Radnice v ziměSkramoušVýstava prací žáků ZUŠ na radniciSkalní kaplička v Boudecké rokli

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 74 ze dne 10.01.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 74 konané dne 10.01.2018

Usnesení č. 1/74/2018
RM bere na vědomí 14. rozpočtové opatření města na rok 2017, schválené starostou
a vedoucí finančního odboru dne 29.12.2017 (na základě usnesení ZM č. 5/10/2016 ze dne 12.10.2016).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/74/2018
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021848/VB/1, název stavby: Mšeno, KNN 9RD, Na Čihadle – Město Mšeno. Předmětem smlouvy je nové kabelové vedení NN, 2x nová SR502, výměna SD822 (zařízení distribuční soustavy) v předpokládaném rozsahu 277 m, na pozemcích p. č. 3348/9, 437/8, 440/14, 440/12, 440/11, ve vlastnictví města, v k. ú. Mšeno. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města za cenu 25.850 Kč + DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/74/2018
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a paní Evou Brožovou ke stavbě kabelového rozvodu nízkého napětí ve výkopovém loži (zřízení elektrické přípojky k rekreačnímu objektu – chatě) v rozsahu 147 běžných metrů na pozemku p. č. 3378 v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města Mšena v rozsahu, který bude vyznačen v Geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, a který bude proveden na náklady oprávněné. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města za cenu 10 000 Kč + DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/74/2018
RM neschvaluje žádost bývalých nájemců bytu 3+1 v domě č. p. 14 na nám. Míru ve Mšeně o proplacení poloviny částky (47.000 Kč) za provedené úpravy nájemního bytu v roce 1998.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/74/2018
RM schvaluje dlouhodobý pronájem pozemku ve vlastnictví města, p. č. 2210/1, o výměře 11854 m2 v k. ú. Mšeno, druh pozemku - ovocný sad, za účelem obnovy ovocného sadu. Cena pronájmu činí 5100 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 25 roků.
Záměr pronájmu byl schválen RM usnesením č. 10/70/2017 dne 1.11.2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/74/2018
Rada schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a Valdemarem Vaňkem na byt č. 5 ve Mšeně, Masarykova č. p. 38, která bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2018 za podmínek předchozí nájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/74/2018
RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 města Mšena.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/74/2018
RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 Základní školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/74/2018
RM pověřuje Bc. Vendulu Šestákovou, vedoucí odboru organizačního a správního,
k podepisování Smluv o nájmu hrobového místa.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.