SkramoušMěstský znak na radniciPoklička z úpatíSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 55 ze dne 08.03.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 55 konané dne 08.03.2017

Usnesení č. 1/55/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/55/2017

RM schvaluje Domovu seniorů Mšeno, p. o. rozdělení neinvestičního příspěvku zřizovatele takto:
„Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2017 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Pečovatelská služba.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2017 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Denní stacionář.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2017 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2017 ve výši 570.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Domov pro seniory.
Financování příspěvku zřizovatele je prováděno na základě  Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-16685/SOC/2016, které bylo poskytovateli vydáno Středočeským krajem dne 15. 12. 2016, ke kterému tímto zřizovatel přistupuje.
Příspěvek zřizovatele tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. věst.  L 7, 11. 1. 2012)." 
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.


Usnesení č. 3/55/2017
RM schvaluje Domovu seniorů Mšeno, p. o. rozpočtovou úpravu č. 1 „Plánu rozpočtu Domova seniorů Mšeno pro rok 2017“ ze dne 1.3.2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/55/2017
RM schvaluje výjimku z počtu žáků v VI. třídě Základní školy Mšeno, p. o. dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů. Počet žáků je nyní ve třídě stanoven na 34.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/55/2017
RM schvaluje předložené hospodaření Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace za rok 2016,
RM schvaluje účetní závěrku 2016, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu,
RM schvaluje plnění závazných ukazatelů ZUŠ Mšeno za rok 2016.
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek ZUŠ Mšeno za rok 2016 ve výši 52 593,57 Kč a jeho převod do rezervního fondu ZUŠ Mšeno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/55/2017

