FaraonKostel sv. Martina - Masarykova ulicevzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláHradsko

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 12 z 13.03.2017


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 12,
konaného dne 13.03.2017

Usnesení č. 1/12/2017
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu města na r. 2016 schválené Radou města Mšena dne 21.12.2016 usnesením č.1/50/2016na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016 a zároveň ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu města na r. 2016 schválené starostou města Mšena dne 30.12.2016 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 5/10/2016. RM vzala na vědomí dne 11.01.2017 usnesením č.1/51/2017.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/12/2017
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, č. 2 a č. 3 rozpočtu města na r. 2017 schválené radou města dne 25.01.2017 č. u. 1/52/2017, dne 22.02.2017 č. u. 1/54/2017 a dne 08.03.2017 č. u. 1/55/2017 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/12/2017
ZM schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu města Mšena na roky 2018 – 2020“.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/12/2017
ZM schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, dle § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/12/2017
ZM schvaluje „Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci“ mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s., kde předmětem smlouvy je „Mšeno – Sedlec – dostavba kanalizace“, kterým se upřesňují termíny realizace akce a předmět smlouvy.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/12/2017
ZM schvaluje uzavření smlouvy o společném zadávání zakázek mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s., kde předmětem smlouvy je společný postup veřejných zadavatelů při výběru dodavatele na akci „Mšeno - Sedlec – dostavba kanalizace“.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/12/2017
ZM schvaluje stanovení nabídkové ceny pro výkup pozemků potřebných pro rekonstrukci a rozšíření komunikace v ul. Stránecké ve výši 200 Kč/m2.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/12/2017
ZM schvaluje stanovení nabídkové ceny pro výkup orné půdy přiléhající ke komunikaci v ul. Stránecké ve výši 30 Kč/m2.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 zdržela se (paní Prieložná).
Schváleno.

Usnesení č. 9/12/2017
ZM schvaluje koupi dílu pozemku o velikosti 1/10 u p. p. č. 895/32 v k. ú. Mšeno od paní
K. Šafránkové za cenu 10.000,- Kč. Náklady spojené s koupí ponese město.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 zdržely se (paní Říhová, paní Svobodová).
Schváleno.

