Evangelický kostelMariánské sousoší na náměstí MíruPoklička z úpatíZávěsný znak

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 66 ze dne 06.09.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 66 konané dne 06.09.2017

Usnesení č. 1/66/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/66/2017
RM schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 17_SOBS01_4121319916“ uzavřenou mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/66/2017
RM projednala záměr vzniku regionální zubní pohotovosti v městě Mělník za finanční spoluúčasti zapojených měst a obcí a schvaluje zapojení města Mšena do projektu. RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu na příští rok částku 40 tis. Kč, jako podíl města na provozu ordinace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/66/2017
RM projednala založení dobrovolného svazku obcí EKOD, návrh smlouvy o vytvoření DSO EKOD a návrh stanov svazku a doporučuje ZM tyto dokumenty schválit.
RM doporučuje ZM schválit vstup města Mšena do tohoto dobrovolného svazku obcí.
RM doporučuje ZM zmocnit starostu města Ing. Martina Macha k zastupování města, k účasti, jednání a hlasování o založení a vzniku dobrovolného svazku obcí a dále k účasti v orgánech dobrovolného svazku obcí a doporučuje ZM pověřit starostu města Mšena k podpisu zakladatelských a dalších dokumentů dobrovolného svazku obcí.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/66/2017
RM schvaluje vypsání nového výběrového řízení na zakázku „Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 299, Mšeno“ s termínem plnění do 31.12.2017 a ukládá zveřejnit výběrové řízení na nabídkové portály.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/66/2017
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na zakázku „Bourací práce objektu Zdravotního střediska Mšeno – oddělení dětské, výdejna léků“ firmu AQUATEST a. s., Geologická 988/4, Praha 5 za cenu 777.146 Kč bez DPH, tj. 940.347 Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/66/2017
RM souhlasí s pořádáním akce občanského spolku Agility na Střelnici z. s. - turistický pochod se psy dogtrekingového typu v okolí Kokořína dle popisu jednotlivých tras ve dnech 6.10.2017 - 7.10.2017. Maximální počet účastníků je stanoven na 150.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/66/2017

RM schvaluje „Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2017, evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0114/SOC/2017/1“, uzavřený mezi Středočeským krajem (poskytovatel) a Domovem seniorů Mšeno, p. o. (příjemce).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/66/2017
RM schvaluje zveřejnit záměr a doporučuje ZM schválit:
- bezúplatnou směnu části pozemku p. č. 1073/61 (dle oddělovacího GP celkem 293 m2)
v k. ú. Mšeno, orná půda - ve vlastnictví města za pozemky
p. č. 940/74 o výměře196 m2, p. č. 3521 d, e o výměře 73 m2, p. č. 890/7 o výměře 13 m2, p. č. 888/7 o výměře 7 m2 a p. č. 889/2 o výměře 4 m2, celkem 293 m2, vše v k. ú. Mšeno,
dle GP č. 944-215/2017, schváleného KÚ pro Středočeský kraj dne 13.07.2017, č. PGP-891/2017-206, s vlastníky pozemků.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.