.2018 do 14:30 na Městský úřad Mšeno do podatelny úřadu, případně poštou, rozhodné je datum podání.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.