Bezděz (foto: Zd. Bergl)VojtěchovVěž kostela sv. MartinaMěstské lázně po sezóně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 54 ze dne 22.02.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 54 konané dne 22.02.2017

Usnesení č. 1/54/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/54/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit „Střednědobý výhled rozpočtu města Mšena 2018 – 2020“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/54/2017
RM bere na vědomí „Výzvu k uhrazení prostředků dotčených pochybením“ u projektu Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 CZ.1.02/2.1.00/11.13343 „Snížení energetické náročnosti ZUŠ Mšeno“ ve výši 27.389,21 Kč. Částka byla uhrazena z FRR.
RM bere na vědomí vysvětlení k „pochybení“, ke kterému došlo z důvodu nedodržení lhůt pro vyjádření některých dotčených orgánů.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/54/2017
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2016, RM schvaluje návrh na vyřazení majetku Mateřské školy Mšeno, p. o. dle předloženého seznamu a schvaluje navrhovaný způsob likvidace majetku,
RM schvaluje „Návrh na odpis majetku MŠ Mšeno a ŠJ Mšeno k 31.12.2016“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/54/2017
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Základní umělecké školy Mšeno, p. o. za rok 2016,
RM schvaluje návrh na vyřazení majetku Základní umělecké školy, p. o. dle předloženého seznamu a schvaluje navrhovaný způsob likvidace majetku.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/54/2017
RM schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi městem Mšenem („Povinný“) a Bc. Jitkou Šálenou a Mgr. Jiřím Šáleným („Oprávnění), když touto smlouvou Povinný zřizuje ke služebnému pozemku p. č. 3341/20 v k. ú. Mšeno, věcné břemeno ke stavbě kanalizační přípojky k domu č. p. 237 na st. p. č. 137 v k. ú. a obci Mšeno., ve prospěch pozemku st. p. č. 137 v k. ú. a obci Mšeno.
Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu v souladu s vnitřním předpisem města ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) + DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/54/2017
RM schvaluje na základě žádosti Enduro klubu Mšeno v AČR o povolení průjezdu při pořádání Mezinárodního mistrovství ČR motocyklových závodů Enduro-sprint ve dnech 15.04.2017 a 16.04.2017 průjezd po pozemcích města v katastrech Mšeno a Skramouš dle přiložené mapky.
RM požaduje, aby v místech křížení a souběhu trasy závodu s modrým turistickým značením byl zajištěn pořadatelský dozor.
Pozemky budou uvedeny po závodě do původního stavu a předány do jednoho měsíce po závodě určeným zaměstnancům města.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/54/2017
RM projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit a vydat na svém zasedání dne 13.03.2017 v souladu s ust. § 10 písm. d), a ustanovení § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/54/2017
RM doporučuje ZM prodat nemovité věci ve vlastnictví města, a to: stavbu technického vybavení, budovu bez č. p. nebo č. ev. číslo LV 10001, na pozemku ve vlastnictví jiné osoby st. p. č. 34/2, číslo LV 758 a technologickou část TS ME 9042, která je součástí budovy, firmě ČEZ Distribuce, a. s. za cenu dle znaleckého posudku, tj. 190.660,- Kč + 85.574,- Kč, celkem 276.234,- Kč. Záměr prodeje schválilo Zastupitelstvo města Mšena na svém veřejném zasedání dne 12.12.2016 usnesením č. 9/11/2016.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/54/2017
RM schvaluje zveřejnit záměr a doporučuje ZM schválit:
- bezúplatně směnit část pozemku p. č. 351 o výměře 5.500 m2 ve vlastnictví města v k. ú. Skramouš, za pozemky KN 1565/2 o výměře 73 m2 a KN 1570 o výměře 2150 m2 v k. ú. Olešno a pozemky KN 1178/40 o výměře 2643 m2, KN 1178/43 o výměře 79 m2, KN 1178/44 o výměře 58 m2 a KN 1178/46 o výměře 73 m2 v k. ú. Libovice.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/54/2017
RM schvaluje zveřejnit záměr a doporučuje ZM schválit:
- směnit a prodat pozemky ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno a to: směnit pozemek p. č. 940/64 o výměře 806 m2 za část pozemku 940/39 o výměře 806 m2 ve vlastnictví firmy KABE Mšeno, s. r. o. a prodat část pozemku p. č. 940/63 o výměře cca 450 m2 (viz grafická příloha).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.