Usnesení č. 10/12/2017
ZM projednalo a schvaluje Zprávu z veřejného setkání „Desatero problémů města Mšena 2016“.
1. Více akcí pro mládež a rodinu
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 – 2019
Navrhovaná opatření: Kulatý stůl - setkání s mládeží - volnočasové potřeby ve Mšeně, 24.04.2017
Plánovaný termín vyřešení problému: vzejde z kulatého stolu
Rozpočtová připravenost: vzejde z kulatého stolu
Zodpovědná osoba: Mgr. Trunková
Metodický konzultant:
2. Přístřešek – zastávka na náměstí a před ZŠ
Usnesením č. 14/10/2016 bylo schváleno vybudování přístřešku na autobusové zastávce na náměstí Míru dle schváleného projektu, realizace v roce 2017.
3. Nové prostory pro Rodinné centrum z. s.
Rodinnému centru byly poskytnuty prostory v ZŠ Mšeno, město dále poskytlo spolku v Zahradní ul. 11 ve Mšeně v bývalém zdravotním středisku (ordinace pediatra) prostory jako sklad, pronájem prostoru je ošetřen nájemní smlouvou na základě schválení rady města v lednu 2017.
4. Zadržování vody v krajině
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 – 2019 bod B.3.2.
Navrhovaná opatření: realizace pozemkových úprav ve všech k. ú.; realizace projektu retence pod rybníkem v Sedleci v návaznosti na výstavbu kanalizace; oprava dešťové kanalizace přivádějící vodu do Jezera; začlenění problematiky zásobování vodou mšenských rybníků (jezer) do všech budoucích projektů rekonstrukcí komunikací.
Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně
Rozpočtová připravenost: dotační tituly OPŽP a IROP
Zodpovědná osoba: starosta
Metodický konzultant: vodohospodáři
5. Umístění veřejného WC po demolici zdravotního střediska
Obsaženo v dokumentaci: -
Navrhovaná opatření: řešit v rámci demolice nevyhovujících staveb; naplánovat další setkání s veřejnosti na téma využití prostoru po demolici bývalého zdravotního střediska
Plánovaný termín vyřešení problému: 2017-18
Rozpočtová připravenost: je
Zodpovědná osoba: starosta
Metodický konzultant:
6. Obnovení studánek v Sedlci
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 - 2019
Navrhovaná opatření: realizace projektu retence pod rybníkem v Sedleci v návaznosti na výstavbu kanalizace
Plánovaný termín vyřešení problému: 2017 - 2018
Rozpočtová připravenost: rozpočet města Okrašlovací spolek a SVAS
Zodpovědná osoba: Okrašlovací spolek a SVAS
Metodický konzultant: vodohospodáři
7.Opatření proti závadovým skupinám osob
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 - 2019
Navrhovaná opatření: zvýšená spolupráce s policií (viz „Kooridnační dohoda“), zabezpečení někt. objektů, výhledově zavedení kamer. systému
Plánovaný termín vyřešení problému: 2017 - 2018
Rozpočtová připravenost: je
Zodpovědná osoba: starosta
Metodický konzultant: Policie ČR
8. Větší prostor pro knihovnu
Obsaženo v dokumentaci: aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 – 2019 v bodu A.2.5.2
Navrhovaná opatření: řešit v rámci územní studie plochy po bývalém ZS v Zahradní ulici
Plánovaný termín vyřešení problému: střednědobý výhled
Rozpočtová připravenost: nelze určit
Zodpovědná osoba: starosta
Metodický konzultant: architekti
9. Startovací byty pro mladé
Obsaženo v dokumentaci: aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 – 2019 v bodu A.1.4.4
Navrhovaná opatření: řešit v rámci územní studie plochy po bývalém zdravotním středisku v Zahradní ulici
Plánovaný termín vyřešení problému: nelze určit
Rozpočtová připravenost: v současné době není aktuální
Zodpovědná osoba: referent rozvoje města Mšena + starosta
Metodický konzultant: urbanisté
10. Přestavba webu města pro chytré mobily
Tento bod získal minimální počet hlasů, proto není prioritou, avšak bude nutno časem řešit vzhledem k zastarávání webu.
Hlasování:
9 pro, 1 proti (pan Flígl), 3 zdrželi se (paní Oupická, paní Svobodová, pan Guttenberg).
Schváleno.

Usnesení č. 11/12/2017
ZM na základě doporučení RM schvaluje navržené rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2017 takto:
- ČCE – doporučení odložit, průzkum příčin vlhnutí a poté podat znovu
- pan Havlíček, č. p. 108, Romanovská 50.000 Kč - střecha
- pan Šimáně, č. p. 59, Karlova 10.130 Kč - okna
- pan Šuster, č. p. 232, Žižkova 35.000 Kč - vrata
- pan Šulc, č. p. 171, Palackého 13.500 Kč - okna
- pan Šulc, č. p. 171, Palackého 70.000 Kč - fasáda
- pan Macek, č. p. 4, Na Skaličkách 35.000 Kč - výkladec
- pan Macek, č. p. 4, Na Skaličkách 15.000 Kč - fasáda
Celkem 228.630 Kč.
Zbývá 266.870 Kč.
ZM bere na vědomí vyhlášení druhého kola pro podání žádostí o dotace z Fondu regenerace. Termín podání žádostí do 30. května 2017. Příští zasedání komise dne 31. května 2017 od 15:00 hod.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/12/2017
ZM schvaluje přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 ve výši 705 000 Kč a stanovuje rozdělení této částky takto:
a) 78 000 Kč na obnovu dvou vstupních schodišť k veřejným toaletám - Městské lázně Mšeno + spoluúčast města, vlastníka objektu ve výši min. 50 %, tj. 79 766 Kč.
b) 538 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - I. etapa + spoluúčast města ve výši 10 % tj. 107 600 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj.   430 400 Kč.
c) 89 000 Kč na renovaci teracových podlah v sokolovně ve Mšeně + spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 18 100 Kč + spoluúčast TJ Sokol Mšeno, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 72 992 Kč.
Hlasování:
11 pro, 2 proti (pan Kauler, pan Flígl), 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/12/2017
ZM na základě doporučení RM schvaluje prodej nemovité věci ve vlastnictví města, a to: stavbu technického vybavení, budovu bez č. p. nebo č. ev. číslo LV 10001, na pozemku ve vlastnictví jiné osoby st. p. č. 34/2, číslo LV 758 a technologickou část TS ME 9042, která je součástí budovy, firmě ČEZ Distribuce, a. s. za cenu dle znaleckého posudku, tj. 190.660 Kč (budova) + 85.574 Kč (vybavení), celkem 276.234 Kč.
Záměr prodeje schválilo Zastupitelstvo města Mšena na svém veřejném zasedání dne 12.12.2016 usnesením č. 9/11/2016.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/12/2017
ZM na základě doporučení RM schvaluje bezúplatnou směnu části pozemku p. č. 351 o výměře 5.500 m2 ve vlastnictví města v k. ú. Skramouš za pozemky KN 1565/2 o výměře 73 m2 a KN 1570 o výměře 2150 m2 v k. ú. Olešno a pozemky KN 1178/40 o výměře 2643 m2, KN 1178/43 o výměře 79 m2, KN 1178/44 o výměře 58 m2 a KN 1178/46 o výměře 73 m2 v k. ú. Libovice. Záměr směny schválila RM dne 22.02.2017 usnesením č. 10/54/2017.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/12/2017
ZM schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú. Olešno a k. ú. Mšeno v rámci zpracování jednoduché pozemkové úpravy Olešno.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/12/2017
ZM schvaluje změnu katastrální (obecní) hranice mezi k. ú. Olešno a k. ú. Libovice v rámci zpracování jednoduché pozemkové úpravy Olešno. Nedílnou součástí usnesení je příloha, mapa s hraničními pozemky a změnami.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Příloha usnesení č. 16.pdf (dokument Adobe PDF)Příloha usnesení č. 16.pdf

