Pamětní deska dr.J.Píče na radniciOlešnoSedlecFaraon

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 71 ze dne 22.11.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 71 konané dne 22.11.2017

Usnesení č. 1/71/2017
RM projednala návrh rozpočtu města na rok 2018 a plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Mšena na rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh schválit.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/71/2017
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 1.600.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/71/2017
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 580.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/71/2017
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 200.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/71/2017
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 600.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/71/2017
RM projednala a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Svazku měst a obcí VKM. RM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/71/2017
RM projednala a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021 Svazku obcí Máchův kraj. RM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/71/2017
RM schvaluje „Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Mšena za rok 2017“. RM upozorňuje ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem na povinnost splnit povinnost provést inventarizaci majetku města a předložit inventurní soupisy radě města do 31.01.2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/71/2017
RM projednala a doporučuje ZM hromadný nákup domovních revizních šachet DN 400 pro přípojky kanalizace v Sedlci v ceně 2091 Kč bez DPH a jejich darování vlastníkům přípojek, kteří se připojí do 1 roku od kolaudace stavby.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/71/2017
RM schvaluje změnu zásad pro poskytování příspěvku na modernizaci topného systému v duchu novely zákona o ovzduší č. 369/2016 Sb., s platností od 1.1.2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/71/2017
RM schvaluje výjimku z počtu žáků Základní škole Mšeno, p. o.,
dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů,
ve školním roce 2017/2018 pro VII. třídu. Počet žáků nyní ve třídě je stanoven na 31 žáků.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/71/2017
RM schvaluje Domovu seniorů Mšeno, p. o. nákup majetku – pečovatelská polohovací lůžka MOVITA v počtu 10 kusů za celkovou cenu 295.554 Kč. Lůžka budou pořízena z provozních prostředků DSM.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/71/2017
RM ukládá ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací města zveřejňovat nabídku volných pracovních míst na internetových stránkách organizace, na internetových stránkách města a v Mšensku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/71/2017
RM projednala žádost provozovatele mělnické nemocnice o snížení nebo odpuštění nájmu nebytových prostor v 1. NP objektu č. p. 451, části „A“ - rehabilitace a žádá paní ředitelku Domova seniorů Mšeno, p. o. o úpravu nájemní smlouvy mezi DSM a provozovatelem rehabilitace ve výši nájmu v ceně 1 Kč/m2 plochy s platností od 1.12.2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/71/2017
RM schvaluje organizaci 6. ročníku běžeckého závodu „Borecký 1/2maraton“. Termín 17.03.2018, start na nám. Míru před restaurací U zlatého lva, 11:30 hod. ženy, 12:00 hod. muži, 12:10 hod. canicross. Odpovědná osoba – Ing. Martin Hunčovský.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/71/2017
RM schvaluje plnění aktivit a činností plánu zlepšování v rámci MA 21 a NSZM za rok 2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.