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem a panem Liborem Menclem pro stavbu vodovodní přípojky a vodoměrné šachty pro budoucí stavbu RD na pozemku p. č. 439/29 v k. ú. Mšeno, spočívající v oprávnění provést stavbu vodovodní přípojky a vodoměrné šachty na služebném pozemku p. č. 3445 ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno zapsaném v katastru nemovitostí na LV č. 10001.
Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu v souladu s vnitřním předpisem povinného - „Pravidly pro zřízení věcného břemene pro umístění inženýrských sítí do pozemků města“, a to ve výši 10.000,- Kč + DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/55/2017
RM projednala a doporučuje ZM, aby zvážilo, zda nechat o budoucnosti skládky TKO ve Mšeně rozhodnout veřejnost, např. formou referenda.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/55/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit navržené rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2017 takto:
- ČCE – doporučení odložit, průzkum příčin vlhnutí a poté podat znovu
- pan Havlíček, č. p. 108, Romanovská 50.000 Kč střecha
- pan Šimáně, č. p. 59, Karlova 10.130 Kč okna
- pan Šuster, č. p. 232, Žižkova 35.000 Kč vrata
- pan Šulc, č. p. 171, Palackého 13.500 Kč okna
- pan Šulc, č. p. 171, Palackého 70.000 Kč fasáda
- pan Macek, č. p. 4, Na Skaličkách 35.000 Kč výkladec
- pan Macek, č. p. 4, Na Skaličkách 15.000 Kč fasáda
Celkem 228.630 Kč, zbývá 266.870 Kč.
RM vyhlašuje druhé kolo pro podání žádostí o dotace z Fondu regenerace. Termín podání žádostí do 30. května 2017. Příští zasedání komise pro regeneraci MPZ bude dne 31. května 2017 od 15:00 hod.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/55/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit - přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 ve výši 705 000 Kč a stanovuje rozdělení této částky takto:
a) 78 000 Kč na obnovu dvou vstupních schodišť k toaletám - Městské lázně Mšeno + spoluúčast města, vlastníka objektu ve výši min. 50 %, tj. 79 766 Kč.
b) 538 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - I. etapa + spoluúčast města ve výši 10 % tj. 107 600 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 430 400 Kč.
c) 89 000 Kč na renovaci teracových podlah v sokolovně ve Mšeně + spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 18 100 Kč + spoluúčast TJ Sokol Mšeno, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 72 992 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/55/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit Zprávu z veřejného setkání „Desatero problémů města Mšena 2016“.
1. Více akcí pro mládež a rodinu
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 – 2019
Navrhovaná opatření: Kulatý stůl - setkání s mládeží - volnočasové potřeby ve Mšeně, 24.04.2017
Plánovaný termín vyřešení problému: vzejde z kulatého stolu
Rozpočtová připravenost: vzejde z kulatého stolu
Zodpovědná osoba: Mgr. Trunková
Metodický konzultant:
2.
Přístřešek – zastávka na náměstí a před ZŠ
Usnesením č. 14/10/2016 bylo schváleno vybudování přístřešku na autobusové zastávce na náměstí Míru dle schváleného projektu, realizace v roce 2017.
3. Nové prostory pro Rodinné centrum z. s.
Rodinnému centru byly poskytnuty prostory v ZŠ Mšeno, město dále poskytlo spolku v Zahradní ul. 11 ve Mšeně v bývalém zdravotním středisku (ordinace pediatra) prostory jako sklad, pronájem prostoru je ošetřen nájemní smlouvou na základě schválení rady města v lednu 2017.
4. Zadržování vody v krajině
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 – 2019 bod B.3.2.
Navrhovaná opatření: realizace pozemkových úprav ve všech k. ú.; realizace projektu retence pod rybníkem v Sedleci v návaznosti na výstavbu kanalizace; oprava dešťové kanalizace přivádějící vodu do Jezera; začlenění problematiky zásobování vodou mšenských rybníků (jezer) do všech budoucích projektů rekonstrukcí komunikací.
Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně
Rozpočtová připravenost: dotační tituly OPŽP a IROP
Zodpovědná osoba: starosta
Metodický konzultant: vodohospodáři
5. Umístění veřejného WC po demolici zdravotního střediska
Obsaženo v dokumentaci: -
Navrhovaná opatření: řešit v rámci demolice nevyhovujících staveb; naplánovat další setkání s veřejností na téma využití prostoru po demolici bývalého zdravotního střediska
Plánovaný termín vyřešení problému: 2017-18
Rozpočtová připravenost: je
Zodpovědná osoba: starosta
Metodický konzultant:
6. Obnovení studánek v Sedlci
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 - 2019
Navrhovaná opatření: realizace projektu retence pod rybníkem v Sedleci v návaznosti na výstavbu kanalizace
Plánovaný termín vyřešení problému: 2017 - 2018
Rozpočtová připravenost: rozpočet města
Zodpovědná osoba: starosta, okrašlovací spolek a SVAS
Metodický konzultant: vodohospodáři
7. Opatření proti závadovým skupinám osob
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 - 2019
Navrhovaná opatření: zvýšená spolupráce s policií (viz „Kooridnační dohoda“), zabezpečení někt. objektů, výhledově zavedení kamerového systému
Plánovaný termín vyřešení problému: 2017 - 2018
Rozpočtová připravenost: je
Zodpovědná osoba: starosta
Metodický konzultant: Policie ČR
8.
Větší prostor pro knihovnu
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 – 2019 v bodu A.2.5.2
Navrhovaná opatření: řešit v rámci územní studie plochy po bývalém ZS v Zahradní ulici
Plánovaný termín vyřešení problému: střednědobý výhled
Rozpočtová připravenost: nelze určit
Zodpovědná osoba: starosta
Metodický konzultant: architekti
9. Startovací byty pro mladé
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 – 2019 v bodu A.1.4.4
Navrhovaná opatření: řešit v rámci územní studie plochy po bývalém zdravotním středisku v Zahradní ulici
Plánovaný termín vyřešení problému: nelze určit
Rozpočtová připravenost: v současné době není aktuální
Zodpovědná osoba: referent rozvoje města Mšena + starosta
Metodický konzultant: urbanisté
10. Přestavba webu města pro chytré mobily
Tento bod získal minimální počet hlasů, proto není prioritou, avšak bude nutno časem řešit vzhledem k zastarávání webu.
RM navrhuje ZM zabývat se prioritně problémy s více než 5 hlasy.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/55/2017
RM doporučuje ZM zařadit do OZV města Mšena č. 1/2017 o nočním klidu
akci „Kokořínská Motojízda 2017“,
- OZV města Mšena č. 1/2017 o nočním klidu, Čl. 3, písm. b , „v noci z 15.9. na 16.9.2017.
a v noci z 16.9. na 17.9.2017“.
Hlasování:
3 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/55/2017
RM doporučuje ZM zařadit do OZV města Mšena č. 1/2017 o nočním klidu
akci „Pálení čarodějnic“ v lokalitě u Jezera.
- OZV města Mšena č. 1/2017 o nočním klidu, Čl. 3, písm. a „v noci z 30. dubna na 1. května“
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/55/2017
RM nedoporučuje ZM zařadit do OZV města Mšena č. 1/2017 o nočním klidu
akci „Rybářské závody pro děti a dospělé“ v noci z 13. května na 14. května 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/55/2017
Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a Pavlem Veselým na byt č. 2 v domě č. p. 9 ve Mšeně, Romanově, která bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2017 do 30.06.2017 za podmínek předchozínájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.