SkramoušOlešnoSedlecMěstské lázně po sezóně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 14 z 25.09.2017


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 14
konaného dne 25.09.2017

Usnesení č. 1/14/2017
ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7, č. 8 a č. 9 rozpočtu města na r. 2017
schválená radou města dne 18.07.2017 č. u. 1/63/2017, dne 16.08.2017 č. u. 1/65/2017
a dne 06.09.2017 č. u. 1/66/2017 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/14/2017
ZM schvaluje podání žádosti o úplatný převod p. p. č. 940/65 o výměře 278 m2, orná půda, v k. ú. Mšeno od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Mšena.
Pozemek je potřebný k rekonstrukci silnice II/273 a zastupitelstvo souhlasí s převodem výše uvedeného pozemku do vlastnictví města.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/14/2017
ZM schvaluje bezúplatnou směnu části pozemku p. č. 1073/61 (dle oddělovacího GP celkem 293m2) v k. ú. Mšeno, orná půda - ve vlastnictví města, cena 1 m2 pozemku je 30,- Kč, za pozemky p. č. 940/74 o výměře 196 m2, p. č. 3521 část d,e o výměře 73 m2, p. č. 890/7 o výměře 13 m2, p. č. 888/7 o výměře 7 m2 a p. č. 889/2 o výměře 4 m2, celkem 293 m2, vše v k. ú. Mšeno, cena 1 m2 pozemků je 30 Kč, dle GP č. 944-215/2017, schváleného KÚ pro Středočeský kraj dne 13.07.2017, č. PGP-891/2017-206, s vlastníky pozemků.
Záměr směny pozemků byl schválen RM dne 06.09.2017 usnesením č. 9/66/2017.
Náklady spojené se směnou nese město Mšeno.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/14/2017
ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 437/8 o výměře 403 m2, vedeného v katastru nemovitostí na LV č. 1706, druh pozemku orná půda, k. ú. Mšeno, do svého vlastnictví za cenu dohodou ve výši 1 Kč/1 m2, tj. celkem 403,- Kč od vlastníka pozemku.
ZM schvaluje kupní smlouvu na uvedený pozemek mezi městem Mšenem a vlastníkem pozemku. Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Prodávající prodává uvedený pozemek za cenu nižší, než je cena v místě obvyklá vzhledem k tomu, že kupující město Mšeno se zavazuje na nemovitostech, které jsou předmětem koupě provést inženýrské sítě, a to řad výtlačné kanalizace, vodovodní řad, sítě NN včetně rozvaděčů a zpevněnou komunikaci.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/14/2017
ZM schvaluje přijetí daru 3 x 2/21 dílů, tj. 6/21 dílů pozemku číslo parcely KN 278/5
v k. ú. Sedlec u Mšena, tj. 3 x 858 m2, celkem 2574 m2 od vlastníků pozemku.
Náklady spojené s přijetím daru nese město Mšeno.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/14/2017
ZM schvaluje:

     I.   Zastupitelstvo města Mšena schvaluje:

  1. založení dobrovolného svazku obcí EKOD (dále jen „dobrovolný svazek obcí“),

  2. smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,příloha č. 1.pdf (dokument Adobe PDF)příloha č. 1.pdf

  3. stanovy dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení,příloha č. 2.pdf (dokument Adobe PDF)příloha č. 2.pdf

  4. vstup města Mšena do tohoto dobrovolného svazku obcí.

  1. Zastupitelstvo města Mšena zmocňuje starostu města Ing. Martina Macha k zastupování města k účasti, jednání a hlasování o založení a vzniku dobrovolného svazku obcí a dále k účasti v orgánech dobrovolného svazku obcí, přičemž pověřuje starostu města Mšena k podpisu zakladatelských a dalších dokumentů dobrovolného svazku obcí.

  1. Zastupitelstvo města Mšena bere na vědomí nutnost zvolit kandidáty do orgánů dobrovolného svazku obcí, a souhlasí s tím, aby volbu za město provedl starosta města, a proto jej pověřuje, aby na ustavující členské schůzi dobrovolného svazku obcí činil vše potřebné ke zvolení členů orgánů dobrovolného svazku obcí, zejména v rámci jejich volby hlasoval pro jejich zvolení.

  1. Zastupitelstvo města Mšena souhlasí se zmocněním paní Ing. Evy Burešové, starostky města Doksy, aby podala návrh na zápis dobrovolného svazku obcí do rejstříku svazku obcí a zastupovala město v tomto řízení.

  2. ZM nominuje starostu města Ing. Martina Macha do předsednictva dobrovolného svazku obcí EKOD.

Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/14/2017
ZM projednalo výsledky veřejného fóra a schvaluje výsledky „Desatera problémů města Mšena 2017“:
1. víceúčelové hřiště (rampy, otevřené – workout) – 19 hlasů
2. - 3. startovací byty a malometrážní byty pro seniory a samoživitele – 14 hlasů
2. - 3. lepší doprava směr Mělník, Mladá Boleslav – 14 hlasů
4. nové prostory pro knihovnu – 7 hlasů
5. rozšíření zdravotních pojišťoven u dětského léklaře a v DSM – 5 hlasů
6. parkoviště – centrum, koupaliště, Mělnická – 4 hlasy
7. odstranit zápach ze skládky – 3 hlasy
8. - 9. navýšit počet kontejnerů na tříděný odpad nebo zvýšit frekvenci svozů – 2 hlasy
8. - 9. rychlý internet – WIFI FREE – 2 hlasy.
ZM ukládá starostovi a úřadu věnovat se řešení bodů 1 – 7.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/14/2017
ZM na základě doporučení RM schvaluje záměr vzniku regionální zubní pohotovosti v městě Mělník za finanční spoluúčasti zapojených měst a obcí a schvaluje zapojení města Mšena do projektu.
ZM ukládá zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok 2018 částku 40 tis. Kč, jako podíl města na provozu ordinace.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/14/2017
ZM schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2016.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/14/2017
ZM schvaluje přijetí příspěvku přiděleného Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 ve výši 100 000 Kč a stanovuje jeho rozdělení:
a) 48 000 Kč na obnovu vstupních schodišť budovy Městských lázní ve Mšeně – 3. etapa + spoluúčast města, vlastníka objektu ve výši min. 50 %, t. j. 48 761 Kč.
b) Nevyužitá částka příspěvku ve výši 52 000 Kč bude vrácena zpět MK ČR.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.