Večer před kostelem sv. MartinaČerník (foto: O.Vokál)Masarykova škola ve MšeněBrusné

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 60 ze dne 17.05.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 60 konané dne 17.05.2017

Usnesení č. 1/60/2017
RM schvaluje „Písemnou výzvu k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu“,Zadávací dokumentaci, podmínky veřejné zakázky malého rozsahu“ a seznam oslovených firem na akci „Přestavba bývalé knihovny v Sedlci na komunitní centrum - klubovna pro spolky“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/60/2017
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tématického zadání "Obnova venkova“. Název akce/projektu: Rekonstrukce VO v ul. Zahradní.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/60/2017
RM schvaluje „Smlouvu o veřejné službě v přepravě cestujících“ mezi městem Mšenem a společností Kokořínský SOK s.r.o. na spoje na lince 250071 (spoje č. 5,6,8,9) – cyklobus.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/60/2017
RM projednala a doporučuje ZM koupi dílu pozemku o velikosti 1/12 (10,4m2) p. p. č. 372/32 v k. ú. Mšeno od pana J. P. za cenu 200,- Kč/m2. Náklady spojené s koupí ponese město.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/60/2017
RM schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč na provoz Linky bezpečí.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/60/2017
RM schvaluje Nařízení města Mšena č. 2/2017, kterým se mění nařízení města Mšena č. 1/2017, kterým se vydává Tržní řád.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/60/2017
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku (cca 20,16 m2) ve vlastnictví města p. č. 2/4 v k. ú. Sedlec u Mšena.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/60/2017

RM schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 17_SOBS04_4121271049“ včetně přílohy č. 1 této smlouvy (TPP), přílohy č. 2 (Obsah budoucí smlouvy o připojení) a přílohy č. 3 (Doložka platnosti).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/60/2017
Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a Annou Hankovcovou na byt č. 8 ve Mšeně, Tyršova 299 na dobu určitou od 01.07.2017 do 30.6.2018 za podmínek předchozí nájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/60/2017
RM schvaluje dobrovolné vstupné na akci Dětský den v Debři, která se koná dne 27. 5. 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.