Sousoší Immaculaty na nám. MíruHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkFaraon

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 13 z 12.06.2017


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 13,
konaného dne 12.06.2017

Usnesení č. 1/13/2017
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4, č. 5 a č. 6 rozpočtu města na r. 2017 schválené radou města dne 05.04.2017 č. u. 1/57/2017, dne 03.05.2017 č. u. 1/59/2017 a dne 07.06.2017 č. u. 1/61/2017na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/13/2017
ZM schvaluje účetní závěrku účetnictví města Mšena za rok 2016 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu).
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/13/2017
ZM schvaluje Závěrečný účet města Mšena za r. 2016, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2016 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny“.
ZM schvaluje uvedené dokumenty bez výhrad.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/13/2017
ZM neschvaluje rozšíření skládky TKO ve Mšeně o další etapu pro nejistou ekonomickou návratnost.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/13/2017
ZM schvaluje navržené rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2017 takto:
Červinková Marie 8.983 okna, ČCE 24.159 fasáda, Říha Jiří 15.300 štít, Šálená Jitka 11.200 okna, Kokeš Karel 58.000 střecha, Chmel Miloslav 96.000 fasáda, celkem 213.642 Kč.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/13/2017
ZM schvaluje bezúplatnou směnu pozemku p. č. 1182/3 o výměře 518 m2, orná půda v k. ú. Mšeno ve vlastnictví manželů Šálených za pozemek p. č. 1169/2 o výměře 586 m2, zahrada v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města, se smluvním závazkem úhrady nákladů na směnu stranou vlastníků pozemku p. č. 1182/3 (manželé Šálení). Záměr směny pozemků byl schválen RM dne 19.04.2017 usnesením č. 6/58/2017 a zveřejněn dne 20.04.2017.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/13/2017
ZM schvaluje koupi pozemků pod komunikací Na Klůčku - podílů na pozemcích 372/32 – 3/12 = 31,25m2 a 372/43 – 3/12 = 15 m2 a 2 dílů pozemku o velikosti 2 x 1/12 (celkem 20,82m2) p. p. č. 372/32 v k. ú. Mšeno od vlastníků uvedených pozemků za cenu 200,- Kč/m2,. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu městem Mšenem a vlastníky uvedených pozemků. Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/13/2017

ZM schvaluje koupi pozemků p. č. 940/75a, p. č. 940/75b, p. č. 940/75c, p. č. 940/71 a p. č. 940/72 vše v k. ú. Mšeno od vlastníků pozemků za cenu 200,- Kč/m2,. Celková výměra všech pozemku je 1.271 m2, celková cena činí 254 200 Kč. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu na uvedené pozemky mezi městem Mšenem a vlastníky pozemků. Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/13/2017
ZM v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“ a podle těchto zásad schvaluje v „Grantovém řízení města Mšena 2017“ finanční částku: TJ SOKOL Mšeno 57.000 Kč, ČSV ZO Mšeno 10.000 Kč.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/13/2017
ZM schvaluje vítěznou nabídku na akci „Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“ od firmy ZEPRIS s. r. o., kde cena části díla – splaškové kanalizace - pro objednatele město Mšeno činí 9.383.104,27 Kč včetně DPH a cena části díla – dešťové kanalizace - pro objednatele město Mšeno činí 5.762.641,36 Kč včetně DPH a schvaluje financování podílu města Mšena na akci z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/13/2017
ZM bere na vědomí vítěznou nabídku na akci „Přestavba bývalé knihovny v Sedlci na komunitní centrum – klubovna pro spolky“ od firmy ARTESO, spol. s r. o. ve výši 868.226,52 Kč bez DPH, t. j. 1.050.554,09 Kč včetně DPH a schvaluje realizaci akce a její financování z rozpočtu města Mšena na rok 2017, s použitím dotace od MMR ČR ve výši 359 707 Kč.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/13/2017

ZM schvaluje demolici části bývalého zdravotního střediska č. p. 11, kromě zděné části. Tato bude přestavěna na veřejné sociální zařízení a turistickou ubytovnu.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/13/2017
ZM revokuje usnesení ZM č. 12/12/2017 ze dne 13.03.2017 v bodě b
(b) 538 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - I. etapa + spoluúčast města ve výši 10 % tj. 107 600 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj.   430 400 Kč.)
ZM tímto usnesením schvaluje změnu v rozdělení závazných finančních podílů na akci "Obnova fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - I. etapa" následovně:
538 000 Kč z dotace MK ČR + spoluúčast města ve výši 10 % tj. 107 982 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 433 834 Kč.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/13/2017

ZM schvaluje dar římskokatolické farnosti ve Mšeně na akci "Obnova fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - I. etapa" v roce 2017 v maximální výši 233.834 Kč. Financování z rozpočtové rezervy. V případě poskytnutí dotace římskokatolické farnosti ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na výše uvedenou akci, bude farnosti poskytnut dar ve výši rozdílu daru a poskytnuté dotace, maximálně však do výše 233.834 Kč.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/13/2017
ZM schvaluje zařadit do OZV města Mšena č. 2/2017 o nočním klidu akci„Tancovačka s Brutusem aneb pravá bigbítová kapela“,
- OZV města Mšena č. 2/2017 o nočním klidu, Čl. 3, písm. b , „v noci z 11.8. na 12.8.2017“.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, nehlasoval 1 (Ing. Martin Mach).
Schváleno.

Usnesení č. 16/13/2017
ZM schvaluje a vydává v souladu s ust. § 10, písm. d), a ustanovení § 84, odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5, odst. 6, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 2/2017 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována a zároveň se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Mšeno č. 1/2017 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.07.2017.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.