OlešnoBoleslavská ulice a školaNáměstí Míru panoramatickyVítejte ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 15 z 11.12.2017


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 15
konaného dne 11.12.2017

Usnesení č. 1/15/2017
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10, č. 11 a č. 12 rozpočtu města na r. 2017
schválená radou města dne 04.10.2017 č. u. 8/68/2017, dne 01.11.2017 č. u. 1/70/2017 a dne 06.12.2017 č. u. 1/72/2017 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/15/2017
ZM schvaluje předložený rozpočet města Mšena na rok 2018 jako vyrovnaný ve výši 37.302.000 Kč a plán nákladů a výnosů r. 2018 – hospodářská činnost.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/15/2017
ZM bere na vědomí předložené návrhy rozpočtů na rok 2018 a návrhy střednědobého výhledu rozpočtů na roky 2019-2020 Svazku měst a obcí VKM, Svazku obcí Máchův kraj a Dobrovolného svazku obcí EKOD (SVR 2019-2023).
ZM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/15/2017
ZM schvaluje hromadný nákup domovních revizních šachet DN 400 pro gravitační přípojky kanalizace v Sedlci a nákup domovních čerpacích jímek včetně vystrojení (čerpadlo atd.) u tlakových přípojek a jejich darování vlastníkům objektů, kteří se připojí do 1 roku od kolaudace stavby kanalizace.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/15/2017

Zastupitelstvo města Mšena souhlasí se vstupem nových členských obcí Bakov nad Jizerou, Bezděz, Blatce, Chorušice, Velenice, Ždírec do dobrovolného svazku obcí EKOD.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/15/2017
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků v majetku města v k. ú. Mšeno p. č. 3341/45, p. č. 3341/46, p. č. 3341/47, p. č. 3422/4, p. č. 3422/6, p. č. 3422/7, p. č. 3429/2, p. č. 3394/3, p. č. 3416/1, v. k. ú. Olešno p. č. 1451/8 a p. č. 1496/1, v k. ú. Skramouš p. č. 383 a p. č. 406 do vlastnictví Středočeského kraje a bezúplatný převod pozemků v majetku Středočeského kraje v k. ú. Mšeno p. č. 501/7 a p. č. 3348/3 a v k. ú. Olešno p. č. 1556/3 do vlastnictví města Mšena.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/15/2017
ZM schvaluje koupi 1/2 podílu pozemku p. č. 812/35 v k. ú. Mšeno o výměře 22,5 m2 od vlastníka podílu za cenu 120 Kč/m2, tj. celkem 2.700 Kč.
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a vlastníkem pozemku. Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/15/2017
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1073/61 ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno o výměře 90 m2 v k. ú. Mšeno.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/15/2017
ZM schvaluje zveřejnění záměru přímého prodeje části pozemku p. č. 416/1 ve vlastnictví města v k. ú. Sedlec u Mšena o výměře cca 26 m2 za cenu á 100 Kč/m2, tj. celkem 2.600 Kč vlastníkům pozemku st. p. č. 39/2 v k. ú. Sedlec u Mšena.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/15/2017
ZM schvaluje koupi části pozemku p. č. 676/1 v k. ú. Sedlec u Mšena o výměře cca 46 m2 od vlastníků pozemku za cenu 56,50 Kč / m2, tj. celkem 2.599 Kč.
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu městem Mšenem a vlastníky pozemku. Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/15/2017
ZM schvaluje ve smyslu § 39, odst. 1, zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejnit záměr darovat pozemek p. č. 351/1 ve vlastnictví města v k. ú. Skramouš o výměře 4556 m2, jako kompenzaci škody vlastníka, vzniklé směnou pozemků dle usnesení ZM č. 14/12/2017 ze dne 13.03.2017.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/15/2017
ZM schvaluje revokaci usnesení ZM č. 12/11/2017 ze dne 12.12.2016 ve znění:
„ZM schvaluje odměnu paní Štráchalové ve výši 500 Kč měsíčně na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů“ a stanovuje k dnešnímu dni, tj. 11.12.2017 odměnu ve výši 0 Kč.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/15/2017
ZM schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace“ uzavřenou mezi městem Mšenem a společností BREG s. r. o. (zubní pohotovost).
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.