OlešnoSkalička v ziměOlešnoVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 70 ze dne 01.11.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 70 konané dne 01.11.2017

Usnesení č. 1/70/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/70/2017
RM projednala předložený návrh rozpočtu Městských lesů - odbor organizačně správní MěÚ Mšeno na rok 2018. RM k předloženému návrhu nemá námitek a doporučuje ZM návrh schválit v rámci rozpočtu města na rok 2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/70/2017
RM bere na vědomí Zápis ze Školské a kulturní komise RM ze dne 19.10.2017.
RM projednala předložený návrh rozpočtu Školské a kulturní komise RM na rok 2018. RM k předloženému návrhu nemá námitek a doporučuje ZM návrh schválit v rozpočtu města na rok 2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/70/2017
RM rozhodla, v souladu se zadávací dokumentací, neuzavřít smlouvu s dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 299, Mšeno“ z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. RM schvaluje vypsání nového výběrového řízení na tuto zakázku, s realizací v příštím roce.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/70/2017
Rada Města Mšeno, jako zástupce zřizovatele Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, souhlasí v souvislosti s realizovaným projektem IROP (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Mšeno, okres Mělník; CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004157) s provedením technického zhodnocení nemovitostí vymezených parcelami parcelní číslo st. 485, parcelní číslo 434/2 a č. p. 360 v katastrálním území Mšeno, včetně podmínky zachování výstupu projektu minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/70/2017
RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 86.083,66 Kč za pronájem místa pro operátora Vodafone na škole do rezervního fondu ZŠ Mšeno. Tyto prostředky budou použity dle domluvených pravidel.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/70/2017
RM schvaluje „Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2017,evidenční číslo dodatku poskytovatele:
S-0114/SOC/2017/2, uzavřený mezi Středočeským krajem (poskytovatel) a Domovem seniorů Mšeno, p. o. (příjemce).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/70/2017
RM bere na vědomí a schvaluje v souladu s NV č. 168/2017 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platu ředitelky Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. et Bc. Blanky Dvorščíkové, MBA, s platností od 01.07.2017.
RM bere na vědomí a schvaluje v souladu s NV č. 340/2017 Sb., kterým se novelizuje NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platu ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. Jiřiny Trunkové, ředitelky Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, Bc. Dany Svobodové, ředitelky Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. et Bc. Blanky Dvorščíkové, MBA a ředitele Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. Čeňka Hlavatého s platností od 01.11.2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/70/2017
RM bere na vědomí výpověď nájmu z bytu 3+1 ve druhém poschodí domu č. p. 14 od nájemců.
RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu bytu 3+1 v domě č. p. 14, nám. Míru, Mšeno obálkovou metodou. Minimální požadované nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním. Písemné nabídky do 30.11.2017 do 11:00 hod.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/70/2017
RM schvaluje zveřejnit záměr dlouhodobého pronájmu pozemku ve vlastnictví města,
p. č. 2210/1, o výměře 11854 m 2, v k. ú. Mšeno,
druh pozemku – ovocný sad. Účel pronájmu – obnova ovocného sadu.
Písemné nabídky do 30.11.2017 do 11:00 hod.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/70/2017
RM schvaluje vstupné na Svatomartinský koncert pro Světlušku ve výši 100 Kč, děti zdarma.
Výnos bude zaslán na konto Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, pod jejíž záštitou se koncert koná.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.