Olešnopamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláVečer před kostelem sv. MartinaObřadní síň radnice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 64 ze dne 02.08.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 64 konané dne 02.08.2017

Usnesení č. 1/64/2017
RM schvaluje zadávací dokumentaci k zakázce „Výměna střešní krytiny na objektu
č. p. 299, Mšeno“ a pověřuje městský úřad připravit výběrové řízení na dodavatele zakázky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/64/2017
RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 024-07/2017/ZK..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/64/2017
RM nesouhlasí s předloženým projektem přestavby domu bez čísla popisného ve Skramouši a pověřuje pana starostu vypracovat v tomto duchu vyjádření ke stavebnímu řízení.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/64/2017
RM schvaluje „Smlouvu číslo Z_S24_12_8120052605 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ uzavřenou mezi žadatelem městem Mšenem a provozovatelem, firmou ČEZ Distribuce, a. s.. Předpokládaná výše nákladů bez DPH, které jsou spojeny s přeložkou zařízení činí 276.493 Kč. Předmětem smlouvy je stavba „Mšeno, přeložka KNN, Mělnická, město Mšeno, č. EP-12-6003238“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/64/2017
RM schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Mšeno č. IE-12-6005949/001“ (Mšeno, rek. NN, Havlíčkova, Na Klůčku, U Školy) mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou náhradu ve výši 52.050 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby ke dni uskutečnění platby.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/64/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit výkup pozemku p. č. 437/8 o výměře 403 m2, vedeného v katastru nemovitostí na LV č. 1706, druh pozemku orná půda, k. ú. Mšeno, obec Mšeno, okres Mělník od vlastníka pozemku za cenu dohodou ve výši 1 Kč/1 m2, tj.403 m2 x 1 Kč/m2 = 403,- Kč.
Prodávající prodává pozemky za cenu nižší, než je cena v místě obvyklá vzhledem k tomu, že kupující město Mšeno se zaváže na nemovitostech, které jsou předmětem koupě, provést inženýrské sítě, a to řad výtlačné kanalizace, vodovodní řad, sítě NN včetně rozvaděčů.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/64/2017
RM schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Mšeno, Zahradní, p. č. 20/2 příp. NN p. Balák/VB/IV-12-6019552“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby ke dni uskutečnění platby.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/64/2017
RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 2 v domě č. p. 9 ve Mšeně – Romanově obálkovou metodou. Minimální požadované nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2 celkové podlahové plochy ( 104,84 m2 ) bytu měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním. Termín pro podání písemných přihlášek je 16.08.2017 do 11:00 hodin.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/64/2017
RM schvaluje na základě žádosti Enduro klubu Mšeno v AČR při pořádání Mezinárodního mistrovství ČR motocyklových závodů Enduro ve dnech 16.9. a 17. 9. 2017 průjezd po pozemcích města v katastrech Mšeno a Skramouš dle přiloženého popisu trasy.
Pozemky budou uvedeny po závodě do původního stavu a předány do jednoho měsíce po závodě určeným zaměstnancům města.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/64/2017
RM schvaluje vstupné ve výši 100,- Kč na koncert skupiny Spirituál Kvintet, který se koná
v kostele sv. Martina ve Mšeně v rámci Dnů evropské kultury a u příležitosti 650. výročí udělení privilegií městu králem Karlem IV. Pořadatelem je město Mšeno a ZUŠ Mšeno.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 1 zdržela se (paní Oupická).
Schváleno.

Usnesení č. 11/64/2017
RM schvaluje vstupné ve výši 100,- Kč na akci pořádanou městem Mšenem s názvem „Poslední koupání“, která se uskuteční na koupališti ve Mšeně dne 02.09.2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/64/2017
RM schvaluje Mateřské škole Mšeno pro školní rok 2017/2018 výjimku z počtu dětí stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se snížením i zvýšením počtu dětí na třídu takto:
1. třída z 24 dětí na 25 dětí
2. třída z 24 dětí na 25 dětí
3. třída z 16 dětí na 15 dětí.
Celková kapacita školy nebude překročena, průměrný počet dětí na jednu třídu je 21,6 dětí a tím je dodržen zákonný požadavek stanovený vyhláškou o předškolním vzdělávání.
Prostorové a hygienické podmínky budou odpovídat zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce MZ č. 108/2001 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení a bude zajištěna bezpečnost dětí v souladu s vyhláškou 35/1992 Sb., o mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.