SedlecŠkolaSedlecMěstské lázně - koupaliště

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 58 ze dne 19.04.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 58 konané dne 19.04.2017

Usnesení č. 1/58/2017
RM po doplnění žádosti o grant z „Grantového řízení města Mšena na podporu činnosti spolků a zájmových sdružení 2017“ projednala doplněnou žádost a doporučuje ZM schválit Českému svazu včelařů, z. s. základní organizaci Mšeno příspěvek ve výši 10.000 Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/58/2017
RM schvaluje zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na akci „Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/58/2017
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z „Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek“ v rámci tématického zadání Obecní knihovny. Název akce/projektu: Obnova mobiliáře Městské knihovny ve Mšeně.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/58/2017
RM schvaluje delegáty na Valnou hromadu společnosti s ručením omezeným Kokořínský SOK, která se koná dne 27.04.2017, a to pana starostu Martina Macha a člena rady pana Jiřího Guttenberga.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/58/2017
RM projednala a bere na vědomí předložené hospodaření Kokořínského SOKu, s. r. o. za rok 2016 (výkaz zisku a ztráty, rozvahu, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016) a předkládá jej k projednání ZM.
RM bere na vědomí pozvánku na VH Kokořínského SOKu s. r. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/58/2017
RM projednala a schvaluje zveřejnit záměr směny pozemku p. č. 1182/3 o výměře 518 m2, orná půda v k. ú. Mšeno ve vlastnictví manželů Šálených za pozemek p. č. 1169/2 o výměře 586 m2, zadrada v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města a doporučuje ZM schválit směnu pozemků bezúplatně se smluvním závazkem úhrady nákladů na směnu stranou vlastníků pozemku p. č. 1182/3 (manželé Šálení).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/58/2017
RM schvaluje výpůjčku a smlouvu o výpůjčce pozemku ve vlastnictví města p. č. 4 o výměře 2067 m2 v k. ú. Mšeno Spolku chovatelů a přátel psů Nymburk, z. s. za účelem provozování cvičiště pro psy s mobilními překážkami – agility na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 (tři) měsíce.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/58/2017
RM schvaluje Základní škole Mšeno, p. o. podání žádosti o poskytnutí dotace z „Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence“ na akci/projekt: Renovace parketového povrchu tělocvičny.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.