Evangelický kostelSedlecVítejte ve MšeněMasarykova škola ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 53 ze dne 08.02.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 53 konané dne 08.02.2017

Usnesení č. 1/53/2017
RM schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na sociální služby, tedy činnosti nebo souborů činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2017, ev. č. smlouvy poskytovatele S-0114/SOC/2017“ mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o. včetně příloh „Čerpání rozpočtu sociální služby – denní stacionář“, „Čerpání rozpočtu sociální služby – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, „Čerpání rozpočtu sociální služby – pečovatelská služba“ a „Čerpání rozpočtu sociální služby – domovy pro seniory“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/53/2017
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2016, schvaluje návrh na vyřazení majetku Domova seniorů Mšeno, p. o. dle předloženého seznamu a schvaluje navrhovaný způsob likvidace majetku.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/53/2017
RM dává souhlas se zřízením jednoho pracovního místa v Domově seniorů Mšeno, p. o. , a to zaměstnance na pozici pracovníka - pomocné práce v zařízení sociálních služeb, práce na úklidu a pomocné práce na přímé péči u klientů DS. Pracovní místo se zřizuje na dobu poskytnutí dotace úřadem práce.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/53/2017
RM schvaluje předložené hospodaření Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2016,
RM schvaluje účetní závěrku 2016, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu,
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek DSM za rok 2016 ve výši 146.450,01 Kč a jeho převod do rezervního fondu DSM.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/53/2017
RM schvaluje plnění závazných ukazatelů Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2016.
RM bere na vědomí přehled spotřeby plynu, vody, elektrické energie Domova seniorů Mšeno, p. o. za poslední roky a žádá paní ředitelku o vysvětlení trvale rostoucí spotřeby elektrické energie.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/53/2017
RM schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2016,
RM schvaluje účetní závěrku - plnění plánu nákladů a výnosů za rok 2016, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu,
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 60.111,66 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu školy ve výši 40.111,66 Kč a do fondu odměn školy ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/53/2017
RM schvaluje úpravu plánu nákladů a výnosů č. 3/2016 Základní školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/53/2017
RM schvaluje předložené hospodaření Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2016,
RM schvaluje účetní závěrku 2016, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu,
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek za rok 2016 z hlavní činnosti ve výši 95.127,01 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu školy ve výši 90.127,01 Kč a do fondu odměn školy ve výši 5.000,- Kč a kladný hospodářský výsledek za rok 2016 z hospodářské činnosti ve výši 44.868,- Kč a jeho převod do rezervního fondu školy.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/53/2017

RM schvaluje Plnění plánu nákladů a výnosů za období 01/2016 – 12/2016 Základní školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/53/2017

RM schvaluje „Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ č. 2016/2220/00066001/MH/CHM/VB mezi městem Mšenem (Oprávněným) a Středočeským krajem (Povinným), zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje spočívající v oprávnění uložit stavbu „Mšeno, ul. Boleslavská a Nádražní – splašková kanalizace“ na pozemku 3348/1 v k. ú. Mšeno za cenu, kterou poskytne Oprávněný Povinnému dle SoBS 12/27/MH/BU/BS, a to ve výši 600,- Kč + DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/53/2017
RM schvaluje, na základě žádosti JAWA-MOTO-ČZ VETERAN CLUB MŠENO o povolení parkování, pořádání uvedených akcích na náměstí Míru ve Mšeně:
22.4.2017 - Vymetání výfuků 9:00 – 10:00 hod.
24.6.2017 - 12. Jízda Kokořínskem 8:00 – 11:00 hod.
19.8.2017 - 7. Sraz motocyklů ČS výroby 8:00 – 11:00 hod.
24.9.2017 - Zavírání šoupátek 9:00 – 10:00 hod.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/53/2017
RM jmenuje novou členkou Školské a kulturní komise paní Evu Kratochvílovou.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/53/2017
RM jmenuje předsedkyní Školské a kulturní komise Bc. Danu Svobodovou.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.