Městské lázně - koupalištěObří hlava a žábaBrusnéObřadní síň radnice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 61 ze dne 07.06.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 61 konané dne 07.06.2017

Usnesení č. 1/61/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/61/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit změnu v rozdělení závazných finančních podílů na akci "Obnova fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - I. etapa" následovně:
538 000 Kč z dotace MK ČR + spoluúčast města ve výši 10 % tj. 107 982 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 433 834 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/61/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit dar římskokatolické farnosti ve Mšeně na akci "Obnova fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - I. etapa" v roce 2017 v maximální výši 233.834 Kč. Financování z rozpočtové rezervy.
V případě poskytnutí dotace římskokatolické farnosti ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na výše uvedenou akci, bude farnosti poskytnut dar ve výši rozdílu daru a poskytnuté dotace, maximálně však do výše 233.834 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/61/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit demolici části bývalého zdravotního střediska č. p. 11, kromě zděné části. Tato bude přestavěna na veřejné sociální zařízení a turistickou ubytovnu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/61/2017
RM schvaluje vítěznou nabídku na akci „Přestavba bývalé knihovny v Sedlci na komunitní centrum – klubovna pro spolky“ od firmy ARTESO, spol. s r. o. ve výši 868.226,52 Kč bez DPH, t. j. 1.050.554,09 Kč včetně DPH a doporučuje ZM schválit realizaci akce a její financování z rozpočtu města Mšena na rok 2017, s použitím dotace od MMR ČR ve výši 359 707 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/61/2017
RM schvaluje vítěznou nabídku na akci „Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“ od firmy ZEPRIS s. r. o., kde cena části díla – splaškové kanalizace - pro objednatele město Mšeno činí 9.383.104,27 Kč včetně DPH a cena části díla – dešťové kanalizace - pro objednatele město Mšeno činí 5.762.641,36 Kč včetně DPH a doporučuje ZM schválit financování podílu města Mšena na akci z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/61/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit bezúplatnou směnu pozemku p. č. 1182/3 o výměře 518 m2, orná půda v k. ú. Mšeno ve vlastnictví manželů Šálených za pozemek p. č. 1169/2 o výměře 586 m2, zahrada v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města, se smluvním závazkem úhrady nákladů na směnu stranou vlastníků pozemku p. č. 1182/3 (manželé Šálení).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/61/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit koupi dílu pozemku o velikosti 1/12 (10,41m2)
p. p. č. 372/32 v k. ú. Mšeno od pana J.P. za cenu 200,- Kč/m2.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/61/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit koupi pozemků p. č. 940/75a, p. č. 940/75b, p. č. 940/75c, p. č. 940/71 a p. č. 940/72, vše v k. ú. Mšeno, od vlastníků pozemků za cenu 200,- Kč/m2,. Celková výměra všech pozemku je 1.271 m2, celková cena činí 254 200 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/61/2017
RM opakovaně projednala a nedoporučuje ZM schválit rozšíření skládky TKO ve Mšeně o další etapu na náklady města pro nejistou ekonomickou návratnost.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/61/2017
RM schvaluje pronájem a smlouvu na pronájem části pozemku (20m2) ve vlastnictví města, p. č. 2/4, v k. ú. Sedlec u Mšena, druh pozemku – ostatní plocha, manželům Bögi za účelem úpravy této části pozemku na zahrádku. Cena dle ceníku města Mšena – ostatní plocha, manipulační plocha. Zveřejnění záměru bylo schváleno Radou města Mšena dne 17.05.2017, číslo usnesení 7/60/2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/61/2017
RM schvaluje žádost ZO ČSCH Mšeno o povolení svodu drobného zvířectva v počtu 300 ks králíků, 180 ks drůbeže, 110 ks holubů a menšího množství exotického ptactva při pořádání 20. místní výstavy v areálu ZO ČSCH v Jezerní ulici ve dnech 20. - 22. července 2017. Veterinární dozor zajišťuje MVDr. Čestmír Langr. Odpovědná osoba Jiří Povejšil, jednatel ZO ČSCH Mšeno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/61/2017
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem (jako povinným) a Mgr. Danou Kratochvílovou (jako oprávněnou) na umístění kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a vodoměrné šachty k rekreační chatě ev. č. 032 na st. p. č. 637 v k. ú. a obci Mšeno. Povinný zřizuje věcné břemeno ke služebným pozemkům p. č. 1396/2, p. č. 1404 a st. p. č. 505 v k. ú. Mšeno ve prospěch stavebního pozemku č. 637 v k. ú. a obci Mšeno, v rozsahu GP č. 900-2139/2016 schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj KP Mělník dne 01.06.2016 pod č. PGP -644/2016-206. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 11.000 Kč + DPH. Oprávněná doloží geometrický plán v digitální podobě včetně digitálního zaměření sítí.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/61/2017
RM schvaluje výpověď “Smlouvy o správě pozemků s funkcí lesa“ uzavřenou mezi městem Mšenem a obcí Chorušice dne 25.01.2013 z důvodu vysokého tlaku zvěře na lesní porosty a tím způsobených vysokých škod. RM smlouvu vypovídá k 31.12.2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/61/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit navržené rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2017 (druhé kolo) takto:
Červinková Marie 8.983 Kč - okna,
ČCE 24.159 Kč - fasáda,
Říha Jiří 15.300 Kč - štít,
Šálená Jitka 11.200 Kč - okna,
Kokeš Karel 58.000 Kč - střecha,
Chmel Miloslav 96.000 Kč - fasáda.
Celkem 213.642 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/61/2017
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu ředitelce Bc. Daně Svobodové za období IV.čtvrletí 2016 a I.čtvrletí 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.