Usnesení č. 17/12/2017
ZM na základě doporučení RM schvaluje směnu pozemku p. č. 940/64 o výměře 806 m2 za část pozemku 940/39 o výměře 806 m2 ve vlastnictví firmy KABE Mšeno, s. r. o. a prodej části pozemku p. č. 940/63 o výměře cca 450 m2 firmě KABE Mšeno, s. r. o. za cenu 50 Kč/m2. Záměr směny a prodeje schválila RM dne 22.02.2017 usnesením č. 11/54/2017.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 18/12/2017
ZM schvaluje prodej nemovité věci ve vlastnictví města Mšeno: inženýrské sítě - splaškové kanalizační přípojky označené geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku – GP č. 924-576/2016, ze dne 14.9.2016, pod písmeny F a G, za cenu pro prodej kanalizačních přípojek pro právnické osoby v ulicích Boleslavská a Nádražní: 3.000 Kč bez DPH za běžný metr a 8.000 Kč bez DPH za revizní šachtu. Splaškové kanalizační přípojky jsou vybudovány na pozemcích p. č. 509/1, p. č. 509/2, p. č. 509/19, p. č. 3441/4 a p. č. 3441/5, vše v k. ú. a obci Mšeno, okres Mělník.
Záměr prodeje schválila RM dne 21.12.2016 pod č. usnesení 5/50/2016.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 19/12/2017
ZM schvaluje „Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi městem Mšenem a Českými dráhami, a.s., kde předmětem smlouvy je splašková kanalizace a splašková kanalizační přípojka o délce 3,80 m za cenu ve výši 11 400 Kč (slovy: jedenácttisícčtyřista korun českých, DPH bude připočteno v zákonné výši), nacházející se na pozemku p. č. 3441/5 v k. ú. a obci Mšeno.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 20/12/2017
ZM schvaluje „Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi městem Mšenem a VARIABOARD s.r.o., kde předmětem smlouvy je splašková kanalizace a splašková kanalizační přípojka o délce 11,2 m (včetně šachty), za cenu ve výši 41 600 Kč (slovy: čtyřicetjednatisícšestset korun českých, DPH bude připočteno v zákonné výši), na pozemku p. č. 509/2 v k. ú. a obci Mšeno.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 zdržel se (pan Flígl).
Schváleno.

Usnesení č. 21/12/2017
ZM jmenuje: pana místostarostu Karla Píče a na základě losu paní Oupickou, paní Prieložnou, pana Krúpu a pana Kaulera členy komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2017 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 3 zdrželi se (paní Prieložná, pan Krúpa, pan Kauler).
Schváleno.